Pages

Wednesday, December 29, 2010

IL-Kelma Tal-President - Word From The President - Diċembru 2010

Diċembru jiftaħ il-bieb għax-Xitwa. L-istaġun tal-maltemp imżewwaq bir-riħ, bix-xita u bil-ksieħ. Imma x-Xitwa tgħaddi u warajha jiġu staġuni oħra li forsi għal xi wħud huma aktar pjaċevoli.

Hekk il-ħajja. Tiżwiqa sħiħa ta' kuntrasti. Anki l-Għaqda tagħna tgħaddi minn taqlib bħal dan. Jiddependi minna l-imseħbin kemm jirnexxielna mmexxuha tajjeb speċjalment fi żminijiet diffiċli. U din mhix ħaġa tal-Kumitat waħdu; il-membri kollha jġorru din ir-responsabbilta',

Ma' tmiem kull sena jsiru diversi proponimenti għas-sena l-ġdida. Jalla lkoll kemm aħna nagħtu sehemna biex matul l-2011 inkunu aktar attivi fi ħdan l-Għ.P.M. B'hekk jintleħaq żgur l-għan li għalih twaqqfet din l-Għaqda fl-1975; li tippromwovi l-poeżija fost il-poplu Malti u Għawdxi.

L-isbaħ xewqat lill-membri kollha u lill-familjari tagħhom għal Milied hieni u għal Sena Ġdida mimlija riżq, hena u barka.

ALFRED MASSA

Tuesday, December 14, 2010

LEJLA TA POEŻIJA U MUŻIKA F'ĦAL TARXIEN
Issa saret appuntament annwali li nhar it-13 ta' Diċembru l-Għaqda Poeti Maltin tkun mistiedna mill-Għaqda Mużikali "Marija Annunzjata" ta' Ħal Tarxien biex flimkiem jorganizzaw Lejla ta' Poeżija u Mużika dwar il-Milied.

Membri tal-Għaqda qraw numru ta' poeżiji bit-tema Il-Milied jew Ix-Xitwa filwaqt li l-allievi tal-Banda "Marija Annunzjata" daqqew innijiet marbutin mal-Milied. It-taqsima mużikali tmexxiet mis-surmast direttur tal-banda, Mro Victor V ella; Charles Magro, Segretarju tal-Għ.P.M., ħa ħsieb il-koordinament tal-parti poetika.

F'kelmtejn fil-bidu tas-Serata, Alfred Massa, President tal-Għ.P.M. fisser kemm l-Għaqda tieħu gost tieħu sehem f'Lejliet simili għax dawn barra milli jagħtu opporunita' mill-membri jaqraw xogħlijiethom iwasslu s-sbuħija tal-poeżija lill-pubbliku inġenerali. Massa qal li l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda tagħti sehemha biex tressaq aktar nies lejn il-poeżija, imma hemm bżonn li għaqdiet oħra joffru opporunitajiet billi jistiednu poeti jitkellmu dwar is-siwi ta' din l-arti sublimi. Il-President ilmenta min-nuqqas ta' attivitajiet li jsiru f'pajjiżna b'riżq il-poeżija u ttama li mis-sena l-ġdida dawn jiżdiedu.

L-aħħar diskors sar mill-President tal-Għaqda Mużikali "Marija Annunzjata" Victor Seguna li rringrazzja lill-Għ.P.M. għas-sehem li tat u lil dawn li attendew għas-Serata li qal li kienet opportunmita' fejn wieħed seta' jara kemm il-mużika u l-poeżija jmorru tajjeb flimkien. Wara stiednet lil dawn preżenti għal bibita.

Sunday, December 5, 2010

Friday, November 19, 2010

Tuesday, November 2, 2010

SERATA TA' PREMJAZZJONI KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2010
Il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija organizzat mill-Għaqda Poeti Maltin ġie fi tmiemu fl-1 ta' Novembru 2010 fil-Foyer tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, il-Furjana. Mexxa s-Serata s-Segretarju tal-Għaqda, Charles Magro.

Din id-darba l-Ġurija kienet komposta mis-Sinjuri Lina Brockdorff, Joe D. Fenech u Godwin Degabriele. Għall-Konkors darħlu 100 poeżija li kienu mqassmin hekk: 70 bil-Malti, 21 bl-Ingliż u 9 bit-Taljan.

F'diskors qasir il-President, Alfred Massa qal li jħossu sodisfatt bin-numru ta' konkorrenti; dan meta ftit li xejn l-Għ.P.M. sabet għajnuna fit-tnedija tiegħu mill-mezzi tal-media. Massa qal dan l-interess fil-poeżija juri li ħidmet l-Għ.P.M. qiegħda tħalli l-frott. Huwa appella lil dawk preżenti biex jaqraw aktar poeżiji u jissuktaw jiktbu. Ħasra li konkorsi simili f'pajjiżna naqsu sew, temm jgħid il-kelliem.

Riżultat:
Taqsima Malti: 1. F'Għajnejk (Joe Saliba). 2. Jien u Hi (Therese Vella). 3. Qalb l-Irmixk (Therese Pace).

Taqsima Ingliż: 1. Memories (Alice Buhagiar). 2. San Raflu Lakelet (Maurice Mifsud Bonnici).

Taqsima Taljan: 1. Sogni Miei (Miriam Camilleri). 2. La Roccia del Generale (Maurice Mifsud Bonnici.

Rabbieħ Premju Buontempo: F'Għajnejk (Joe Saliba).

Saturday, October 23, 2010

SERATA FL-ISTITUT KULTURALI TALJANIl-Ġimgħa, 22 ta' Ottubru 2010, l-Għaqda Poeti Maltin ġiet mistiedna tieħu sehem f'Serata bħala parti mis-Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Is-Serata saret fl-Istitut Kulturali Taljan, il-Belt. Ħadu sehem diversi membri tal-Għaqda li qraw poeżiji bit-Taljan waqt li kien hemm min qara wkoll versi ta' Poeti Maltin li kitbu bit-Taljan, bħal Dun Karm Psaila. Inqraw anki poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż b'rabta mal-Italja.

Saru interventi mużikali mill-mezzo sopran Miriam Camilleri li kantat erba' kanzunetti; tnejn bit-Taljan u tnejn bl-Ingliż li ntlaqgħu tajjeb ħafna minn dawk preżenti.

Id-Direttur tal-Istito di Cultura Italiano, Dott. Bruno Busetti f'diskors qasir lejn tmiem is-Serata, irringrazzja lill-Għ.P.M. għas-sehem tagħha. Huwa qal li kienet Serata adattata ferm bħala għeluq ta' ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet dwar l-Ilsien Taljan fid-dinja. Dott. Busetti awgura li Serati simli jissuktaw isiru fil-futur.

Ippreżenta s-Serata Charles Magro, Segretarju tal-Għaqda.

Thursday, September 16, 2010

Tislima xierqa lil Patri Wistin Born OP


Nhar l-Erbgħa, 15 ta’ Settembru 2010, l-Akkademja tal-Malti u l-Għaqda Poeti Maltin organizzaw Serata f’Ġieħ Patri Wistin Born OP f’għeluq il-100 sena minn twelidu. Din is-Serata li kienet taħt il-patroċinju tal-E.T. Mons. Pawl Cremona OP, Arċisqof ta’ Malta saret fil-Kulleġġ San Albert il-Kbir, il-Belt Valletta. L-attendenza kienet waħda tajba ħafna.

Inqraw diversi xogħlijiet ta’ Patri Born filwaqt li Marilyn Borg qrat studju dwar Il-Klassi Soċjali fir-Rumanzi ta’ Wistin Born. Il-parti mużikali kienet f’idejn il-4th System Clarinet Quartet.

Saru tliet diskorsi. Alfred Massa, President tal-Għaqda Poeti Maltin tkellem dwar it-tifkiriet li għandu ta’ dan l-awtur, Carmel Azzopardi, President tal-Akkademja tal-Malti, insista dwar l-importanza li l-Għaqda tal-Malti jaħdmu aktar flimkien u Patri Frans Micallef, Vigarju tal-Ordni Dumnikana f’pajjiżna feraħ liż-żewġ għaqdiet talli qegħdin ifakkru awtur li bil-pinna tiegħu tant għamel ġid lis-soċjetaÏ Maltija.

Mons. Arċisqof sostna li għalkemm Patri Wistin Born ta sehem kbir fil-letteratura u fix-xandir, l-akbar mertu tiegħu hu li dejjem ta importanza lill-bniedem bħala persuna. Għalhekk, kienet ħaġa xierqa li ż-żewġ għaqdiet fakkru l-100 sena ta’ twelidu. Mons. Cremona fisser li Patri Born barra l-pinna tajba li kellu kien anki predikatur mill-aħjar u b’hekk żamm ħaj il-motto dumnikan li jwassal il-Kelma t’Alla lill-oħrajn.

Il-preżentur tas-Serata kien Charles Magro, Segretarju tal-Għ.P.M. Fi tmiem is-Serata sar trattament għal dawk preżenti.

Saturday, September 4, 2010

L-Għ.P.M. taħtar lil Lina Brockdorff

bħala Membru Onorarju


Nhar il-Ġimgħa, 3 ta’ Settembru, 2010, l-Għaqda Poeti Maltin organizzat Lejla ta’ Poeżija fejn ħatret lill-kittieba, poetessa u membru tagħha bħala Membru Onorarju ad vitam. Il-post magħżul kienet is-Sala tal-Arti, Manifattura u Kummerċ fil-Belt Valletta, l-istess sala fejn fl-1986 l-Għ.P.M. ħatret l-ewwel grupp ta’ Membri Onorarji, li kienu Karmenu Vassallo, George Zammit, Ġużè Chetcuti, Ġużè Aquilina, Ġorġ Pisani, Wallace Gulia u patri Wistin Born.
Is-serata tmexxiet mis-Segretarju, Charles Magro, filwaqt li l-kantawtur Vince Fabri pprovda siltiet mużikali divertenti u mill-isbaħ. Il-Viċi President, Patrick Sammut, fl-assenza tal-President, Alfred Massa, għamel diskors qasir tal-ftuħ u sostna li l-Għaqda dejjem ippromwoviet il-poeżija, anki billi onorat lill-poeti. Bil-ħatra ta’ Lina Brockdorff bħala Membru Onorarju l-Għ.P.M. onorat lil membru li ta kontribut qawwi lill-qasam letterarju lokali, imma tat spinta biex il-kittieba nisa joħorġu aktar għad-dawl u kitbiethom jiġu apprezzati aktar mill-pubblikaturi u mill-qarrejja.
L-attendenza kienet tajba ħafna u kien hemm aktar minn okkażjoni waħda biex il-membri preżenti u persuni oħra li attendew setgħu jaqraw il-poeżiji tagħhom bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. It-temi u l-istili kienu mill-aktar varjati u interessanti.
Il-parti ċentrali tas-serata kienet iddedikata lil Lina Brockdorff li ġiet intervistata minn Patrick Sammut dwar l-attività letterarja tagħha. Dan wara li t-Tezoriera, Doris Chircop, qrat bijografija qasira. Wara kien hemm ħin biex Lina Brockdorff taqra xi poeżiji minn tagħha. Inqrat ukoll poeżija ddedikata lilha minn Anthony Farrugia, u miktuba minn Alfred Palma. Fl-aħħar, Brockdorff ingħatat id-Diploma tal-Ħatra bħala Membru Onorarju u medalja kommemorattiva ta’ meta l-Għ.P.M. għalqet għaxar snin mit-twaqqif tagħha. L-istess medalja ngħatat lil Vince Fabri bħala apprezzament tal-kontribut mużikali tiegħu waqt il-lejla ta’ poeżija.

Wednesday, August 25, 2010

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Settembru 2010

Mhux l-ewwel darba li kkummentajt dwar l-importanza li l-Għaqda tagħna tagħti lill-kuntatti li għandha ma' għaqdiet tal-poeżija barranin.

Ilna s-snin li sseħibna fil-World Congress of Poets u dan l-aħħar ngħaqadna fil-World Academy of Arts and Culture. Għandna kuntatti regolari wkoll maċ-Circolo Culturale Filatelico Morbegnese u mal-Movimiento Poetas del Mundo.
Dawn il-kuntatti mhux biss jagħtu lill-Għ.P.M. għarfien internazzjonali, imma jgħinuha ssir taf xi jkun għaddej fil-qasam poetiku f'diversi nħawi tad-dinja.

Mhux unur għall-Għaqda tagħna li tiġi mistiedna mis-Segretarju Ġenerali tal-W.C.P., Dr Germain Droogenbroodt, biex torganizza f'pajjiżna l-edizzjoni li jmiss (il-31 edizzjoni) ta' dan il-Kungress Internazzjonali flimkien mal-Ministeru tal-Kultura lokali? Idea li qed tkun studjata mill-Kumitat.

Din hija l-Għaqda tagħna. L-Għaqda li għażilna nkunu membri tagħha.

ALFRED MASSA

Monday, August 16, 2010

Il-Grupp Letteratura Maltija tal-Victoria jilqa' lill-Poeta Malti Emmanual Attard Cassar

Nhar il-Ħadd 11 ta’ Lulju 2010 il-Grupp Letteratura Maltija tal-Victoria, fl-Awstralja, tella’ laqgħa mużiko-letterarja fejn għaliha kien mistieden Dr. Emmanuel Attard Cassar li hu s-Segretarju Internazzjonali tal-Għaqda Poeti Maltin. Attard Cassar kien fuq btala l-Awstralja mal-familja tiegħu biex iżur xi qraba. Il-laqgħa saret fis-Sala taċ-Ċentru Malti ta’ Parkville ġewwa Melbourne.

Għal-laqgħa li bdiet fis-sagħtejn ta’ wara nofsinhar u damet sa xi l-erbgħa attendew madwar ħamsin persuna. Kienu preżenti wkoll il-Konslu Ġenerali ta’ Malta fil-Victoria, is-Sur Charles Mifsud, flimkien mas-Sinjura tiegħu, Anna Maria, Dr Victor Sammut, President tal-Grupp Letteratura Maltija, u s-Sur Gejtu Deguara, Viċi-President tal-Kunsill Malti tal-Victoria flimkien mas-Sinjura tiegħu Mary. Paul Vella, PRO tal-GLM, flimkien ma’ Ray Anastasi, Teżorier, mexxew il-programm. Paul Vella kien ukoll l-organizzatur tal-laqgħa.

E. Attard Cassar qara żewġ poeżiji tiegħu li huma “Ma Bkejtx” u “F’Kull Silenzju” kif ukoll dawn il-poeżiji: “Malta Titkellem” ta’ Dr. Joseph Axiaq, “Għaliex Int u Le Jiena” ta’ Mary Doris Chircop, “Tgħid Għalija..?” ta’ Miriam Ellul, “Malta fl-Ewropa” ta’ Charles Magro, “Milied 2003” ta’ Alfred Massa” u “Abbissi” ta’ Patrick Sammut. Dawn l-awturi huma kollha membri tal-Għaqda Poeti Maltin. Emmanuel qara wkoll traduzzjoni tiegħu tal-poeżija “Malta” miktuba minn Paola Mara De Maestri. Kittieba mill-GLM ukoll qraw xogħlijiet tagħhom. Dawn kienu Dr Victor Sammut, Ray Anastasi, Marie Louise Anastasi, Paul Vella, Joe Camilleri, Dr Lou Drovenik, Michael Xuereb, Maria Catania, Laurie Armato, Rosemary Attard, Fredu Cachia u Manwel Cassar. Il-Konslu, is-Sur Charles Mifsud, qara poeżiji ta’ Rużar Briffa u Trevor Żahra.

L-attività kienet imżewqa bid-daqq fuq il-mandolina minn Laurie Armato kif ukoll b’xi kanzunetti Maltin. Armato, iben missier Sqalli u omm Maltija, ilu jgħix ġewwa l-Awstralja aktar minn erbgħin sena.

Minbarra l-qari ta’ xogħlijiet letterarji kien hemm diskorsi minn Dr Victor Sammut, li spjega l-għan tal-GLM, mis-Sur Charles Charles Mifsud, li tkellem dwar l-impatt tal-poezija f’żoghżitu, u Emmanuel Attard Cassar li tkellem dwar l-istorja tal-GħPM.

Lejn l-aħħar tal-laqgħa l-President tal-GLM, ippreżenta numru ta’ kotba u recordings fuq CDs lil E. Attard Cassar. Dan il-materjal kien jinkludi antoloġiji ta’ poeti Maltin Awstraljani, CD b’poeżiji minn Laurie Armato u recording tal-Lejla Mużiko-Letterarja li nżammet fiċ-Ċentru Malti f’Settembru li għadda, xogħol ta’ Paul Vella. F’isem l-GħPM imbagħad Attard Cassar ippreżenta kotba kif ukoll midalja li l-GħPM ħarġet f’għeluq l-għaxar snin mit-twaqqif tagħha lil Dr Victor Sammut, President tal-GLM. Il-kotba li ġew ippreżentati kienu antoloġiji tal-GħPM kif ukoll pubblikazzjonijiet ta’ dawn il-membri tal-GħPM: Alfred Massa, Charles Magro, Patrick Sammut u Paul Saliba. Ingħataw ukoll kotba ta’ Dr Mons Amante Buontempo (1920-2004), fundatur tal-GħPM.

Fl-aħħar tal-laqgħa ġew servuti rinfreskanti u ikel lil dawk preżenti. Ringrazzjament dovut imur ukoll għall-membri tal-GLM li ppreparaw u servew l-ikel u x-xorb. Grazzi jmur lil dawk li għenu b’xi mod jew ieħor biex din is-serata tkun suċċess, speċjalment lil Laurie Amato, is-Sur Gejtu Deguara u lill-Kunsill Malti tal-Victoria li pprovdew is-sala, kif ukoll lil Salvina Vella u Sam u Yvonne Caruana, li ħadu ħsieb jippreparaw l-ikel għal wara.

Saturday, August 14, 2010

LEJLA TA' POEŻIJA U MUŻIKA F'ĦAL TARXIENL-Għaqda Poeti Maltin u l-Kunsill Lokali ta' Ħal Tarxien nhar il-Ġimgħa 13 ta' Awwissu 2010 organizzaw Lejla ta' Poeżija u Mużika fil-bitħa tad-Dar tal-Kejka f'Ħal Tarxien. L-attendenza kienet tajba ħafna. Ippreżenta Dr Joseph Axiaq, Ass. Segretarju tal-Għ.P.M.
Inqraw numru ta' poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż. Patrick Sammut, Viċi President tal-Għaqda intervista lil Peter A. Caruana, kittieb u poeta Tarxiniż u Membru Onorarju tal-Għ.P.M., filwaqt li Walter Micallef kellu f'idejh il-parti mużikali. Micallef kanta ħames għanjiet folkoloristi akkompanjat fuq il-kitarra.
Saru diskorsi kemm minn Alfred Massa, President tal-Għ.P.M. kif ukoll mill-Kav. Paul Farrugia, Sindku ta' Ħal Tarxien. Massa rrefera għas-sehem li Ħal Tarxien ta lill-arti Maltija, speċjalment lil-letteratura u semma awturi bħal Ġuże' Aquilina, Kilin, Ġuże' Chetcuti, Ninu Cremona, Ġuże' Cassar Pullicino, E.B. Vella, Mons. Prof. Carmelo Santa, Mons. Ġużeppi Schembri u Rafel Bonnici Cali' li kollha kellhom xi tiop ta' rabta ma' dan ir-raħal. Farrugia esprima l-intenzjoni tal-Kunsill li jibqa' jagħti importanza lill-attivitajiet bħal dawn.
Il-Lejla nfetħet b'minuta silenzju kemm minħabba l-mewt tal-President Emeritus, il-Prof. Guido DeMarco, kif ukoll minħabba l-vittmi Mostin li ftit qabel mietu fl-isplużjoni tal-kamra tan-nar u ntemmet bil-kanta tal-Ave Maria mill-mezzo sopran, Miriam Camilleri.
Wara saret bibita għal dawk preżenti.

Wednesday, August 11, 2010

ĦATRA TA' MEMBRU ONORARJU

L-Għaqda Poeti Maltin ser taħtar uffiċjalment lil Lina Brockdorff bħala l-ewwel Membru Onorarju femminili tagħha. Iċ-Ċerimonja tal-ħatra se ssir nhar il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2010 fis-Sala tas-Soċjeta' tal-Arti, Manifattura u Kummerċ, Triq ir-Repubblika, Valletta. Il-ħin ikun fis-7.00 pm. Il-membri huma mħeġġin biex jattendu mal-familjari jew ma' ħbiebhom u jġibu magħhom xi poeżija biex jaqrawha waqt is-Serata.

Monday, July 26, 2010

Lejla ta' Poeżija

Lejla ta' Poeżija u mużika nhar il-Ġimgħa 13 ta' Awwissu 2010, fis-7.00pm fuq stedina tal-Kunsill Lokali ta' Ħal Tarxien. Post: Id-Dar tal-Kejka,Triq Xintill, Ħal Tarxien. Lejla ta' Tifkira ta' Patri Wistin Born OP organizzata bejn l-Għ.P.M. u l-Akkademja tal-Malti. Dettalji aktar 'il quddiem.

Friday, July 23, 2010

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2010

REGOLAMENTI

1. Kull poeżija tista’ tkun f’kull forma, ma tridx tkun itwal minn tletin (30) vers u trid tkun oriġinali u qatt imxandra jew ippubblikata qabel.
Tista’ tkun bil-Malti, bl-Ingliż jew bit-Taljan.
2. Kull poeżija trid tkun ittajpjata fi tliet (3) kopji bi spazju doppju.
3. Il-Konkors hu miftuħ għal kulħadd, mhux għall-Membri tal-Għ.P.M. biss. Iżda l-Membri tal-Kumitat tal-Għ.P.M. ma jistg]ux jie]du sehem.
4. Kull konkorrent jista’ jibgħat sa tliet (3) poeżiji.
5. Kull poeżija għandha tidher taħt psewdonimu. Isem il-poeżija, l-isem u l-indirizz tal-konkorrent flimkien mal-psewdonimu addottat,
għandhom ikunu f’envelop issiġillat, li għandu jkun mehmuż mal-poeżiji.
6. Jingħataw tliet (3) premjijiet lill-ewwel tliet (3) poeżiji rebbieħa bil-Malti. Ir-rebbieħ ta’ l-ewwel premju jingħata wkoll il-Premju Mons.
Buontempo. Jingħataw żewġ (2) premjijiet oħra għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bl-Ingliż u żewġ (2) premjijiet għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bit
-Taljan.
7. L-Għaqda Poeti Maltin iżżomm il-jedd li tippubblika bla ħlas (għallinqas darba) il-poeżiji li jidħlu għall-Konkors.
8. Il-poeżiji li jitressqu għall-Konkors ma jingħatawx lura.
9. Ħadd ma jkollu jedd għal aktar minn premju wieħed, iżda jista’ jissemma b’ġieħ għal aktar minn poeżija waħda.
10. Il-Ġurija titħabbar mar-riżultat u d-deċiżjoni tagħha tkun finali.
11. Kull konkorrent irid jibgħat €6 jekk mhux membru tal-Għ.P.M. Jekk hu membru jibgħat €4 Ewro, basta jkun regolari fil-ħlas tas-Sħubija
(2010). Dan għandu jsir immaterjalment minn jekk il-konkorrent jiħux sehem b’poezija waħda, tnejn jew tlieta. Il-ħlas għandu jsir b’ċekk,
jew money order, indirizzat lis-Sur C. Magro, u inkluż mal-poeżiji u l-envelop issiġillat bid-dettalji ta’ min jieħu sehem. Ħlas f’bolol ma
jiġix aċċettat.
12. Il-poeżiji u l-ħlas iridu jaslu għand is-Segretarju tal-Għaqda Poeti Maltin, is-Sur Charles Magro, “Darna”, 42, Triq is-Sur, Fgura, FGR
1249,sat-31 t’Awissu 2010.
13. Lista tax-xogħlijiet li jkunu waslu għand is-Segretarju tidher fuq is-sit elettroniku tal-Għaqda www.ghpm.netfirms.com wara d-data
tal-għeluq.
14. Id-data taċ-ċerimonja tal-Premjazzjoni titħabbar aktar tard.
15. Min jonqos f’xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet jiġi mal-ewwel skwalifikat.

Monday, July 5, 2010

l-Għ.P.M. u Il-Maltese Literature Group inc.

Ir-rivista Maltese Literature Group inc. (Grupp Letteratura Maltija Ink.) tat prominenza liż-żjara li qed jagħmel fl-Awstralja is-Segretarju Internazzjonali tal-Għ.P.M., Dr Emmanuel Attard Cassar fil-ħarġa tagħha ta' Lulju 2910 (nru 171). Ingħata prominenza lill-Messaġġ li bagħat lill-Grupp il-President tal-Għaqda, Alfred Massa; messaġġ li nstema' u ntwera waqt Lejla Mużiko-Letterarja li saret fiċ-Ċentru Malti, Parkville fil-11 ta' Lulju 2010. Ir-rivista rreferiet ukoll għal-laqgħa li l-Għ.P.M. għamlet f'restorant fil-Belt ad unur tal-poeta membru tal-Grupp Awstraljan u tagħha, Manwel Cassar waqt żjara li għamel f'Malta mal-familja tiegħu. Ġie deċiż miż-żewġ Għaqdiet li tinżamm rabta bejniethom permezz ta' bdil ta' informazzjoni.

Thursday, June 10, 2010

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Ġunju 2010

Bir-raġun niftaħru li l-Għaqda għandha sit sabiħ u aġġornat għall-aħħar. Iżda peress li l-attivitajiet tagħna qegħdin dejjem jiżdiedu, inħasset il-ħtieġa li nintroduċu Blogg ġdid.
Il-ħasra hi li dan is-sit donnu aktar jiġbed lejh individwi li mhumiex membri tagħna, milli lill-membri nfushom. Xhieda ta' dan kien il-fatt li dawk li ma kinux ġabru l-volum tal-Antoloġija Malta Nuntempa Poezio qagħdu jistennew il-FOLJU preċedenti biex jagħmlu dan, meta l-avviż kien ilu jidher sewwa fis-sit.
Dan m'għandux ikun. Anzi, kieku l-membri jaraw is-sit regolarment niffrankaw ħafna spejjeż ta' pustaġġ.
La qed insemmi s-sit, naħseb li wasal iż-żmien biex dawk li għandhom versi fih jibagħtu oħrajn ġodda u min għadu ma bagħatx jikkuntattja lis-Sur Raymond Grech u dan jgħidlu x'għandu jagħmel.
Nawgura Sajf ta' mistrieħ lil kulħadd.

ALFRED MASSA

Monday, May 24, 2010

Patri Wistin Born OP imfakkar fil-Kalkara

Fuq stedina tal-kappillan tal-Kalkara Dun Anton Galea Scannura l-Għaqda Poeti Maltin kienet preżenti għaċ-ċerimonja ta' tifkira f'għeluq il-100 sena mit-twelid ta' Patri Wistin Born OP li saret bejn il-Kunsill Lokali u l-parroċċa tal-post. L-Għaqda laqgħet l-istedina u kienet rappreżentata peress li Patri Born kien Membru Onorarju tagħha.

Sunday, May 23, 2010

IKLA TA' TIFKIRA

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet biex l-Għaqda Poeti Maltin tfakkar il-35 sena mit-twaqqif tagħha, nhar is-Sibt 22 ta' Mejju 2010, il-Kumitat organizza ikla f'restorant ġewwa Buġibba li għaliha attendew numru konsiderevoli ta' membri.

The Maltese Poets Association celebrates its 35th Anniversary on Saturady 22nd May 2010, at a restaurant in Buġibba. Quite a number of poet members and their families attended.

Saturday, May 22, 2010

L-GĦAQDA POETI MALTIN FIL-FGURA


Bħala parti mill-"Ġimgħa Marjana" organizzata mill-Kummissjoni Kultura u Radju fi ħdan l-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu, Fgura, l-Għaqda Poeti Maltin ġiet mistiedna biex tieħu sehem f'Sarata Kulturali Marjana ta' Poeżija u Mużika li saret fil-Każin tal-lokal nhar il-Ġimgħa, 21 ta' Mejju 2010.
Flimkien ma' numru ta' poeti li qraw poeżiji b'temi Marjani, ħadu sehem ukoll il-4th System Quartet u l-bandist Charles Ciantar. Patrick Sammut tkellem dwar Patri Anastasju Cuschieri OC, Il-Poeta tal-Madonna.
Alfred Massa f'diskors fil-bidu tas-Serata feraħ lill-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu f'għeluq il-25 sena mit-twaqqif tagħha. Imbagħad irrefera għall-artiklu dwar il-Poeżija ta' Don David M. Turoldo li deher f'rivista Marjana ta' Civitavecchia, ġewwa l-Italja. Dan is-saċerdot xebbah lill-poeti mal-antenni radjufoniċi u televiżivi għax bħalhom iwasslu messaġġi lill-umanita'. Hawn il-President tal-Għ.P.M. fisser li f'kull poeżija hemm messaġġ għalhekk tajjeb li nipprovaw niskopruh.
Fi tmiem is-Serata is-Sur A. Pezzuto, President tas-Soċjeta' ippreżenta tifkira lill-Għ.P.M.
Mexxa s-Serata Charles Magro, Segretarju tal-Għ.P.M.

Tuesday, May 11, 2010

Raymond Grech (1953 - )

Raymond Grech twieled Tas-Sliema. Ħa l-edukażżjoni tiegħu St. Catherine High School, il-Kulleġġ Stellamaris u Sir Temi Żammit Sec. Tech. School. Ilu jikteb il-poeżiji mindu kien żgħir u jikteb kemm bill-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

Beda d-dinja tax-xogħol mal-Forzi Armati ta’ Malta fil-kapaċita ta’ Technical Storeman i/c. Wara ħadem ma' diversi kumpaniji kummerċjali fil-kapaċitajiet ta’ Office Manager u Stores Executive.Għal dawn l-aħħar snin mexxa n-negożju tiegħu taħt it-titlu ta’ Raymond Grech Enterprises. Huwa wkoll għalliem tal-Kompjuter f’skejjel privati u jispeċjaliżża u jikkonsulta fil-Computerised Accounting u l-Business Administration.

Huwa membru attiv tal-Għaqda Poeti Maltin, tal-Għaqda Letterarja Maltija u tal-International Society of Poets. Huwa wkoll produttur u preżentatur ta' programmi letterarji radjufoniċi.

Fis-sena 2004 - Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Malti, bil-Poeżija Paceville Insomnja.

Fis-sena 2005 - Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Malti, bil-Poeżija Nostalġija.

Fis-sena 2006 Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Ingliż, bil-Poeżija Fossils In My Sanctuary.

Fis-sena 2008 Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Ingliż, bil-Poeżija Solitaire.

Fis-sena 2009 Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Ingliż, bil-Poeżija Intelligent Design.

Ħuwa qed jippjana li joħroġ l-ewwel antoloġija tieghu.Il-Poeżiji ta’ Raymond Grech dehru f’għadd ta’ antoloġiji, rivisti letterarji, gazzetti u ġurnali Maltin u barranin, kif ukoll ġew imxandra fuq ir-radju.

Miżżewweġ bi tliet subien. Aktar detalji fuq il-blogg tiegħu http://raymondcgrech.blogspot.com.mt/


Raymond Grech was born in Sliema, Malta. Educated at St. Catherine High School, Stella Maris College and at Sir Temi Zammit Sec. Tech. School. Started writing poetry at an early age both in Maltese and English. Raymond's poems are published in various books, magazines, blogs, newspapers etc.; He is an active member of the Maltese Poets Association and the Maltese Literary Society. A producer and presenter of radio phonic literary programs. Award-winning poet - five times First-Prize winner in the Malta National Poetry Competition - 2004 ‘Paceville Insomnja’ in the Maltese category. 2005 ‘Nostalġija’ in the Maltese category. 2006 ‘Fossils in My Sanctuary’ in the English category. 2008 'Solitaire' in the English category. 2009 'Intelligent Design' in the English category. More details on his blog http://raymondcgrech.blogspot.com.mt/

Jien Ħamiema

Jien ħamiema ntir fl-għoli
immur 'l bogħod lil bogħod.
Is-sliem ħieles jien inħobb
avolja l-bur jirtogħod.

Għalxejn jisparaw fuqi
mid-dmija nsib fejqan.
Għalxejn jiġru warajja
il-bies u il-badan.

Għalxejn jonsbuni l-isqra
mil-wied minfuq l-gholjet.
Għalxejn jgħamluli ħofra
ħa naqá f'dlamijiet.

Għajjien bil-għatx mifluġi
jien narga' lura lejn id-dar;
għax hemm minn jistennieni
fid-dwiemi lejl u nħar.

Raymond Grech
5 ta' Ottubru 2008


Qam Għalina il-Grigal
(Nhar l-24 ta' Jannar 2008)

Rih l-irwiefen fuq iż-żwiemel
twaħħad qilla mas-sibien;
ħalli jqellu ġo l-imrasi
ħalli jifqgħu il-bibien.

Rikkieb il-ħallel dan ir-riħ
tqanqil l-ibħra w jaf jitbgħal;
bħal milgħuba jaf jiftaħar,
"Jiena huwa il-Grigal!"

Qaċċat ħbula qaleb dgħajjes
lewa slielem tal-ħadid,
faqa’ mħażen tas-sajjieda
Marsamxett kien taħt thedid

Sant'Jiermu libes l-elmu
u lesta l-azzarin,
għax ħarstu kiennet tbeżża
w għax kellu ħsieb ħażin.

Fort'Tini xedd kurazza
ħariġlu il-kanun,
għax rawgħtu ġiet bid-deni
w għax kellu xeħt miġnun.

Jilheġ laħaq il-Fortizza
Stgħaġbu l-għasses u l-gwardjan.
Tela' fl-għoli w niżel l-isfel
laħaq Torri San Ġiljan.

Il-bajja ż-żgħira daħal
hemm għamel xi ħerbiet
sa wasal sal-balluta
u tbadbad għal qaliet.

Met'ghada jerġa' jqellel
u jiġi bil-mirjieħ
ħalluħ imajna-jmewet
ħadd minna ma jmerieħ.

Raymond Grech
24 ta' Jannar 2008

Saturday, May 8, 2010

Lejla Internazzjonali ta’ Poeżija

u l-Premju Nosside 2010 fl-Istituto Italiano di CulturaNhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Mejju, fis-7 p.m., fl-Istituto Italiano di Cultura, l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla oħra ta’ Poeżija. Lejla bħal din setgħet issir anki permezz tal-għajnuna tad-Direttur tal-Istituto, Dott. Bruno Busetti, u l-kollaboraturi tiegħu. Busetti fetaħ u għalaq is-serata b’diskorsi qosra fejn wera l-pjaċir tiegħu li jittellgħu lejliet mużiko-letterarji bħal dawn u sostna li l-bieb tal-Istituto huwa dejjem miftuħ għal inizzjattivi bħal dawn. Is-Segretarju tal-Għ.P.M., is-Sur Charles Magro, mexxa l-Lejla u fejn kien hemm bżonn għamel parafrażijiet tal-poeżiji li nqraw bil-Malti u ta tagħrif dwar il-biċċiet ta’ mużika li ndaqqew mill-4th System Quartet li pprovdew mużika klassika mir-repertorju Taljan.
Lejn il-bidu tal-Lejla, il-viċi-President tal-Għ.P.M., Patrick Sammut, għamel preżentazzjoni PowerPoint biex nieda s-XXVI Edizzjoni tal-Premju Dinji tal-Poeżija, Nosside 2010, miftuħ sat-30 ta’ Ġunju li ġej. Dan għamlu bħala d-Delegat tal-Premju Nosside għall-Gżejjer Maltin. In-Nosside twaqqaf mill-Prof. Pasquale Amato fl-1983 u fih illum jipparteċipaw aktar minn 40 nazzjon differenti mill-kontinenti kollha, b’poeżiji miktubin b’ilsna u djaletti differenti, inkluż l-Ilsien Malti. Tqassmu wkoll fuljetti dwar in-Nosside 2010 lil dawk li attendew.
Waqt is-serata l-membri tal-Għ.P.M. qraw poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż, imma l-parti kbira tagħhom kienu bit-Taljan. Mistieden speċjali kien il-poeta u studjuż, Rigu Bovingdon, mill-Awstralja. Wara li nqrat bijografija qasira dwaru, Bovingdon qara xi poeżiji fit-tliet ilsna, filwaqt li wera lil dawk preżenti l-pjaċir tiegħu li kien magħhom. Huwa qal ukoll li avvenimenti bħal dawn iħajruh jerġa’ lura lejn il-gżira tal-għeruq tiegħu.
Fi tmiem il-Lejla l-President, Alfred Massa, f’isem l-Għaqda, ta lil Dott. Busetti żewġ antoloġiji poetiċi multilingwi tal-Għ.P.M. bħala turija ta’ ħajr u anki bħala sinjal ta’ ħbiberija bejn l-Istituto Italiano di Cultura u l-Għaqda Poeti Maltin.
Wara dawk li attendew setgħu jgawdu minn riċeviment żgħir offrut mill-Istituto Italiano di Cultura.

Friday, April 30, 2010

NOSSIDE PRIZE AND INTERNATIONAL POETRY EVENING


LANGUAGES FROM ALL OVER THE WORLD...IN POETRY

The Italian Cultural Institute opens its doors to an evening entirely dedicated to POETRY. Invited by the Maltese Poets Association and poet PATRICK J. SAMMUT, you will be able to meet Maltese and foreign poets who will present their poems in various languages, including the Italian language. This will open the doors to a discussion and an evaluation of the Maltese and international poetry panorama. This interesting strategy of proposing poetry in various languages will enable the launch of the 2010 edition of the NOSSIDE PRIZE, established by Prof. Pasquale AMATO in 1983 – the only world poetry prize which does not set any boundaries, both of language and of forms of communication.

You may also wish to visit the website www.ghpm.netfirms.com

http://www.iicvalletta.esteri.it/IIC_LaValletta/webform/SchedaEvento.aspx?id=254

Friday, April 23, 2010

L-Għ.P.M. għat-tieni sena fl-Imtarfa

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet għal JUM L-IMTARFA 2010 l-Għaqda Poeti Maltin kienet mistiedna biex flimkien mal-Kunsill tal-post torganizza Lejla ta' Poeżija u Mużika. Din saret fis-sala ewlenija tal-iskola primarja tal-lokal har il-Ġimgħa 23 ta' April 2010 u tmexxiet minn Charles Magro, Segretarju tal-Għaqda.
Kienet Lejla speċjali għall-fatt li matulha nqraw numru sabiħ ta' poeżiji kemm mill-membri tal-Għaqda kif ukoll mit-tfal tal-post. Dawn kienu bil-Malti u bl-Ingliż. Fil-parti mużikali ħadet sehem il-mezzo sopran Miriam Camilleri akkompanjata fuq is-synthesiser minn żewġha Michael.
Saru żewġ diskorsi. Alfred Massa, President tal-Għ.P.M., ikkwota lid-drammaturgu Irlandiż, George Bernard Shaw meta qal li r-reliġjon u l-arti huma aħwa u kieku ma kinux huma kieku t-tbatija umana kienet tkun ferm agħar milli hi. Massa qal li la darba l-poeżija hija fergħa mill-arti, allura għandha l-importanza tagħha fil-ħajja tal-bniedem. Huwa qal li għalih anki l-poeżija u l-mużika huma aħwa. Massa temm billi feraħ lill-Kunsill Lokali talli rnexxielu joħloq daqstant importanza fit-tfal tal-post li huma l-adulti ta' għada.
Minn naħa tiegħu is-Sindku tal-Imtarfa, Anton Mifsud, filwaqt li rringrazzja lill-Għ.P.M. għas-sehem tagħha esprima s-sodisfazzjon tiegħu għan-numru sabiħ ta' attendenza li kellu quddiemu. Is-sala kienet ippakkjata bin-nies! Mifsud irringrazzja wkoll lil kulmin ta sehmu biex is-Serata setgħet tirnexxi u wara ippreżenta Memento lill-President tal-Għ.P.M.
Lejn it-tmiem sar trattament lil dawn li attendew.

Monday, April 19, 2010

PREŻENTAZZJONI TAL-PREMJU INTERNAZZJONALI TAL-POEŻIJA NOSSIDE 2010

U LEJLA INTERNAZZJONALI TAL-POEŻIJA.

Nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Mejju 2010, fis-7 p.m., l-Għaqda Poeti Maltin, flimkien mal-Istitut Taljan tal-Kultura, se ttella’ Lejla Internazzjonali ta’ Poeżija. Il-viċi-President tal-Għ.P.M., Patrick Sammut, bħala Delegat tal-Premju Internazzjonali tal-Poeżija Nosside għal Malta, se jippreżenta s-XXVI Edizzjoni ta’ dan il-Premju prestiġġjuż li fetaħ f’Marzu u jagħlaq fl-aħħar ta’ Ġunju li ġej. Wara l-membri tal-Għ.P.M. u l-pubbliku in ġenerali huma mistednin jieħdu sehem billi jaqraw il-poeżiji tagħhom b’ilsna differenti, anki jekk poeżiji bit-Taljan jiġu apprezzati ħafna. Kulħadd huwa mistieden. Post: Istituto Italiano di Kultura, Pjazza San Ġorġ, il-Belt Valletta.

Monday, April 12, 2010

NOSSIDE 2010


XXV International Nosside Prize – 2010
Multilingual and multimedia

The only global poetry prize
without limits of languages or forms of expression

Five official languages
(Italian, Spanish, English, French, Portuguese)
and all the other languages in the world
(national languages, native languages, minority languages, dialects)

http://www.nosside.com

Wednesday, March 31, 2010

Agnus in Crucis Levatur


Nhar il-Ġimgħa, 12 ta' Marzu 2010, l-Għ.P.M. fetħet l-attivitajiet tagħha dwar il-Ġimgħa Mqaddsa billi erba' membri tagħha fuq stedina tal-Grupp Media u Kultura fis-Seminarju tal-Virtu' ħadu sehem f'Serata ta' Poeżija u Mużika bit-tema Agnus in Crucis Levatur. Il-poeti kienu Alfred Massa (President), Charles Magro (Segretarju), Patrick Sammut ( Viċi President) u Dr Emmanwel Attard Cassar (Segretarju Internazzjonali).Ħadu sehem ukoll Ryan Lee Pace u Abraham D'Amato fuq l-orgni u Tony Terribile li tkellem dwar il-Kurċifissi f'Malta.
Matul il-Ġimgħa Mqaddsa l-Għaqda Poeti Malti flimkien mal-Grupp Erba' Klarinetti organizzat żewġ Lejliet ta' Mużika Sagra u Poeżija Reliġjuża. It-Tlieta, 23 ta' Marzu 2010 fil-knisja parrokkjali tal-Fgura u t-Tlieta ta' wara fit-30 ta' Marzu 2010 fil-Kappella tal-Konservatorju, f'Bormla. Inqraw diversi poeżiji mill-membri tal-Għaqda. F'Bormla sar diskors mill-President li semma r-relevanza li teżisti bejn il-Ġimgħa Mqaddsa u l-Poeżija. Fil-Ġimgħa Mqaddsa tajjeb li n-Nistrani jirrifletti dwar il-Messaġġ tal-Fidwa filwaqt li fil-poeżija hemm dejjem messaġġ utli għall-qarrej. Iż-żewġ Serati kienu mmexxija mis-Segretarju, Charles Magro u fihom ħadu sehem mal-20 membru.

Thursday, March 25, 2010

Il-Kelma tal-President - Word from the President - Marzu 2010

Dan hu l-ewwel Folju tal-Aħbarijiet għas-sena 2010. Sena ta' ċerta importanza għalina għax tfakkar il-35 anniversarju tat-twelid tal-Għaqda tagħna.

Bħalma jiġri f'okkażjonijiet simili bla ma jrid wieħed iħares lura u jinnota x'avvenimenti jkunu ħallew timbru speċjali warajhom. Ċertament, meta l-Għ.P.M. tagħmel dan għandha għax tħossha sodisfatta u kburija fl-istess ħin.

Saru diversi attivitajiet li ħallew impatt kbir fuq il-Poeżija Maltija kif ukoll fuq il-poeti tagħna. Dawn jinsabu mnaqqxin b'ittri tad-deheb fl-Istorja tal-Letteratura Maltija.

Imma mal-ħarsa lura rridu wkoll inħarsu madwarna biex nippjanaw il-futur. Hemm bżonn li l-membri jkunu aktar ħajjin u mhux ta' nofs kedda.

Inħossu dmir tiegħi li nsellem lil kulmin fl-imgħoddi ta sehmu biex l-Għ.P.M. waslet fejn tinsab illum; b'mod parikolari lill-fundatur, Mons. Dr. Amante Buontepo. Jalla l-futur ikun iwarrad daqskemm kien il-passat; anki jekk nafu li x-xewk ma jonqosx. Wara kollox, mhux kull warda fiha x-xewk!

ALFRED MASSA

Saturday, March 6, 2010

IMQASSMA B’XEJN POEŻIJI TAL-MEMBRI TAL-Għ.P.M


Fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, f’Malta nżammet il-laqgħa tax-xitwa tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-EuroBillTrackers. Għal din il-laqgħa pparteċipaw nies mill-Finlandja, Awstrija, Slovenja, Italja, Spanja, Ġermanja, Belġju, Malta u Olanda. L-Għaqda Poeti Maltin ikkontribwiet għal din il-laqgħa billi offriet bookmarks bil-poeżiji bl-Ingliż miktuba mill-membri tagħha biex jitqassmu b’xejn lil dawn il-parteċipanti biex b’hekk isiru midħla tal-poeżija kontemporanja Maltija. Dan l-avveniment kien sponsorjat in parti mill-M.T.A.

Sunday, February 28, 2010

BOOKMARKS WITH POEMS IN ENGLISH DISTRIBUTED TO TOURISTS

The winter meeting of the International EuroBillTracker Association was held in Malta over the past weekend. Several members from Finland, Austria, Slovenia, Italy, Spain, Germany, Belgium and Holland attended and had the opportunity to visit various places of interest. The Maltese Poets Association contributed towards this event by donating bookmarks with poems in English written by its members to be distributed free to the participants of the meeting so that they can get an insight into Maltese contemporary poetry. This event was partly sponsored by the Malta Tourism Authority.

Friday, February 26, 2010

Launching Of Book During Evening of Poetry at Mosta

On Friday, 26th February 2010, the Maltese Poets Association held yet another Poetry Evening at the Razzett tal-Markiz, Mosta. The event was held outdoors and attendance was excellent. Those present read their poetry in Maltese, while duo Hilary Spiteri and Bernard Catania played some Beatles tunes on guitar. The evening was compered by MPA Secretary, Charles Magro.

Part of the poetry evening was dedicated to a new poetry anthology - Traġitti - co-authored by poets Andrew Sciberras and Patrick Sammut. Poet Stephen Cachia read a selection of poems written by the two poets, while 6th Form Lecturer Mark Debono, read a critical appreciation. MPA President, Alfred Massa, addressed those present reminding them that one of MPA's objectives was to help local emerging poets as much as possible. In fact in the past MPA has had similar launchings of poetry collections written by members Therese Pace, Lino Grech, Charles Bezzina, Patrick Sammut (together with Stephen Cachia). Massa also reminded those present that the MPA is open to all poetry lovers and is always glad to see established poets participate in such evenings. Traġitti was available at a special price after the event. A big thanks also to the Ghaqda Filantropika Talent Mosti.

TNEDIJA TA' KTIEB WAQT LEJLA TA' POEŻIJA

Waqt Lejla ta' Poeżija fir-razzett tal-Markiż fil-Mosta, organizzata mill-Għaqda Poeti Maltin saret it-tnedija uffiċjali tal-Ġabra ta' Poeżiji ta' Patrick Sammut u Andrew Sciberras, it-tnejn membri tal-istess Għaqda. Il-Ġabra jisimha Traġitti. L-attendenza numeruża li mliet il-bitħa ta' dan il-lokal semgħet qari ta' poeżiji meħudin mill-ktieb kif ukoll kritika taż-żewġ poeti. Patrick Sammut f'isem Sciberras li ma kienx preżenti minħabba mard fil-familja u f'ismu personali irringrazzja lil kulmin għen kemm fil-pubblikazzjoni tal-ktieb kif ukoll lil dawk preżenti.
Sadattant inqraw numru ta' poeżiji bil-Malti dwar suġġetti varji, filwaqt li l-parti mużikali kienet afdata f'idejn Hilary Spiteri u Bernard Catania.
F'diskors qasir lejn tmiem is-Serata l-President tal-Għ.P.M., Alfred Massa, stqarr li l-Għ.P.M. tħossha fid-dmir li tgħin fil-pubbliċita' tal-kotba ippubblikati mill-membri tagħha. Massa qal li jħossu kburi b'uħud mill-membri għas-suċċessi li kisbu dan l-aħħar. Fosthom semma lil Joseph Sciberras, lil Charles Bezzina u lil Trevor Żahra li rebħu premjijiet prestiġjużi fl-aħħar Konkors Nazzjonali tal-Ktieb. Magħhom semma lil Sunny Aquilina li l-lirika tiegħu kisbet suċċess fil-Festival tal-Kantunetta Maltija għall-Ewropa; lil Charles Magro u lil Alfred Palma li kienu onorati bl-unuri ta' Ġieħ ir-Repubblika.
Is-Serata tmexxiet mis-Segretarju tal-Għaqda, Charles Magro.

Wednesday, February 10, 2010

Nifirħu lill-Membri tagħna

Charles Bezzina (Għawdex), Joseph C. Sciberras (B'Kara) u Trevor Żahra (Wied il-Għajn) għar-rebħ fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2009.

Friday, February 5, 2010

Children’s National Poetry Prize Giving Ceremony 2009

On Friday 5th February 2010, the Maltese Poetry Association organised the Prize Giving Ceremony for the Children’s National Poetry competition for 2009 at the Guzeppi Despott hall at the Education Division in Floriana. The compére was Dr. Joseph Axiaq together with Dr. Manuel Attard Cassar who organized the competition.
In the speech for the occasion, the association’s President, Alfred Massa, said that for the past nine years the Gh.P.M gave a lot of thought to the children of today who will be tomorrow’s adults because if we instil the love of poetry today we will be sowing the seeds for the love of this beautiful art for the future. Special thanks went to the Publishing Houses Aguis and Aguis and Merlin Library of Blata l-Bajda for their sponsorship.
The judges made up of Ms. Mary Grace Caruana, Clair Zerafa and Chev. Carmel Bianchi were pleased with the number of poems which were submitted which were more than 100, also with the level of the poems. Some showed the help of the parents and also of the teachers. This year the competition was open for the last year students of primary schools and the first year students of secondary schools.
Result. 1. Refuġjat ta' Daniel Borg (Victoria, Għawdex); 2. Lil Ommi ta' Franklyn Beldacchino (M'Xlokk); 3. St. Paul's Poem ta' Laury Sam Cauchi (San Pawl il-Baħar); 4. L-Isbaħ Milied ta' Janelle Borg (Għajnsielem, Għawdex); 5. In-Nanniet Tiegħi ta' Miguel Gruppetta (Żejtun); 6. Comfort ta' Erika Harvey (Qawra); 7. Il-Fjuri ta' Maria Cassar (Xewkija, Għawdex); 8. Il-Kelb u lo-Qattus ta' Christian Vella (M'Xlokk); 9. TV Time ta' Odin Mamo (Pieta') u 10. A Puppet Called ta' Kristy Borg (Buġibba).

Premjazzjoni Konkors Nazzjonali tal-Poeżija għat-Tfal 2009 


Nhar il-Ġimgħa, 5 ta' Frar 2010, l-Għ.P.M. organizzat il-Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali ta' Poeżija għat-Tfal 2009 fis-Sala Ġużeppi Despott, Diviżjoni tal-Edukazzjoni, il-Furjana. Il-preżentatur kien Dr Joseph Axiaq, li flimkien ma' Dr Manuel Attard Cassar ħadu ħsieb l-organizzazzjoni tal-Konkors.

F'kelmtejn għall-okkażjoni, il-President tal-Għaqda, Alfred Massa, qal li għal dawn l-aħħar 9 snin l-Għ.P.M. ħasbet fl-importanza tat-tfal li huma l-irġiel u n-nisa ta' għada. Dan għax fehmet li jekk inderru lit-tfal jinnamraw mal-poeżija nkunu qegħdin ninvestu fl-imħabba lejn din l-arti sabiħa fil-ġejjieni. Massa ħeġġeġ lill-kbar biex ikunu ta' eżempju għaż-żgħar billi huma stess juru interess fil-qari tal-poeżija.  Il-President appella lil dawk preżenti biex jirreferu spiss għas-sit elettroniku tal-Għaqda fejn isibu tagħrif dwar l-attivitajiet tagħha. Fl-aħħar nett Massa irringrazzja lil kulmin ta sehmu biex il-Konkors seta' jkun suċċess kif kieku ta' qablu. Ringrazzjamenti speċjali saru lid-Djar tal-Pubblikazzjoni Merlin Library Ltd u Agius&Agius it-tnejn ta' Blata l-Bajda li sponsorjaw ir-rigali tal-Konkors. 

F'kummenti li għamlet il-Ġurija, magħmula mis-Sinjuri Mary Grace Caruana, Clair Zerafa u l-Kav. Carmel Bianchi, uriet is-sodisfazzjoni tagħha għan-numru sabiħ ta' poeżiji li daħlu, li qabżu l-100, kif ukoll għal-livell ġenerali li deher fil-poeżiji. F'uħud dehret l-għajnuna kemm tal-ġenituri kif ukoll tal-għalliema. Dis-sena l-Konkors kien miftuħ għall-istudenti tal-aħħar sena tal-primarja u tal-ewwel sena tas-sekondarja.

Riżultat: 1. Refuġjat ta' Daniel Borg (Victoria, Għawdex); 2. Lil Ommi ta' Franklyn Beldacchino (M'Xlokk); 3. St. Paul's Poem ta' Laury Sam Cauchi (San Pawl il-Baħar); 4. L-Isbaħ Milied ta' Janelle Borg (Għajnsielem, Għawdex); 5. In-Nanniet Tiegħi ta' Miguel Gruppetta (Żejtun); 6. Comfort ta' Erika Harvey (Qawra); 7. Il-Fjuri ta' Maria Cassar (Xewkija, Għawdex); 8. Il-Kelb u lo-Qattus ta' Christian Vella (M'Xlokk); 9. TV Time ta' Odin Mamo (Pieta') u 10. A Puppet Called ta' Kristy Borg (Buġibba).

Friday, January 8, 2010

Antoloġija bl-Esperanto Ġdida


L-Għaqda Poeti Maltin ippubblikat Antoloġija bl-Esperanto bix-xogħlijiet ta’ wħud mill-membri tagħha. B’kollox ħadu sehem fiha 42 membru. Il-poeżiji huma varjati kemm fit-temi ttrattati kif ukoll fl-istili mħaddma. Għandha Daħla Kritika mill-Professur Oliver Friggieri li titfa’ dawl fuq il-poeżija Maltija kontemporanja.

Din l-Antoloġija setgħet tara d-dawl bl-għajnuna tal-Għaqda Maltija tal-Esperanto. Ix-xogħol kollu kien tradott fl-Esperanto mill-Membru Onorarju tal-Għaqda tagħna, Dr Karmenu Mallia.

Il-poeti li ħadu sehem huma Abela Therese, Aquilina Sunny, Attard Mario, Dr Attard Cassar Emmanuel, Dr Axiaq Joseph, Bezzina Mario F., Bianchi Carmel, Borg Ġorġ, Busuttil Amanda, Camilleri Miriam, Caruana Mary Grace, Caruana Peter A., Cauchi Carmel G., Cini Godwin, Fabri Noel, Farrugia Anthony, Grech Lino, Grech Raymond, Grech Sergio, Lanfranco Guido, Mallia John, Dr Mangani Paul S., Massa Alfred, Micallef Jane, Muscat David, Pace Therese, Palma Alfred, Saliba Paul, Sammut Patrick, Spiteri Pio, Vella Therese, Dr Zammit Tabona Joe, Bezzina Charles, Oliver Friggieri, Mons. Dr Amante Buontempo, Magro Charles, Caruana Toni, Chetcuti Ġuże', Ellul Galea Karmenu, Cini Tarcisio, Patri Hugh Mallia O.Carm., u Ellul Godwin.

Ta’ min ifakkar li din kienet it-tieni Antoloġija ta’ din ix-xorta ippubblikata mill-Għaqda Poeti Maltin.

A NEW ANTHOLOGY IN ESPERANTO

The Maltese Poets Association (Għ.P.M.) has published an Anthology in Esperanto with the works of some of its members. In all, 42 members took part. The poems vary in the theme tackled as well as in the style adopted. The anthology has a Critical Preface by Profs. Oliver Friggieri that sheds a light on Maltese contemporary poetry.
This anthology could materialise through the help of the Maltese Esperanto Society. All works were translated into Esperanto by the honorary member of our society, Dr. Karmenu Mallia.
The poets taking part are Abela Therese, Aquilina Sunny, Attard Mario, Dr. Attard Cassar Emmanuel, Dr. Axiaq Joseph, Bezzina Mario F., Bianchi Carmel, Borg Ġorġ, Busuttil Amanda, Camilleri Miriam, Caruana Mary Grace, Caruana Peter A., Cauchi Carmel G., Cini Godwin, Fabri Noel, Farrugia Anthony, Grech Lino, Grech Raymond, Grech Sergio, Lanfranco Guido, Mallia John, Dr. Mangani Paul S., Massa Alfred, Micallef Jane, Muscat David, Pace Therese, Palma Alfred, Saliba Paul, Sammut Patrick, Spiteri Pio, Vella Therese, Dr. Zammit Tabona Joe, Bezzina Charles, Oliver Friggieri, Mons. Dr Amante Buontempo, Magro Charles, Caruana Toni, Chetcuti Ġuże', Ellul Galea Karmenu, Cini Tarcisio, Patri Hugh Mallia O.Carm., and Ellul Godwin.
It is worth reminding that this is the second Anthology of the same sort published by the Għaqda Poeti Maltin.

An Evening of Poetry in Attard

More than 20 poets, members of the Malta Poets Association, attended an Evening of Poetry. The well-attended event was held at the Parochial Centre in Attard on Friday 8th January 2010. This was held with the cooperation of the Gh.P.M., the Attard Local Council and the Attard Cultural section of the Pastoral Parish council.

Poems were read in both Maltese and English about various subjects. Patrick Sammut Vice President of the Malta Poets Association gave a speech about the Sonnet, how this was introduced in our literature. Dr. Joseph Axiaq Assistant Secretary was compere for the evening. The young violinist Augusto Quintano enchanted the audience with classical solos.

Alfred Massa expressed his satisfaction that the musico-literary evening drew a large audience. Massa insisted on the importance of Poetry in our times and referred to the appeal made at the World Congress of poets for poets to work towards peace, the values and the brotherhood of man. Once again Massa encouraged all those present to use the website of the Malta Poets Association for information about activities that from time to time the association organizes to nurture the interest of poetry on our island.

At the end of the evening a well-planned out reception, by the Local Council volunteers, was held for those who had attended.

LEJLA TA' POEŻIJA F' Ħ'ATTARD

Aktar minn 20 poeta membri tal-Għaqda Poeti Maltin nhar il-Ġimgħa, 8 ta' Jannar 2010, ħadu sehem f' Lejla ta' Poeżija li saret fis-sala taċ-Ċentru Parrokkjali ġewwa Ħ'Attard. Din saret bil-kooperazzjoni tal-Għ.P.M., tal-Kunsill Lokali Ħ'Attard u tat-taqsima Kultura fi ħdan il-Kunsill Pastorali Parrokkjali tal-post.

Inqraw poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż dwar suġġetti varji. Patrick Sammut, Viċi President tal-Għ.P.M., tkellem dwar Is-Sunett u kif dan daħal fil-letteratura tagħna. Ħa sehem ukoll il-vjolinista żagħżugħ Augusto Quintano filwaqt li Dr Joseph Axiaq, Ass. Segretarju, ippreżenta s-Serata.

Alfred Massa wera s-sodisfazzjon tiegħu għall-udjenza numeruża li attendiet. Huwa nsista dwar l-importanza tal-poeżija fi żminijietna u rrefera għall-appell li sar fl-aħħar Laqgħa tal-World Congress of Poets biex il-poeti kollha jaħdmu favur il-paċi, il-valuri u l-għaqda fost il-bendmin. Għal darb'oħra Massa ħeġġeġ lil dawk preżenti biex jirreferu għall-website tal-Għaqda Poeti Maltin ħalli jsiru jafu bl-attivitajiet li minn żmien għal żmien torganizza f'riżq il-poeżija f'pajjiżna.

Fi tmiem is-Serata saret bibita għal dawk li attendew.

Friday, January 1, 2010

Godwin Cini (1952 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

Godwin Cini twieled Raħal Ġdid nhar it-18 ta’ April 1952. L-iżgħar fost sitt aħwa. Studja l-iskola Primarja tar-Raħal Ġdid u fl-istitut Tekniku ta’ l-Imrieħel.  Ikkwalifika bħala tekniku tal-vetturi. Intbagħat korsijiet fl-inġinerija barra minn Malta. Attenda kors fit-teknika tal-bini fl’MCAST. Ħa kors qasir fil-ġurnaliżmu.  Kiteb diversi artikli,sensiliet u poeżiji fuq bosta gażżetti,ġurnali,magazines u fuljetti. Kien editor ta’ tliet pubblikazzjonijiet differenti. Iżżewweġ lil Connie fil-1977 u għandhom żewġt ulied, Melanie u Carolyn. Kien u huwa membru (kien anki fil-kumitat) ta’ diversi għaqdiet fosthom; Mclaren F1 Malta, l-Għaqda Mużikali Sant’Anna Marsaskala. Saint Ann Choir Marseskala, Għaqda Poeti Maltin, Għaqda Letterarja Maltija, Kikkra Kulturali, Għaqda tal-Malti (Universita). Inħatar f’kumitati differenti mill-Kunsill Lokali Marsaskala. Għandu paġna fuq l-Internet, (poetry.com) tal-International Library of Poets fejn bħalissa ġew magħżula il-poeżiji tiegħu ”From fast to fast” ”Passion on wheels” ”Fair Share” “Cheers before you drive” u “I love and I hate”. Poeżiji tiegħu inqraw u ġew ippubblikati f’antoloġiji bħal “Voyage out of Darkness” fil 2002 u “Theatre of the Mind” fil-2003. u fil-ktieb “The Best Poems And Poets” kemm fl’Istati Uniti kif ukoll f’Pariġi u f’Londra. Poeżiji tiegħu bl-Ingliż wassluh biex jiġi nnominat għall-Poet of the Year Award fil-2003,2004,2005 u 2006 mill-International Society of Poets. Poeżija oħra rebbħitu “l-Editors Choice” fil-2002. Green Peace International stampaw poeżija tiegħu fil-Ġappun. Poeżiji tiegħu anki ġew ippubblikati minn Group 4 Securicor. Godwin huwa xandar bi programmi regolari dwar il-karozzi u b’ħidma kontinwa biex ma jsirux inċidenti tat-traffiku. Huwa ukoll dilettant tat-tpinġija bil-lapes u l-pittura bil-water colour u poster colour u xi drabi anki tella’ xi wirjiet tax-xogħolijiet  tiegħu. Bħal issa huwa responsabbli mill-programm “Driveway” fuq Radju Hompesch u huwa ukoll membru fil-kumitat tal-kultura tal-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala.

BEWSA TAHRAQ NAR
Godwin Cini 1/10/08

L-arlogg sejjer itektek
sekondi war’ xulxin,
tiktok tiktok bla jieqaf
Man-nifs sejjer il-hin.
Kull hin int dak li taghmel,
Kuljum int dak li trid,
Kull nifs u kull sekonda,
Ta’ hajtek li int is-sid.
Jekk tibla’ l-arja pura,
Fl-ghelieqi jew fix xtut,
Jekk tiekol ikel tajjeb,
Il-hxejjex jew il-hut.
Tehxin issir tqil hafna,
Irqiq hafif farfett,
Jekk teqred int trid sahhtek
Tbewwes ma’ sigarrett.
Kulhadd jibda iwarrbek,
Ghax tifga kullimkien,
Bil-loqom kull fejn tilmhek,
Iddahhan kullimkien.
Xi dwejjaq x’sigarretti,
Ihammgu l-arja pura,
Kemm jinten l-irmied taghhom,
U xejn ma jhallu sura.
Jiena ma nistax nifhem,
Kif hawn tant ghorrief
Daqsxejn tabakk imgerbeb,
Jikkmanda u jgib hrief.
Uhud tant pulikarja,
Ma jibzghu qatt u mkien,
Daqsxejn tabakk go karta ,
Igibhom minghajr snien.
U waqt li l-hajja tkompli,
U l-qalb thabbat bum bum,
Nifs tiehu waqt ki tbusu,
Jahraqlek il-pulmun,
Nifs tibla’ u iehor tonfoh,
U int tidhol fi sqaq,
l-qerrieda nikotina,
l-vini ggib irqaq.
Sidrek bid-duhhan timla’,
Butek tizvujtah,
Tbus bewsa tahraq nar,
Hajtek tispiccaha

godwincini@yahoo.com

GHAZIZ MISSIERI
Godwin Cini
Revised 6/8/10/08

Ghaziz missierrna,
Li inti fis-smewwiet,
Jien ninsab f’guf ommi,
Jum war’jum fis-skiet.
Qalbi issa bdiet thabbat,
Fil-hemda ta’ hawn gewwa,
Waqt li bdejt induq,
Xi ftit tl-hajja l-hlewwa.
Nitolbok missier Alla,
Izzomm ‘l ommi b’sahhitha,
Taf sewwa kemm nixtieq,
Nitghannaq f’imhabbitha.
Missieri hanin int tieghi,
Nixtieqek tiba’ hawn mieghi,
Nixtieqek dejjem hdejja,
F’di’ t-triq izzommli jdejja.
Ghaziz Alla missieri,
Din il-hajja gdida u twila,
Kulltant narah imcajpra,
Nixtieq li ma tkunx tqila,
Nixtieq missier hanin,
Tkun hdejja ta’ kull hin,
Biex flimkien m’ommi missieri,
Nghixu ‘lkoll ferhanin.

John Mallia (1944 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

John Mallia twieled Ħal Qormi fis-7 ta' Diċembru, 1944. Għallem għal 41 sena fl-iskejjel statali, l-aħħar 18-il sena bħala għalliem tal-Malti fil-Liċeo Maria Regina, Blata l-Bajda. Huwa membru fl-Għaqda Poeti Maltin u fl-Għaqda Letterarja Maltija. Xogħlijiet tiegħu ġew ippubblikati fl-antoloġija Spirali (1997), fil-ġabra ta' poeżiji Arkadja (2004), f'rivisti u f'ġurnali.

Fis-Skiet

Fis-skiet,
nisimgħek miexi, hemm, maġenbi.
Int dejjem miegħi tkun.

Ma' l-ewwel dawl tal-għodwa
nisma' ġmiel leħnek
fit-tpespis ħelu tal-għasfur tal-bejt
li wara lejl mistrieħ
jagħtik kull ġieħ.
Nixref fit-tieqa, tbusni fuq ħaddejja
b'dawk xofftejk żiffa friska;
nara madwari f'mirja qtar ta' nida
l-ilwien sbieħ tal-ħolqien.
Il-kobor tiegħek jimla s-sema jżernaq
f'għodwiet sajfin, xitwin,
meta, 'il bogħod, fix-xefaq,
tfiġġ xemx sħuna sħuna
jew jisbaħ b'leħħ il-beraq u t-tkarwit.

Narak fil-għajnejn kollhom ferħ tat-trabi,
f'teptip għajnejn iż-żgħażagħ imfarfrin,
narak fejn hemm l-imħabba fil-familja,
fejn jitlissen il-kliem li jġib is-sliem.

Int dejjem miegħi tkun.
Nisimgħek miexi, hemm, maġenbi,
fis-skiet.

John Mallia

Gużè Chetcuti (1914 - 2006)

Membru Onorarju ta' l-Għaqda Poeti Maltin

L-Għaqda Poeti Maltin issellem lil Guzè Chetcuti
L-Għaqda Poeti Maltin sogħbiha għall-mewt tal-kittieb Guzè Chetcuti li ħalliena fit-18 ta' Lulju 2006. Guzè Chetcuti twieled Bormla fil-11 ta' Awissu 1914. Ħuwa ħabb l-Ilsien Malti u dan urieħ bil-kitba ta' rumanzi, drammi, poeżiji u ħafna iktar matul ħajtu kollha. Ħuwa kien Membru Onorarju ta' l-Għaqda Poeti Maltin u wieħed mill-membri ewlenin li ngħaqad magħha sa kważi mill-bidu nett filwaqt li baqa' leali lejha sa l-aħħar. Fl-1986 rebaħ ukoll il-Premju Città di Valletta organizzat mill-GħPM stess flimkien mas-Soċietà dei Bronzi u s-Soċietà ISTEU ta' Catanzaro.


The Għaqda Poeti Maltin pays tribute to Guzè Chetcuti
The Għaqda Poeti Maltin pays tribute to Guzè Chetcuti who passed away last Tuesday 18th of July at the age of 91. Guzè Chetcuti was born in Cospicua on the 11th of August 1914. He worked throughout his whole life in favour of the Maltese language writing novels, plays and poetry. Guzè Chetcuti’s link with the Għaqda Poeti Maltin was a strong one. He was a life member of the Għaqda Poeti Maltin who became one of its members from almost the beginning while being loyal till the end. In 1986 he was awarded the Città di Valletta award organized by the Għaqda Poeti Maltin together with the Società dei Bronzi and the Società ISTEU of Catanzaro.

Stefano Farrugia (1986 - )

Jien twelidt fid-19 ta’ Diċembru 1986 u noqgħod l-Imqabba. Attendejt l-Iskola Primarja Theresa Nuzzo fil-Marsa, immexxija mis-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, l-Iskola Sekondarja San Mikiel f’Ħal Qormi, immexxija mis-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija (M.U.S.E.U.M.), u l-Kulleġġ De La Salle fil-Kottonera mmexxi mill-Brothers Lasalljani għall-Edukazzjoni Postsekondarja. Minn dejjem kelli għal qalbi dak kollu li hu Malti, l-aktar l-Istorja u l-patrimonju rikk ta’ pajjiżna, fuq quddiem nett l-ilsien għani li writna mingħand missirijietna. Għalhekk bqajt nispeċjalizza f’dan is-suġġett bis-seħer kollu tiegħu, speċjalment il-letteratura Maltija, kemm il-qasam tal-poeżija kif ukoll dak narrattiv. Fil-fatt fl-istudji tiegħi fl-Università ta’ Malta fittixt li nistħarreġ aktar fuq dawn l-għelieqi akkademiċi. Permezz ta’ Baċellerat tal-Arti bl-Unuri fil-Malti li ggradwajt fih fis-6 ta’ Diċembru 2007 xtarrejt L-Element Bibliku fil-Poeżija ta’ Marjanu Vella, u permezz ta’ Masters mill-istess Dipartiment li ggradwajt fih fit-18 ta’ Novembru 2011 esplorajt Is-Simboliżmu fil-Kitbiet ta’ Dun Ġorġ Preca. Bdejt nikteb il-poeżija b’mod kostanti mindu kelli ħmistax-il sena. Għaldaqstant kien ta’ pjaċir kbir għalija li l-Għaqda Poeti Maltin (1975) stednitni nissieħeb fiha, għaliex b’hekk stajt insir aktar midħla tal-kontribut siewi li qed tagħti lis-soċjetà Maltija, u tas-sehem li nista’ nagħti bil-kitba tiegħi. Daqstant ieħor meta ġejt aċċettat bħala membru tal-Akkademja tal-Malti (1920) fit-30 ta’ Marzu 2011. Poeżiji tiegħi dehru fost l-oħrajn fir-rivista Versi, 2008 (3), 2010 (2) u Leħen il-Għaqda Poeti Maltin (Marzu 2011), kif ukoll f’Leħen il-Malti (Għadd 31, 2008) maħruġ mill-Għaqda tal-Malti - Università (1931) li kont nagħmel parti minnha, u fil-paġni letterarji ta’ xi ġurnali lokali u pubblikazzjonijiet ta’ għaqdiet mużikali u soċjali Maltin. Kien ukoll ta’ privileġġ għalija li fl-2007 u fl-2008 rispettivament ġejt ikklassifikat fit-tielet u t-tieni post fil-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija organizzat mill-Għaqda Poeti Maltin, permezz tal-poeżiji “Minjatura tal-Enimmi” u “Requiem għal Anġlu Martri,” u li fl-2009 ġejt ikklassifikat fl-ewwel u t-tieni post f’konkors ieħor organizzat mill-istess Għaqda, fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-ewwel ħarġa tal-ġurnal “it-Torċa” bil-Malti, permezz tal-poeżiji “Eliżir ta’ Mħabba Qalbiena” u “Solitarja Moribonda.” Poeżija oħra li ġejt ippremjat biha fit-tieni post f’konkors letterarju ġġib l-isem “Ħal Tarxien, Blata Kennija,” billi f’dan il-konkors jintlaqgħu kitbiet bil-Malti b’temi li jkollhom sfond Tarxiniż. Fil-fatt il-konkors isir mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Tarxien fl-okkażjoni ta’ jum dan ir-raħal, u fl-2011 meta ħadt sehem kien iċċelebrat fis-26 ta’ Ġunju. Fl-istess sena kelli l-unur ukoll li niġi kklassifikat fl-ewwel post fil-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-poeżiji bil-Malti bil-poeżija “Flaxbekk,” filwaqt li ż-żewġ poeżiji l-oħra li ħadt sehem bihom fil-konkors, “Ġetsemani” u “Paranojja,” issemmew b’ġieħ mal-poeżiji rebbieħa.

Ġetsemani

B’dedika lill-annimali kollha mċaħħda mill-ambjent naturali tagħhom


Ġol-għerien ta’ sqaq il-ħemda donnha nstemgħet karba ġdida
li fis ħolqot babilonja qalb il-ħlejjaq ħfief fil-ħsieb
u ħalliet ġo ruħ il-merħla ħofra ħsus bil-mistoqsija
li ħadd qatt ma tħalla jwieġeb kif ’qas sab min kienu l-ħbieb.

Bħall-ħaddiema tal-minjieri kellhom jaqbżu f’ħalq l-eżilju
li kien jinbaħ biss għalihom sa mill-ibgħad żminijiet
u jkaħħalhom wara l-gaġeġ kollha msadda bl-esperjenzi
li jixirfu dlonk f’għajnejhom qishom krejn li jħott il-kwiet.

Għaddew jiem fi vjaġġ bla temma bla ma setgħu jobżqu kelma,
bla ma setgħu jimxu qajla jew jitgħaxxqu bil-ħolqien
u r-rixtellu nstabat f’wiċċhom hekk kif rifsu l-art mistmerra
li laqgħethom spiss bil-ħarta u rabtithom b’rit għajjien.

Bħall-ilsiera jkollhom jobdu kulma jamar l-ors li jsuqhom
għax jekk jonqsu tbexxex fuqhom xita qliel bin-nerf bla tehda
biex fiż-żgur ma jerġgħux jgħannqu lil uliedhom internati,
mikdudin ġo kamp imnikket li bħal qalbhom lagħaq kull wegħda.

Sider ommhom tbaħbaħ mistħi fis-sangraal li sqieh mal-għabex
kif bħal minġel xtaq jiġġelben bl-għafsa fraġli f’ġuf l-imħabba
ħalli jliġġem il-vjaġġ kiefer li qed jaħsad l-ulied dgħajfa,
imma leħnu le jinstema’ u l-għatx tiegħu xejn ma jxabba’.

U tissokta tidwi f’qalbhom dik il-karba ta’ żmien ilu
li taf tħanxar minn ħajjithom il-merżuq li jkeċċi l-lejl
kif dewwaqhom id-divorzju miċ-ċenaklu tan-natura
li fih dejjem xorbu l-hena bla ma ntalbu jieħdu l-kejl.


Stefano Farrugia

L-Imqabba, 19/04/2011Paranojja


Lill-popli fl-Afrika ta’ Fuq u fil-Lvant Nofsani li qed jissieltu għal-libertà


Kif il-borra xħin titħaġġar tarmi minnha sriep ta’ ilma,
imkebbin fi blokok siekta bħall-bnedmin imbeżżgħa b’għada,
beda l-annu b’qasma ċċaqċaq li xxebilket fost il-popli
u bid-demm ibaqbaq, jaqbad, għolliet l-ilma m’ogħla s-sema.

Żrameġ jiġru ġewwa t-toroq bl-armi jfaqqsu fuq spallejhom,
ommijiet fuq qabar żewġhom li ħalliehom fil-battalja,
żgħażagħ jgħajtu għajta ttarrax maċ-ċuqlajta tar-rewwixta
u ġo nofshom jaqgħu mejta dawk li tqatlu għal pajjiżhom.

Oqbra jħaffru bla ma jsumu, ma jafux jekk baqax spazju,
jiġbru l-fdal mid-djar imġarrfa mgħaffġa bħalhom mill-kalvarju,
jistennew xi boxxla ġdida qalb is-sħab ta’ kull splużjoni
u mat-telf li tħalli l-ħajja bħaż-żejt jogħla l-prezz tad-dazju.

Monumenti jsiru trietaq donnhom kienu taċ-ċarruta,
binjiet sħaħ jitneżżgħu l-għabra li fewħithom f’għajn l-għedewwa,
nies bla tama jieħdu r-riedni f’kull stazzjon u raħal ġwejjef
u bħad-dud idawru denbhom jekk jinqabdu f’dell l-għanqbuta.

U bħal barri jdur fl-arena meta ħadd ma jista’ jżommu
ġriet il-bxara li xi ċkejkna ġarrbu m’ommhom l-id setgħana,
umiljati mis-suldati li firduhom minn missierhom
u tawhulhom lura mejjet bħal Bin Alla fi ħdan ommu.

U kif laqgħet l-għaref Pawlu u lil ħutu f’xifer l-għarqa
Malta xammret kmiem idejha biex tindokra lill-pajżana
u bħal pont f’nofs port imdemmi li ried jibla’ ’l kull Fargħuni
fetħet fommha biex twettaqhom sa ma jpassu minn din l-għalqa.

Imma l-ilma jibqa’ jlebleb u jittewweb mat-tbatija
u mad-demm inixxi l-ġrieħi ta’ kull qalb u art maqsuma,
ġrieħi jgħajtu daqs iż-żgħażagħ fit-tnissil ta’ ġens li jtuqhom
flok fil-ġungla tax-xakalli li bid-demm ma tkunx mifdija.


Stefano Farrugia

L-Imqabba, 19/04/2011


Flaxbekk

B’suffraġju għall-vittmi tat-tsunami fil-Ġappun li seħħ fil-11 ta’ Marzu 2011


Konna ħsibna li kien għadda dak li għexna lejla waħda fuq it-troni tad-djar tagħna
u kien għadu biss tifkira fuq it-tila illuppjata, tibki bikja għall-irkant
sa ma ttawlet għodwa mgħaddba tolfoq fl-ibħra qisha gawwi mal-pinnur tax-xhur xitwija
u filġitna tingħi tgħajjat qabel ħarġet ruħha kollha w mejlet rasha lejn il-lvant.

Fl-agunija tqila tagħha ġabret magħha kull fettuqa li nsiet l-ombra tax-xandara,
imkebbsin daqs kalamita forsi jlaħħqu ma’ ħruxitha u ċ-ċaqliq ta’ ġnus kotrana
u f’kull laqxa terda’ ’l oħra mill-ġid fqir li baqa’ jfekren fuq id-dbabar ta’ ġisimha
tilmaħ lilha moribonda tiġbed l-aħħar nifs imkaxkar f’baħar miksi b’elf sikrana.

Kollox issa sab imkienu fejn riġlejh ma meddx fi żmienu, metri bogħ’d mid-dura tiegħu;
djar jogħlew bħall-bastimenti u jitbandlu ma’ kull mewġa li ddawwarhom fuq subgħajha
u l-vetturi-ġugarelli jqanqlu ċ-ċirklu tat-traġedja qalb it-toroq flaġellati,
midfunin ġo żaqq il-lupu li ħatafhom bla karezzi f’art li xebgħet fuq saqajha.

Nies maqfula ġewwa l-kċejjen, jistennew min iweżinhom u jeħlishom minn kull kefen,
jgħaddu ħinhom bħall-għasafar, jitħnu l-ftiet li tħalla jterter fi friġġ kiesħa daqs l-azzar
u l-ksieħ tagħha jeħel f’demmhom bil-biżgħat li tmiemhom wasal u mhux sejjer jaħfirhielhom,
jgħidu t-talba tal-indiema donnhom riesqa lejn il-forka b’mota sewda mill-kampnar.

Xi waħdiet bil-lożor f’idhom, ixejruhom bħal bandani fuq il-bjut li nbidlu f’dgħajjes
flok fis-sodod ixxukkjati li kostretti jħallu l-ġifen biex qatt aktar ma jserrħuhom,
oħrajn jgħinu fit-tfittxija, jisfidaw li jisfaw martri biex imqar iħarsu ħajja
jew isawbu x-xrar tal-ilma fuq in-nar iħeġġeġ, jhedded li jniżżilhom għarkopptejhom.

U mal-mewġa daqs Gulija stenbħet oħra f’wiċċ il-gżira tfarfar rixha b’deni qawwi
li bħal għaġna ntisġet għoqda mal-ħalib u l-ilma tari li f’munqarha mrar daqs spiera,
hekk li f’moħħha bexxqu għajnhom il-memorji rieqda f’koma tal-mard kbir li kien ħakimha
meta ġenbha ċċarrat kollu bħall-kustat ta’ Kristu msallab bl-għodod qarsa tal-gwerriera.

Lilna wkoll dal-jum ċanfarna bħal jum ieħor bl-istess isem li ra n-nies jintfew bħal faħma
kif fis-snin mhux wisq imbiegħda żewġ tajriet minn xogħol il-bniedem daħlu jkesksu s-swar tewmin,
imma għalxejn min dbiel ġo ħobbhom rewwaħ idu bħal bandiera f’għajn id-dinja addolorata
għax is-swar inħallu kobob u sal-lum kulħadd jistaqsi x’sar mill-ħolm ta’ seklu rżin.


Stefano Farrugia

L-Imqabba, 22/04/2011

Amante Buontempo (1920 - 2004)

Fundattur Tal-Għaqda Poeti maltin

Monsignor Professor Dr. Amante Buontempo.
15 October 1920 Senglea – 21 June 2004 Valletta , Malta
Mons . Prof. Dr. Amante Buontempo has spent many years as a Roman Catholic Priest, involved in the legal aspects of the Church for much of the time. He is also well known as a writer and poet, receiving inspiration for his works not only from religion, but also from other sources, especially politics, about which he was strongly critical. The son of the late Carmelo and Victoria Buontempo, Amante Buontempo was born in Senglea , Malta on 15 October 1920. He studied at Malta Seminary from 1934-39, but when World War II broke out transferred to Gozo Seminary, where he remained until entering Malta University in 1943. Three years later a British Council Scholarship enabled him to pursue postgraduate studies at Nottingham University , England , from 1946 to 1947. While in Nottingham he was also Curate and Spiritual Director of the Catholic Evidence guild at St. Barnabas Cathedral.
Returning to Malta , Mons . Buontempo taught English at the Malta Seminary for a couple of years. Studies at the Pontifical Lateran university in Rome from 1949-53 led to a JUD (Doctor of Civil and Canon Laws), awarded cum laude. In addition, from 1951-54 he followed a course at the Sacred Roman Rota to qualify as Adv. SRR (Advocate of the Sacred Roman Rota). In the meantime, he had become Canon of the Chapter of St. Paul the Shipwrecked, Valletta , serving as such from 1952-87. Additionally, he was chancellor of the same Chapter from 1956-61, Examiner in Canon Law for the Archbishop’s Curia in 1959, chaplain to the Malta House of Representatives (Parliament) from 1962-71 and Parish Priest of St. Paul the Shipwrecked from 1963-66. Since 1961 he has been a member of the Deputation for Marriage Legacies. In 1978 he enjoyed the distinction of being appointed Chaplain to His holiness Pope John Paul II, receiving the title of Monsignor.
The author of a book entitled “Problemi di Diritto Ecclesiastico Maltese”, published in 1954, as well as a number of articles in Latin in “Dictionarium Morale et Canonicum”, Rome, 1962-65, and “Dizionario dei Concili”, Rome, 1963-67, Dr. Buontempo has also contributed to juridical journals. His long and short poems in Maltese, English and Italian, number over 3,000 and appear in poetry magazines and anthologies. He has published twelve books of his poetry under the titles “I was called”, 1967, “I have won”, 1968, “Si vis pacem cane semper”, 1973, “Wishful Thoughts”, 1975, “Lacrime di Speranza”, 1977, “Echi di Sdegno”, 1981, “Rhythmical Reactions”, 1981, “Almond’s Flowers”, 1983, “Mix-Xquq ta’ Qalbi”, 1987 “Another Shipwreck?”, 1990, “The pope’s and My fifty Years of Priesthood” and “Quid Retribuam”, 2000.
In 1941 Mons . Buontempo won 2nd Prize and Special Mention in a public competition for Maltese poetry, while 2nd and 3rd Prizes followed in another competition for poetry in Maltese in 1945. He has won various prizes from all over Italy for his Italian poetry and other prizes for his English poetry. Honoured by the Accademia Tiberina of Rome in 1966, he was appointed Life Member and Honorary Delegate for Malta by the President of the Centro di Culture European, Enemonzo-Udine , Italy , in 1970. during the 4th World Congress of Poets in San Francisco the Academy of Arts and Culture of Taiwan made him Poet Laureate International. Furthermore, the International Guild of Contemporary Bards, Australia , honoured him as International Bard. Selected by the American Biographical Institute as Man of the Year for 1990 and 1995, he has also received honours and awards from the International Biographical Centre, most notably being appointed a Deputy Director General of the organisation.
Prof. Buontempo’s most important accomplishments include acting as interpreter and Assistant Secretary for the first international Catholic Congress on problems of rural life, held in Castelgandolfo in 1951. In 1957 he co-founded the Mary Rose Fund Committed, becoming its Chairman, while from 1959-60 he was involved in organising the First Malta Song Festival and Open-air Opera in Malta . The founder of the Maltese Poets Association in 1975, he has been its Life President ever since; as such, with the cooperation of Editor Vincenzo Ursini of Catanzaro, Italy, he organised the internationally prestigious Citta di Valletta Prize on ten occasions. Mons . Buontempo co-founded The Our Lady of Consecration Movement with a holy woman, Guza Mifusd, who died in 1996. In the year 2000, Amante Buontempo after 25 years as President, resigned and was subsequently elected as the first Honorary President of the Maltese Poets Association. He remained very active in writing poetry and drama, as well as articles and other contributions for journals and newspapers. He passed away peacefully on 21 June 2004.
Valletta , 8th February 2007
Further information on Monsignor Amante Buontempo’s literary works and achievements may be obtained by contacting his nephew Victor Chetcuti on email victorchetcuti@onvol.net or mobile 99475572.

HALLU LILL-POPLU HIELES

Mishut min jara d-dlam f'ghemil haddiehor,
biex jirbah hu bil-qerq li jxandar kliemu:
is-sewwa qatt ma jirbah bi kliem b'iehor;
poplu maqsum jasal malajr fi tmiemu.

Jahasra ghal min jizra' s-semm tal-firda,
ghax jahsad frott l-imwied fid-djar ta' wliedu;
il-hbieb li jsiru ghedewwa jgibu l-qirda,
u tant hsarat ta' llum jibqghu jizdiedu.

Hallu, mexxejja, 'l dan il-poplu hieles,
biex jaghzel hu l-futur ghal art twelidna;
tibqghux timlewlu mohhu b'hafna flieles!

Kull Malti li jivvota kif irid,
ihalli l-kotra tghid kif ALLA jridna:
U dak li jsir minn Malta jkun ta' gid!

20/12/02

WHAT DOES WAR MEAN?

To those who never lived in times of war
may mean injustice as a just revenge;
may mean an after-suffering
of Nations poor,
that find no means to feed their families,
but find kind friends
to help them to confront their enemies.
May mean a remedy,
as well as a necessity,
to stop the courage of some terrorists,
who commit siucide,
with the only scope
of vindicating their opponents' pride.
But to me
and to all lovers of a living world
War means destruction, hatred, suffering.
It means the contrary 
of what we want or hope:
in fact we want
the end of terrorism and caprice!
And so it goes against
all men's desire of free life and Peace.

08/01/03 

Alfred Palma (1939 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

Alfred Palma twieled il-Furjana fl-1939. Studja fl-Iskola Primarja ta’ Haż-Żabbar u fil-Kulleġġ De La Salle, fejn beda jikteb l-ewwel poeżiji tiegħu li kienu bil-Franċiż. Fl-1957 beda jaħdem bħala għalliem fl-Iskejjel Governattivi sal-1959 meta daħal fiċ-Ċivil sa meta rtira fl-1987. Sa mis-sittinijiet bdew jidhru poeżiji tiegħu bil-Malti f’bosta ġurnali lokali; kiteb ukoll bosta drammi għar-radju (dak iż-żmien ir-Rediffusion) u aktar poeżiji tiegħu bdew ukoll jinstemgħu fuq ix-xandir. Fl-1972 dehru l-ewwel poeżiji tiegħu f’ġabra li ħareġ flimkien ma’ Alfred Massa. John Sciberras u Maurice Vella Borg. Beda jieħu sehem f’bosta konkorsi letterarji kemm ta’ poeżiji u kemm ta’ novelli u bosta drabi kiseb l-ewwel premju. Fl-1966 beda t-traduzzjoni bil-Malti tad-Divina Commedia ta’ Dante, li temm fl-1986 u stampa fl-1991. Fl-1993 beda t-traduzzjonijiet bil-Malti tad-drammi ta’ Shakespeare, li minnhom stampa tnax u għandu lesti għall-istampa għoxrin oħra. Għal sebgħa minn dawn id-drammi, fl-1997 rebaħ il-Premju Letterarju. Rebaħ ukoll f’dan il-konkors bid-Divina Commedia’ (1992) u ‘Preludji – Ġabra ta’ Poeżiji (1993). Sadanittant kompla bil-kitba ta’ poeżiji li rebbħuh premjijiet fl-Istati Uniti, l-Ingilterra u l-Italja. Ingħata l-Premju Citta’ di Valletta fl-1993 u fl-istess sena 2000, unuri mill-Kunsell Lokali taż-Żabbar.   Fl-istess sena wkoll ingħata il-Literary Award min-National Library of Poetry ta’ l-Ingilterra.   Baqa’ jieħu sehem f’bosta attivitajiet letterarji, jikteb poeżiji ,novelli, rumanzi u bosta xogħol ieħor ta’ traduzzjoni. Beda wkoll jikteb bosta kotba ta’ natura soċjali u psikoloġika li dehru fl-Ingliterra. Fl-2005 xandar id-dramm ta’ Oscar Wilde Salome’, u din is-sena lesta r-rumanz ċelebri ta’Wilde; ‘Ir-Ritratt ta’ Dorian Grey’. Palma huwa membru ta’ l-Akkademja tal-Malti, fl-Għaqda Letterarja Maltija u Membru Onorarju fl-Għaqda Poeti Maltin.

ELEĠIJA

Il-ferħ li għeb tas-snin tiegħi imġienen

tqil daqs is-sakra illi skirt ilbieraħ,

li llum dallmitli moħħi.

Iżda, bħalma l-inbid, id-diq tal-jiem mgħoddija

hu isħaħ maż-zmien.

Kiebja l-mogħdija tiegħi.

Il-mewġ qalil ta’ baħar il-ġejjieni

iwegħdni niket biss, xogħ’l u tbatija.


Imma, ħbieb tiegħi, jien ma nixtieqx immut,

jien irrid ngħix –

ħa’ nibqa’ b’hekk naħseb u nsofri.

Naf, xi pjaċiri jkolli wkoll

fost id-dulur, taqtigħ il-qalb u saram.

Xi drabi nerġa’ nisker bl-armonija

inkella nibki fuq id-dehriet tiegħi,

u jista’ jkun, jewwilla,

meta nħoss kiebi illi saħħti marret,

l-imhabba lili tiddi bi tbissima,

qabel tasal tħallini.


Alexander Pushkin (1830) Traduzzjoni; Alfred Palma


A DOTTOR MARINO FLERI


(pochi giorni dalla sua partenza da Malta)


Odio gli addii:

le mani che si stringono,

per poi lasciarsi,

a malincuore;

gli sguardi tristi,

i sorrisi amari…

Amici che vanno

per lor diverse strade…

Ombre che si sciolgono

in un tramonto d’autunno!


Ed ancor oggi,

sul cupo soglio di un altro addio,

le mani si stringono,

per poi lasciarsi,

a malincuore…

Gli sguardi sono tristi,

ed i sorrisi amari…

amari quanto sian dolci e cari

i bei ricordi,

che in eterno,

io serberò di te!


E nasce già

nel cuore mio,

con il crepuscolar di quest’autunno,

la fervida speranza

che questo nostro addio

non sia l’estremo…

e che un giorno,

forse non lontano,

ci rivederemo!


Alfred Palma - il 22 settembre, 1993


SOGNI SUL LARIO


Rosso di sera tinge di tramonto

le piume bianche

d’un cigno solitario

che ancor si specchia

nelle limpide acque

del Lario…


Il campanile tacque

una quercia vecchia

riapre il suo diario

sotto le fianche

d’un colle che riprende il suo racconto…


E il Lario

rispecchia ancora

il cigno solitario

che sogna gia’ l’aurora…


Il colle tace

e la vecchia quercia

chiude il suo diario!

Alfred Palma


TO A ROSE

Yesterday,

You were a tender bud, all closed and shining,

Crammed to the brim with red alluring fragrance;

Then you burst forth,

To throw a mellow kiss to Mother Springtime,

So keenly looking on upon your foliage!


To-day,

You’re glowing like a gem, all blood and velvet,

And through the dewdrops clinging to your petals,

You tease the wind,

Wafting away and claiming back your fragrance,

Curling your sensual lips in sweet abandon!


To-morrow,

The sun will choose another bloom beside you,

Robbing away your fragrance and your beauty…

The wind will tease,

And Earth’s promise of yore: “You are eternal!”

Will laugh you off, as once it did my folly!

Alfred Palma

Emmanuel Attard Cassar (19 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

English

I hold the post of Assistant Lecturer at the University of Malta . I teach Computer Science / Information Technology at the Junior College, Msida. My main hobby is writing, particularly poems. I write in Maltese (mostly), English and Italian.

I hold a B.A.Educ (Hons) from the University of Malta and a Dott. Sc. Inf. from the University of Pisa .

Some of my poems and one short story appear in anthologies published by the Maltese Poets Association and the Maltese Literature Group.

Malti

Naħdem bħala Assistant Lecturer ma’ l-Univeristà ta’ Malta . Ngħallem ix-Xjenza tal-Kompjuter u t-Teknoloġija ta’ l-Informazzjoni fil-Junior College, l-Imsida. L-akbar passatemp tiegħi hi l-kitba, l-aktar tal-poeżija. Nikteb bil-Malti (l-aktar), bl-Ingliż u bit-Taljan.
 
Iggradwajt B.A.Educ (Hons) mill-Università ta' Malta u Dott. Sc. Inf. mill-Università ta' Pisa .

Uħud mill-poeżiji tieghi, flimkien ma' novella, jidhru f'antoloġiji publikati mill-Għaqda Poeti Maltin u mill-Ghaqda Letterarja Maltija.

Omar Seguna (19 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

Omar Seguna twieled il-Kalkara.
Pubblikazzjoni:  "Mal-Hoss Qawwi tar-Raghad", gabra ta' poeziji bi prezentazzjoni ta' Guze' Chetcuti, u diversi pubblikazzjonijiet ohrafuq il-gurnali u fuq ir-radju

Delizzji ohra: Xoghol artistiku bl-arkett, u kollezzjonist tal-cactus u sukkulenti ohra.

Kwotazzjoni favorita: "Issa ma hemmx izjed Lhudi u anqas Grieg, ma hemmx ilsir u anqas hieles, ma hemmx ragel u anqas mara" (Galatin 27)

Poeti Famuzi favoriti: Pablo Neruda, E E Cummings, Oscar Wilde
Liricisti ohrajn li influwenzawni: Jim Morrison tal-grupp the Doors.

Salv Sammut (1947 - )

Membru Tal-Ghaqda Poeti Maltin

Salv Sammut twieled fl-4 ta’ Marzu tas-sena 1947 f’Ħal Lija. Huwa l-iżgħar minn sitt ulied li erbgħa minnhom mietu f’eta bikrija. Minn tfulitu kien jiftakar lil missieru dieħel u ħiereġ minn ġewwa l-isptarijiet. Dan il-fatt mingħajr ma kien mixtieq wassal għal sitwazzjoni ta’ distanza fir-relazzjoni ta’ bejniethom kif ukoll għarfien rejali tas-sitwazzjoni ekonomika li kellha tnissel fih għaqal u kawtela. Iċ-ċirkostanzi li minn tfulitu il-familja bidlet bosta djar, minn Ħal Lija għal Isla imbagħad għal Ħal Balzan u mill-ġdid għal Ħal Lija u meta żżewweġ mar joqgħod Ħal Balzan u fl-aħħar nett l-Imtarfa, ġgħalitu jkun Indipendenti mill-element parrokjali kif ukoll trabba fih sens ta’ bniedem solitarju minkejja li jkun fost il-kotra.

Salv Sammut ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja ta’ Ħal Lija, l-Isla u dik sekondarja fis-St. Joseph Technical School ta’ Raħal Ġdid. Wara bosta snin ħa kors universitarju fl-Istudji Soċjali u fir-Relazzjonijiet Industrijali fejn kiseb Diploma.

Fis-snin sittin kien attiv fil-politika fil-qasam taż-Żgħażagħ f’dik l-era ta’ taqlib soċjali u politiku-reliġjuż. Lejn l-aħħar tas-snin sittin biddel it-triq u minn dik ta’ politika issieħeb fil-kamp trejdunjonistiku billi ġie maħtur jirrappreżenta lil sħabu l-ħaddiema f’dik li qabel kienet St. Paul’s Press u wara saret Interprint. Għal xi snin irtira minn din il-ħidma u żamm profil baxx sakemm fl-1985 reġa daħal f’karigi oħra li wassluh biex tela’ l-iskaluni kollha tal-karigi fejn fis-sena 2001, laħaq President tal-General Workers’ Union sakemm spiċċa bl-eta ta’ l-irtirar fis-sena 2008. Din il-posizzjoni minbarra li laqqgħatu ma’ bosta personalitajiet kemm ta’ naħa u kemm ta’ oħra, ġabitu wiċċ imb’wiċċ mar-rejalta ta’ l-arena tal-ħajja pubblika. Iżda fl-istess waqt kattret fih aktar dixxiplina personali u maturita li seta’ jifhem iżjed il-psikoloġija tal-bniedem u l-konflitt personali u egoistiku tiegħu. F’din il-ħidma wkoll, Salv Sammut kellu l-opportunita li jżur bosta bliet ewropej li ħallew impatt qawwi fuqu kif jixhdu wħud mill-poeżiji tiegħu.

Bejn is-snin 1989/92 Salv Sammut kien l-ewwel Segretarju amministrattiv ta’ l-Għaqda Residenti Mtarfa li twaqqfet bil-għan li tgħin lir-residenti tal-lokal jgħelbu l-problemi li sabu wiċċhom magħhom bix-xiri tad-djar tagħhom flimkien mal-problemi li setgħu joħorġu bil-proġett ġdid ta’ bini ta’ Belt ġdida fl-Imtarfa.

FIL-QASAM TAL-KITBA:
Salv Sammut ħasx l-ewwel tqanqila għal kitba fis-sena 1964. Beda jikteb il-poeżiji u jaqsamhom ma’ poeti żgħażagħ oħra bħal Trevor Zahra, Raymond Mahoney u Charles Flores li magħhom kellu ħbiberija aktar mill-qrib minn ta’ oħrajn. Mal-poeżija beda jikteb il-proża li dak iż-żmien kien influwenzat ħafna mill-kitba ta’ Edgar Allan Poe u f’dik li hija poeżija minn John Keats u Emily Bronte. Fil-letteratura maltija kienu jaffaxinawh il-patrijottiżmu ta’ Dun Karm u l-lirika ta’ Rużar Briffa. Il-poeżija kif ukoll il-proża kienu jixxandru minn fuq ir-Rediffusion kif ukoll jiġu pubblikati fil-ġurnali lokali li kienu joħorġu dak iż-żmien.

Daħal membru ta’ l-Għaqda Letterarja Maltija u fis-sena 1967 kien wieħed minn tal-bidu nett meta twaqqaf uffiċjalment il-Moviment Qawmien Letterarju. Kien tella’ b’suċċess ġewwa Ħal Lija Lejla ta’ Beat u Letteratura fejn is-Sala Parrokjali kienet litteralment maħnuqa b’kull ġeneru tas-soċjeta ta’ Ħal Lija. Xandar xi poeżiji f’xi Antoloġiji li kienu ġew pubblikati f’dik il-ħabta.

L-istess bħalma kien ġralu fil-kamp tat-trade union, hawnhekk ukoll, Salv Sammut bejn is-snin 1976 u 1994 daħal f’irtir letterarju u ma kiteb xejn aktar. Reġa beda l-kitba tiegħu wara l-1994 u ma waqafx minn dakinhar ’l hawn.

Bejn is-snin sebġħin, Salv Sammut kiteb żewġ rumanzi. Wieħed politiku soċjali (Staqsi lir-Riħ) bażat fuq is-snin sittin u l-ieħor soċjo-morali (Fid-Dell tal-Pellikan). It-tnejn li huma nqraw minn fuq il-PBS minn Charles Arrigo waqt li Staqsi lir-Riħ kien inqara wkoll minn Ġorġ Portelli fuq Super One Radio. Staqsi lir-Riħ ġie pubblikat fil-Gwida Magazine u Fid-Dell tal-Pellikan pubblikat fl-Antenna Magazine. Wara dawn, kiteb ieħor Id-Dar ta’ ħdejn il-Baħar.

Minn barra dan, Salv Sammut kiteb aktar minn tletin novella, bosta artikli għal ġurnal l-Orizzont, kif ukoll Drammi li wieħed minnhom ġie mtella’ fuq il-PBS, ieħor intgħażel biex jinħadem bħala assignment minn sħabu l-istudenti ta’ l-Istudju Soċjali fl-Universita waqt li ieħor ittella’ mill-Bronk Production fl-okkażżjoni tas-sittin sena mit-twaqqif tal-General Workers’ Union fis-sena 2003. L-Istazzjon tal-PBS, permezz ta’ Charles Caruana kien tella’ programm ta’ kull ġimgħa bl-isem ta’ Kwarta Kollox fejn Charles Caruana kien jaqra kitba ta’ Salv Sammut bażata fuq espressjonijiet minn nies magħrufa barranin. Fuq l-istess tip ta’ programm, Charles Caruana kien tella’ programm ieħor bl-isem Kliem Mixtar. Wara dan il-qari, Charles Caruana kien ikollu psikologu mistieden biex jagħti l-fehma tiegħu fuq dik il-kitba.

Fis-sena 2000, Salv Sammut flmkien ma’ Ġorġ Peresso, Rena Balzan u Charles Caruana kien ħareġ il-ktieb tal-poeżiji bl-isem ta’ Alfa liema ktieb kien ġie fit-tieni post fil-konkors nazzjonali Premju Letterarju 2001. Fis-sena 2008, ħareġ it-tieni ktieb, din id-darba waħdu bl-isem ta’ Tiżwiqa.

Fis-sena 2007, Salv Sammut daħal membru ta’ l-Għaqda Poeti Maltin. Minn ġewwa din l-Għaqda Salv Sammut għamel ħbieb ġodda kif ukoll permezz tal-lejliet ta’ qari ta’ poeżiji kattar it-taħlita ta’ ħsibijiet u kiseb esperjenza ta’ tqanqiliet ta’ poeti u ntellettwalisti oħra.

METAMORFOSI

Ilbieraħ kont gwerrier mimli bil-qilla,
F’kull eventwalità li setgħet ġiet.
Illum l-armi ħallejthom f’ġenb jissaddu,
Jinksew bl-għanqbut ta’ dak li kien ilbieraħ.

Ilbieraħ kont vulkan mix-xfar jiżbroffa,
Bil-lava tinżel taħraq kull fejn tgħaddi.
Illum inbeżżaq bżiq ta’ ndifferenza
Lejn dawk li stmajt w huma ma stmawniex lura.

Ilbieraħ żbaljajt noħloq l-avversarji,
Illum matur aktar nagħmel il-ħbieb.

Marzu 3, 2010


RIFLESSJONI QUDDIEM IL-MERA

Inħares ġewwa l-mera kull filgħodu
U nara l-verità ħierġa quddiemi ...
Tiċċappas biswiti.

Tinkini biż-żmien l’għadda fuqi.

Fil-mera jidher wiċċ
Kemmxejn kiebi u ħosbien
Għadu nieqes mit-tikmix.
L-għajnejn żebbieġa qed iħarsu lejja
Donnhom binokkju biex nara l-passat
U jien inħares lejhom ħalli nfittex
Insibx il-“jien” mitluf
Li ssawwar fuq medda ta’ snin
Qabel joħorġu r-raddi fuq dal-wiċċ
Ta’ bniedem solitarju ...
Vjaġġatur li terraq fis-solitudni
Tal-kotra għaġġelija fit-triqat.

Illum jinsab waħdu ...

Jiftakar fil-bieraħ
Jgħix f’illum
U jistenna l-għada jasal.

Mejju 8, 2010


JEKK JIEN ...

Jekk jien fjura li niftaħ infewwaħ
Fi ġnien l-umanità –
Ħu ħsiebi u saqqieni
Bl-ilma tal-ħajja
W iżborni mill-ħaxix ħażin li jinbet
Madwari.

Imma jekk jien xewka tniggeż fix-xagħri
F’għalqa żdingata mimlija għollieq
B’ħamrija iebsa miżgħuda b’firien –
Aqtagħni mill-għeruq u xħetni ’l bogħod
Fejn ninħaraq mix-xemx li tiżreġ f’għodwa
Ġdida ta’ jum sabiħ fuq sema nir.

Mejju 19, 2010


spirtu

jien nisma’ l-għanja moribonda f’leħen
il-pitirros minsub ġewwa t-trabokk.
it-tfexfix melodjuż tal-ilma ġieri
minn nixxiegħat għaddejja taħt l-għerien.
nogħxa bir-riħa tas-sagħtar imnibbet
mix-xquq tal-blat fit-truf tal-irdumijiet.
niġġerra bħal farfett il-lejl f’widien
se naħbat, ma naħbatx,
u norqod rasi ’l isfel
bla sens u bla gost.

jien ngħix f’sotterrani mudlama
fi qlub u mħuħ ta’ bnedmin indeċiżi
u nimraħ f’kerrejiet ta’ rwieħ minsija
f’labirint mingħajr ilwien
fejn il-lampa tat-tama ma tinxtegħelx.

jien dik l-assenza
li tħuf ’l hawn u ’l hinn
li ma tidhirx bil-għajn ’ma tinħass sew
fis-sensibilità tar-ruħ muġugħa
jew min lest jilqagħni għandu.

Mejju 10, 2010


PERĊEZZJONI

Rajt wiċċek miġbud,
U ħsibt l’int supperv.
... Ma fhimtx li kont mikdud.

Smajtek titkellem,
U kliemek kien maħtuf.
... Seta’ nifsek kien maqtugħ.

Għamiltek bla kultura,
Għax hekk bixritek tatni l-impressjoni.
... Meta l-intellet tiegħek kien mod ieħor.

Pinġejtek kif stħajjiltek tkun impinġi,
Mingħajr ma qist li m’għandi ebda dritt
Nagħmel ġudizzju jew tikketta fuqek.

Kemm niżbalja malajr meta
Perċezzjoni nagħmilha mingħajr ħsieb
... Għax hekk dherli, għax hekk ħsibt!

Ġunju 6, 2010