Pages

Wednesday, December 23, 2015

L-GĦAQDA POETI MALTIN - ERBGĦIN SENA 1975 - 2015

Fl-10 ta’ Diċembru 2015 l-Għaqda Poeti Maltin għalqet 40 sena mit-twaqqif tagħha.  Dan l-Anniversarju l-Għaqda ċċelebratu b’Antoloġija ta’ poeżiji tal-Membri: “Irdieden ta’ Lwien”, b’bolla ppersonalizzata u ttimbrata 10-xii-2015, u b’Ċelebrazzjoni u Riċeviment li saru fis-sala tas-Soċjetà tal-Arti, il-Belt, fis-16 ta’ Diċembru 2015.

Fetaħ is-Serata taċ-Ċelebrazzjoni l-President tal-Għ.P.M., is-Sur  Charles Magro, li qal li dawn kienu erbgħin sena ta’ ħidma kontra l-kurrent.  Kumitat wara ieħor ħadmu biex il-poeżija f’Malta tingħata l-istess pożizzjoni għolja li kellhom u għad għandhom il-proża u ġeneri letterarji oħrajn.  Dan għamluh b’ħafna sagrifiċċji, anki finanzjarji.  Ebda bieb li ħabbtet l-Għaqda għall-għajnuna ma nfetħilha.  Iżda minkejja kollox, l-Għ.P.M. kisbet suċċessi kbar, kemm fix-xenarju letterarju Malti, kif ukoll barra.

Is-suċċessi tal-Għ.P.M. ġew elenkati mill-ewwel kelliem, li kellu jkun is-Sur Alfred Massa, President Onorarju tal-Għaqda.  Iżda s-Sur  Massa kien indispost, u t-taħdita tiegħu, li kienet bil-miktub, inqrat mis-Sur Omar Seguna, Viċi President tal-Għ.P.M.  F’din it-taħdita ssemmew il-kuntatti li l-Għaqda kellha ma’ assoċjazzjonijiet letterarji barranin.  Issemmew l-10 edizzjonijiet tal-Premju Città di Valletta, li kien isir taħt il-Patroċinju tal-President ta’ Malta, u f’wieħed mill-palazzi presidenzjali.  Issemmew ukoll il-Membri Onorarji tal-imgħoddi u attwali, li kollha kienu kburin bir-rabta tagħhom mal-Għ.P.M.

It-tieni taħdita saret mis-Sur Peter Paul Chetcuti, li hu n-neputi tal-Fundatur u l-Ewwel President tal-Għ.P.M.  Is-Sur Chetcuti hu ammiratur u benefattur tal-Għ.P.M.  Naturalment dan tkellem fuq zijuh, Mons. Dr Amante Buontempo, JUD., li kien jaf mill-qrib ħafna.  Is-Sur Chetcuti semma l-imħabbiet ta’ Mons Buontempo, fosthom u fuq nett il-Knisja (kien Saċerdot), il-familja u l-poeżija, li tatu ħafna sodisfazzjon.  Kien ikiddu ftit il-fatt li kien iktar irrikonoxxut barra minn Malta milli f’Pajjiżna.

Waqt is-Serata saret ukoll it-tnedja tal-Antoloġija kommemorattiva “Raddiena Ta’ Lwien”.  Fuq din l-Antoloġija tkellem il-Poeta, Kritiku Letterarju u Għalliem, is-Sur Patrick Sammut.  Hu faħħar il-livell għoli tal-poeżija tad-39 kontributur, Membri tal-Għ.P.M., li ħadu sehem f’din l-Antoloġija.  Fl-analiżi tiegħu daħal ftit fil-fond, u semma d-diversi forom tal-poeżija, il-lessiku użat, il-metafora u d-diversi forom tat-taħdit użati fil-poeżiji ppreżentati. 

L-Antoloġja għandha Daħla mill-Prof. Oliver Friggieri, li għen ukoll fil-qari tal-provi. Fl-aħħar tas-Serata kopji ta’ din l-Antoloġija tqassmu lil dawk li huma intitolati għalihom.

Bejn l-interventi tal-kelliema kien hemm ukoll interventi mużikali mill-kantawtur u ħabib tal-Għ.P.M. Walter Micallef.

Is-Serata ġiet fi tmiemha b’riċeviment fil-bitħa tas-Soċjetà tal-Arti.


Charles Magro

President

Saturday, December 19, 2015

L-Għaqda Poeti Maltin Tiċċelebra l-40 sena mit-Twaqqif Tagħha

GĦAQDA POETI MALTIN

L-Għaqda Poeti Maltin twaqqfet f’Diċembru 1975 minn Mons. Dr. Amante Buontempo. Kien qara artiklu li jien kont ktibt fil-gazzetta IL-ĦAJJA, li tagħha kont editur letterarju, u li fih kont għamilt sejħa lill-kittieba anzjani tagħna biex jibqgħu jagħtu sehemhom. Wara kien ċempilli u talabni biex niltaqa’ miegħu. Tkellimna fost ħwejjeġ oħra,fuq in-nuqqas ta’ interess li kien hawn fil-qasam tal-poeżija f’pajjiżna u staqsieni kontx lest li ngħinu fit-twaqqif ta’ Għaqda bil-għan li tippromwovi l-poeżija. Jiena offrejtlu l-għajnuna kollha tiegħi f’dan ir-regward.

L-ewwel Laqgħa Ġenerali saret fl-10 ta’ Diċembru 1975 f’numru 55 Triq San Pawl, il-Belt fejn aktar tard issuktaw isiru l-laqgħat tal-Kumitat sakemm Mons. Buontempo baqa’ President. Dakinhar konna biss 6 persuni. L-ewwel Kumitat proviżjorju kien magħmul hekk. President: Mons. Dr. Amante Buontempo; Segretarju: Joseph S. Xuereb; Kaxxier: Carmel Caruana. Membri: In-Nutar V.M. Pellegrini u Mario F. Bezzina. Jien ħassejt li kelli nibqa’ barra.

Fl-ewwel Laqgħa Ġenerali propja saret fit-30 ta’ Jannat 1977 u fiha tfassal l-Statut propja li l-Għaqda kellha timxi fuqu. Minnufih bdew l-attivitajiet biex jitwettaq l-għan ewlieni li għalih twaqqfet l-Għ.P.M.; jiġifieri Biex tinżamm rabta ta’ ħbiberija u ta’ ħidma flimkien bejn il-poeti ta’ nazzjonalita’ Maltija, ikun liema jkun l-ilsien li bih jiktbu; u biex jitħeġġu u jkollhom għajnuna dawk fosthom li jkunu jixtiequ jiġbru vrushom siewja fi ktieb; fl-istess waqt biex titqajjem kuxjenza fost il-poplu tagħna favur il-poeżija.

Fost l-attivitajiet li bdew jiġu organizzati nsibu l-Lejliet ta’ Nbid, Pizza u Poeżija li kienu jsiru f’nru. 226, Triq San Pawl, il-Belt, kif ukoll Konkors ta’ Poeżija kull sena li kompla jiżviluppa mas-snin. Aktar tard l-Għaqda bdiet torganizza wkoll Konkors għat-Tfal.

Saret l-ewwel pubblikazzjoni ta’ poeżiji; ktieb li kien jismu A Poetic Galaxy (1983) li kien iħaddan ġabra ta’ poeżiji bl-Ingliż. L-Għ.P.M. ngħatat programm fuq Radju Malta bl-isem: Poeti u Poeżija. Aktar tard kellha programm fuq Radio 101 bl-isem L-Arti tal-Kelma Miktuba; u programm ukoll fuq Radju BKR (ta’ Birkirkara) bl-isem Mid-Dinja tal-Poeżija.

Dwar Pubblikazzjonijiet li ppubblikat l-Għ.P.M. barra A poetic Galaxy nsibu Diwi fl-Ispazju(1985); Tifkiriet Kalabriżi/Ricordi Calabresi (1986); Il-Papa fi ħsieb il-Poeti Maltin (1990); Msiebaħ Mediterranji/Lucerne Mediterranee (1995); Riflessi Fiddiena (2000) Arkadja (2004) u l-Antoloġija li ser tkun imnedia llum biex tfakkar l-40 sena tagħha.

Ma’ dawn ta’ min iżid ir-rivista Versi li bdiet toħroġ fl-1986 tliet darbiet fis-sena u llum qed tkun ippubblikata darbtejn fis-sena. L-ewwel editur tagħha kien Dr. Karmenu Mallia, u l-membri tal-bord editorjali kienu Charles Magro u jiena. Edituri oħra ta’ Versi kienu Godwin u Patrick Sammut. Mhux ta’ min iħalli barra l-Fuljett Il-Folju li għal ħafna snin kien f’idejn Patrick Sammut u llum jieħu ħsiebu l-President attwali. Dan joħroġ kull staġun u jintbagħat lill-membri tal-Għaqda.

Fl-1986 l-Għ.P.M. ħatret l-ewwel sitt Membri Onorarji ad vitam. Dawn kienu: Prof. Ġuże’ Aquilina, Karmenu Vassallo, Dr. Wallace Ph. Gulia, Ġuże’ Chetcuti, Patri Wistin Born O.P., Karmenu Ellul Galea u Ġorġ Pisani. Dawn inbidlu mal-mewt tagħhom u flokhom inħatru in-Nutar V.M. Pellegrini, Dun Frans Camilleri, Dr. Karmenu Mallia, Alfred Palma, Peter A. Caruana, il-Baruni Kelinu Vella Haber, Ġanninu Cremona, Marċell Mizzi L.P. u Lina Brockdorff.

Fl-1993 l-Għ.P.M. ħatret lil San Miguel Febres Cordero, poeta u prożatur Kolombjan (1854-1910) bħala l-Patrun tagħha.

Fis-sena 2000 Mons. Buontempo ħalla l-post ta’ President minħabba saħħtu u nħatar l-ewwel President Onorarju tal-Għaqda. Postu ħadtu jien li mexxejt l-Għaqda sat-28 ta’ Jannar 2012. imbagħad fil-5 ta’ Settembru tal-istess sena nħtart it-tieni President Onorarju tal-Għaqda. Illum it-tmun tal-Għ.P.M. ji8nsab f’idejn Charles Magro. Fiż-żmien li kont President flimkien mal-membri tal-Kumitat filwaqt li ssuktajna bl-attivitajiet ta’ qabel, iddeċidejna li l-Lejliet ta’ Poeżija noħorġuhom barra l-Belt u nduru f’bliet nu nrħula diversi kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex. Grazzi għall-koperazzjoni li sibna minn diversi Kunsilli Lokali u Għaqdiet oħra, organizzajna dawn il-Lejliet li kienu suċċess għax għalihom mhux biss attendew poeti, imma anki sezzjoni sodisfaċenti mill-poplu tal-lokal.
Irrid insemmi ż-żewġ Lejliet li l-Għaqda ġiet mistiedna torganizza f’għeluq it-80 sena ta’ żewġ poeti membri tagħha Ġorġ Pisani u Ġuże’

Chetcuti; żewġ attivitajiet li kienu suċċess kbir. Ma’ dawn nixtieq inżid is-Serata li saret f’ġieħ San Ġwann tas-Salib (1991) u dik meta nħatar il-patrun tal-Għaqda, San Muguel Febres Cordero (1993). L-Għaqda ħadet sehem ukoll f’attivitajiet oħra li fakkru anniversarji ta’ twelid jew mewt tal-poeti bħal Dun Karm, Anton Buttigieg, Ġorġ Pisani, Rużar Briffa u Ġuże’ Aqulina u saħasitra Mikiel Anton Vassalli.

L-Għ.P.M. mhux biss tat sehemha biex tqajjem l-interess fostna l-Maltin fejn tidħol il-poeżija, imma anki fejn jidħol ukoll ilsienna u l-identita’ tagħna. Insemmi biss żewġ eżempji. Il-protesti li l-Għaqda esprimiet b’mod kontret meta fl-1978 saret Liġi li kienet tolqot il-kelomiket Malta, Maltin, eċċ. It-tieni eżempju li nixtieq insemmki meta xi wħud ipproponew li jintmess il-kliem tal-Innu Nazzjonali, imma grazzi għall-intervent tal-President Anton Buttigieg l-Innu Malti baqa’ bla mittiefres.

Fl-aħħarnett, kif nista’ ma nsemmix il-Premju Citta’ di Valletta’ li l-Għaqda organizzat għal 10 snin sħaħ ma’ żewġ Għaqdiet Kulturali Taljani, is-Soċjeta’ ISTEU u l-Accademia dei Bronzi ta’ Catanzaro. Dawn iċ-Ċelebrazzjonijiet kienu jsiru fil-Palazz Presidenzjali u saru dejjem taħt awspiċi tal-President tar-Repubblika ta’ Malta. Fihom kienu onorati diversi artisti Maltin. Għal xi snin ukoll numru ta’ poeti membri tal-Għaqda kienu mistednin biex iżuru Catanzaro fejn organizzaw Lejliet ta’ Poeżija u qraw saħasitra versi bil-Malti quddiem udjenzi Taljani.

L-attivitajiet mill-Għ.P.M. issuktaw isiru u għadhom isiru grazzi tal-Kumitat preżenti. Jalla jibqgħu isiru. Dan juri li l-Għ.P.M. hija Għaqda ħajja, Għaqda li verament jixirqilha t-titlu ta’ l-unika Għaqda tal-Poeżija f’pajjiżna.

Illum l-Għaqda għandha l-indirizz elettroniku tagħha li huwa: ghaqdapoetimaltin@hotmail.com u għandha wkoll il-website tagħha: http://ghpm.blogspot.com.mt/


Alfred Massa

President Onorarju tal-Għaqda

 L-Għaqda Poeti Maltin tiċċelebra l-40 sena mit-twaqqif tagħha bil-pubblikazzjoni ta' antoloġija ta' poeżiji minn diversi poeti Maltin.

Thursday, November 26, 2015

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2015

Nhar l-Erbgħa, 23 ta’ Novembru 2015, ġiet fi tmiemha l-40 Edizzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija, imniedi mill-Għaqda Poeti Maltin. Għal dan il-Konkors ta’ din is-sena pparteċipaw 68 poeżija: 42 bil-Malti, 17 bl-Ingliż u 9 bit-Taljan.

Il-Ġurija li eżaminat u kklassifikat il-poeżiji kienet magħmula minn Dr. Emanuel Attard Cassar (bħala Chairman), s-Sur Charles Bezzina u s-Sur Stephen Lughermo.

IL-POEŻIJI REBBIEĦA

Poeżiji bl-Ingliż

It-Tieni

Of Calculi and Rare Stones – (Ndp) Mika – Dr Michelle Muscat

L-Ewwel

Night Time – (Ndp) Calliope – Antoinette Borg

Poeżiji bit-Taljan

It-Tieni

Adagio – (Ndp) Fire – Rita Debono

L-Ewwel

Riflessi – (Ndp) Ħamiema – Christine Borg Farrugia

Poeżiji bil-Malti

It-Tielet

Monalisa – (Ndp) Snowhite – Jonathan Balzan

It-Tieni

Linji Sofor – (Ndp) Artemis – Josef Borg

L-Ewwel

Eloġju għall-Eloġju - (Ndp) Enero – Therese Pace, li ngħatat l-Premju ‘Mons. A. Buontempo’.

Tuesday, November 17, 2015

Lejla ta' Premjazzjoni

Il-premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija mniedi mill-GĦPM ha ssir nhar il-25 ta' Novembru 2015 fis-0630 pm.
Post: Il-Ministeru tal-Edukazzjoni.

Wednesday, October 7, 2015

JUM IL-POEŻIJA - 2015

JUM IL-POEŻIJA

Jum il-Poeżija f’Malta hu ċċelebrat fil-15 ta’ Ottubru.  Mhux b’kumbinazzjoni li fl-istess ġurnata f’Malta niċċelebraw ukoll Jum Dun Karm, il-Poeta Nazzjonali ta’ pajjiżna.

Ir-raġuni li għaliha Dun Karm Psaila hu magħruf bħala l-Poeta Nazzjonali hi li fix-xogħol tiegħu, permezz tal-poeżija, għanna l-karattru Malti u l-elementi kollha li jikkostitwixxu l-identità ta’ pajjiżna u tal-Maltin.

Sfortunatament illum din l-identità qegħda titkisser bil-mod il-mod, kemm minn ċerti liġijiet li qegħdin jimminaw l-għeruq tagħha, kif ukoll mill-ġibda ta’ ħafna Maltin li nkilbu għal, u tkaxkru minn, sitwazzjonijiet li jeżistu f’pajjiżi barranin, li jwasslu biss għal kaos sħiħ fil-familji, fil-ħajja, fis-soċjetà u fil-pajjiż.

Ħafna Maltin qegħdin jaqtgħu qalbhom; daħlu f’pessimiżmu u f’negattiviżmu sfrenati.  Għandna nies li jqisu t-tradizzjonijiet u l-valuri tradizzjonali bħala xkiel u ostakli fil-ħajja libertina tagħhom.  Bil-mod il-mod dieħla l-moda ta’ ‘nagħmel li rrid u ma jindaħalli ħadd; ta’ dak li rrid, irridu issa u lest li nkisser kull kompetizzjoni biex nakkwistah’.

Dawn is-sitwazzjonijiet ġa jidhru irriversibbli, u l-konsegwenzi tagħhom bdew jinħassu diġà.  Il-problema tal-abbuż mid-droga ma nistgħux insibulha rkaptu; il-problemi fil-familji tagħna jiżdiedu minn jum għal ieħor; u ż-żieda fil-każi ta’ suwiċidji u traġedji oħrajn jirriflettu l-kaos li bdejna ngħixu fih.

Kuntrarju għal dan kollu, fl-Għaqda Poeti Maltin aħna nemmnu li jeżistu għodod, fosthom il-Poeżija, li jgħinuna nevitaw is-sitwazzjonijiet katastrofiċi tal-ħajja, jew nirkupraw minnhom.  Il-Poeżija tirrendina ottimisti li, iva, ir-rota tista’ ddur.

Flimkien ma’ J.R.R. Tolkien aħna nemmnu li:

All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.

From the ashes a fire shall be woken,
A light from the shadows shall spring:
Renewed shall be blade that was broken,
The crownless again shall be king.

Il-poeżija mhix dik li tinkiteb mill-poeti biss, jew minn dawk li jirreċtawha waqt xi programm letterarju.  Il-poeżija hi f’qalb kull bniedem; u hawn hi t-tama tagħna, li l-bniedem f’ċerti sitwazzjonijiet jaġixxi aktar fuq dak li tgħidlu qalbu, milli fuq dak li jgħidlu moħħu jew li jiddettawlu ċerti sitwazzjonijiet li huma aljeni għalina u li jwasslu biss għall-qerda.

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA - Lista ta’ Parteċipanti

Għaqda Poeti Maltin

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA
‘Mons. Amante Buontempo’ 2015Lista ta’ Parteċipanti

Poeżiji bl-Ingliż

1.   Ndp ‘Mika’ -           Pervasive Waters       
2.   Ndp ‘Mika’-           Of Calculi and Rare Stones   
3.   Ndp ‘Mika’-           The Undying ‘Other’ Flower   
4.   Ndp ‘Cornovaglia’ -       Insomnia           
5.   Ndp ‘Cornovaglia’ -       Mdina               
6.   Ndp ‘Calliope’ –         Everyday Is A Jigsaw Puzzle   
7.   Ndp ‘Calliope’ –         The Dancing Trees           
8.   Ndp ‘Calliope’ –         Night Time           
9.   Ndp 'Zoom’ -              Facebook Blues       
10. Ndp ‘Evergreen Shoots’ –    We Are The Greens       
11. Ndp ‘Survival’ -         Concrete Jungle       
12. Ndp ‘L-Oskur’ -          Tears Of A Clown       
13. Ndp ‘L-Oskur’ –         My Mother           
14. Ndp ‘L-Oskur’ –         You Are To Me       
15. Ndp ‘Nestle’ –         A Teacher’s Joy       
16. Ndp ‘Hyperbole’ -        The Lost Touch       
17. Ndp ‘Inquisitive’ -        As Winter Turns To Spring   

Poeżiji bil-Malti

1.   Ndp ‘Enero’ -       Eloġju Għall-Eloġju           
2.   Ndp ‘Enero’ -       Waħdi M’Għajnejk           
3.   Ndp ‘Tewba’ -       Il-Ħajja Ġugarell           
4.   Ndp ‘Tewba’ -       Baħar Ta’ Dmugħ           
5.   Ndp ‘Tewba’ -       Fl-Iżbarra Għall-Kriminal       
6.   Ndp ‘Esmeralda’ -       Int Kollox Għalija           
7.   Ndp ‘Il-Kanarin’ -       Għana Ta’ Kanarin           
8.   Ndp ‘Cornovaglia’ -   Il-Berwieq Ta’ Fuq ix-Xagħri   
9.   Ndp ‘Prometheus’ -    Ma Tafx?               
10. Ndp ‘Prometheus’ -     Inkomplu Fejn Ħallejna       
11. Ndp ‘Prometheus’ -     Diffiċli               
12. Ndp ‘Cinaed’ -         Waħdek               
13. Ndp ‘Cinaed’ -        Taħt Sema Mkewkba       
14. Ndp ‘Rover’ -          Lil Marti               
15. Ndp ‘Leqqien’ -        ll-Ġolf, it-Tewmija u l-Passatur   
16. Ndp ‘Aurora’ -        Għadu Kiefer           
17. Ndp ‘Jien’ -        Santwarju tat-Tafal           
18. Ndp ‘Artist’ -        Qisu Ħożoż               
19. Ndp ‘Ħarifa’ -       Għażla               
20. Ndp ‘Vjola’ -        Titbandal               
21. Ndp ‘Novembru’ -       Bla Kliem               
22. Ndp ‘Fire’ -        ‘ll Fuq               
23. Ndp ‘Pegasus’ -       Il-Mara bil-Kuruna           
24. Ndp ‘Snowhite’ -       Monalisa                   
25. Ndp ‘Orion’ -        Imrieżaq               
26. Ndp ‘Patrijott’ -        Il-Bandiera Maltija           
27. Ndp ‘Ilma Ġieri’ -     Nixxiegħa               
28. Ndp ‘Rebbiegħa’ -      Lill-Għażiża Marti Lejlet Għeluq Sninha       
29. Ndp ‘Ħarifa’ -       Lil Marti               
30. Ndp ‘Il-will’ -        Tifkiriet                
31. Ndp ‘Il-will’ -        Għal Għonq it-Triq           
32. Ndp ‘Il-will’ -       Dgħajsa               
33. Ndp ‘Folja’ -        Għażla Meqjusa           
34. Ndp ‘Artemis’ -       Linji Sofor               
35. Ndp ‘Artemis’ -       Jazmin               
36. Ndp ‘Kollass’ -        ‘L Hinn Mill-Qabar Sieket       
37. Ndp ‘Rima’ -        Sliem               
38. Ndp ‘Muża’ -       Is-Siġra               
39. Ndp ‘Versi’ -       Ħajr                   
40. Ndp ‘Polz’ -        Swat               
41. Ndp ‘Polz’ -       Solitarja               
42. Ndp ‘Polz’ -       Qabar Mediterranju           


Poeżiji bit-Taljan

1.   Ndp ‘Enero’ -        Lamento       
2.   Ndp ‘Ħamiema’ -        Riflessi       
3.   Ndp ‘Aurora’ -         ll Bimbo Mai Nato   
4.   Ndp ‘Aurora’ -        Con.fus. ione       
5.   Ndp ‘Fire’ -         Adagio           
6.   Ndp ‘Vita Iterum’ -     Inter Spemet Metum  
7.   Ndp ‘Fidus’ -        Dux Grecis           
8.   Ndp ‘sospiro’ -        Cercando       
9.   Ndp ‘Artemis’ -        Sboccia       

SERATA ta’ Poeżija u Mużika, Mellieħa.

Il-Kunsill Lokali Mellieħa u l-Għaqda Poeti Maltin jistiednu lill-Membri, lill-familji u lill-pubbliku għal


SERATA ta’ Poeżija u Mużika 

bil-parteċipazzjoni
tal-GRUPP SIMARData:    il-Ġimgħa, 9 ta’ Ottubru 2015

Ħin:    fis-7:00 ta’ filgħaxija

Post:    Id-dar tal-Għaqda Korali u Orkestrali ‘Maria Bambina’.
Triq il-Kappillan Magri, Mellieħa.Is-Serata tiġi fi tmiemha b’bibita.

Ġibu l-poeżiji magħkom.  Kulmin ikollu poeżija se jingħata ċ-ċans jaqraha.

Tuesday, August 25, 2015

SERATA BI TNEDIJA TA’ ŻEWĠ KOTBA

Waqt Serata li saret fil-21 ta’ Awwissu 2015, fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, il-Mosta, ġentilment imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Għaqda Poeti Maltin mill-Għaqda Talent Mosti, l-Għ.P.M. nediet żewġ kotba tal-poeżiji ppubblikati minn tliet Membri tal-istess Għaqda.

Il-kotba huma “BEJN TNEJN”, ta’ Josef Borg u Carlston Grima; u “IN HER ELEMENT” ta’ Therese Pace.

Għal din is-Serata kien hemm attendenza sabiħa.  Fost il-miġemgħa kien hemm ukoll il-pubblikatur taż-żewġ kotba.  It-tliet poeti ġew intervistati.  F’din il-parti tal-programm il-poeti tawna aktar tagħrif fuqhom innifishom, kif ukoll fuq l-ġabriet ta’ poeżiji tagħhom ippubblikati f’dawn il-kotba biex il-qarrej ikun jista’ jifhem iktar u b’iktar faċilità.

Il-parti mużikali kienet f’idejn l-Għalliem u Kantant Mario Debono, li akkumpanja lilu nnifsu fuq il-kitarra u tana tliet kanzunetti bil-Malti.  Bi tnejn minnhom Debono kien ħa sehem fil-kompetizzjoni ‘L-Għanja tal-Poplu’.

Fl-aħħar tas-Serata kien hemm riċeviment. 


Monday, July 13, 2015

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2015

“Mons. A. Buontempo”

REGOLAMENTI

1.   Kull poeżija tista’ tkun f’kull forma, ma tridx tkun itwal minn għoxrin vers (20) vers u trid tkun oriġinali u qatt imxandra jew ippubblikata qabel.  Tista’ tkun bil-Malti, bl-Ingliż jew bit-Taljan.
2.   Kull poeżija trid tkun ittajpjata fi tliet (3) kopji bi spazju doppju.
3.   Il-Konkors hu miftuħ għal kull min għandu ‘l fuq minn 16-il sena, mhux għall-Membri tal-Għ.P.M. biss.  Iżda l-Membri tal-Kumitat tal-Għ.P.M. ma jistgħux jieħdu sehem.
4.   Kull konkorrent jista’ jibgħat sa tliet (3) poeżiji.
5.   Kull poeżija għandha tidher taħt psewdonimu. Isem il-poeżija, l-isem u l-indirizz tal-konkorrent flimkien mal-psewdonimu addottat, għandhom ikunu f’envelop issiġillat, li għandu jkun mehmuż mal-poeżiji.  Imbagħad, flus, envelop issiġillat u poeżiji jintbagħtu f’envelop wieħed.
6.   Jingħataw tliet (3) premjijiet lill-ewwel tliet (3) poeżiji rebbieħa bil-Malti. Ir-rebbieħ tal-ewwel premju għall-poeżija bil-Malti jingħata l-Premju “Mons. A. Buontempo”.  Jingħataw żewġ (2) premjijiet oħra għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bl-Ingliż, u żewġ (2) premjijiet għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bit-Taljan.
7.   L-Għaqda Poeti Maltin iżżomm il-jedd li tippubblika bla ħlas (għallinqas darba) il-poeżiji li jidħlu għall-Konkors.
8.    Il-poeżiji li jitressqu għall-Konkors ma jingħatawx lura.
9.   Ħadd ma jkollu jedd għal aktar minn premju wieħed, iżda jista’ jissemma b’ġieħ għal aktar minn poeżija waħda.
10.   Il-Ġurija titħabbar mar-riżultat u d-deċiżjoni tagħha tkun finali.
11.  Kull konkorrent irid jibgħat €10 jekk mhux membru tal-Għ.P.M.  Jekk hu membru jibgħat €5 Ewro, basta jkun regolari fil-ħlas tas-Sħubija (2015). Dan għandu jsir immaterjalment minn jekk il-konkorrent jiħux sehem b’poeżija waħda, tnejn jew tlieta.  Il-ħlas għandu jsir b’ċekk, indirizzat lil Mr Charles Magro, u inkluż mal-poeżiji u l-envelop issiġillat bid-dettalji ta’ min jieħu sehem.  Ħlas f’bolol ma jiġix aċċettat, u anqas f’Money Orders.
12.  Il-poeżiji u l-ħlas iridu jaslu għand il-President tal-Għaqda Poeti Maltin, 42, Triq is-Sur, Fgura, FGR 1249, sal-31 t’Awwissu 2015.  Fl-1 ta’ Settembru x-xogħlijiet jingħataw lill-Ġurija.
13.  Lista tax-xogħlijiet li jkunu waslu għand President tidher fuq is-sit elettroniku tal-Għaqda kif jidher hawn fuq wara d-data tal-għeluq.
14.   Id-data taċ-Ċerimonja tal-Premjazzjoni titħabbar aktar tard.
15.  Min jonqos f’xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet jiġi mill-ewwel skwalifikat.

Press Release - Premju Cibo di Conoscenza

PREMJU UNIKU
LILL-GĦAQDA POETI MALTIN

Waqt Serata Kulturali li saret il-Ġimgħa, 3 ta’ Lulju 2015, fis-sala tas-Soċjetà tal-Arti, Palazzo de la Salle, il-Belt, saret il-konsenja tal-Premju Cibo di Conoscenza lill-Għaqda Poeti Maltin għall-kontribut importanti tagħha favur kultura fuq d-Drittijiet Umani u fuq is-Soldarjetà.

Il-Premju kien ingħata lill-Għaqda Poeti Maltin fis-6 ta’ Novembru 2014, waqt Serata di Soldarietà per l’UNICEF, li saret f’Genova, l-Italja, u li kienet organizzata mis-Società Scappi’s, flimkien mal-Amministrazzjoni tar-Reġjun tal-Liguria u l-Ente Fiera.

Dakinhar Dr Roberto Malini rċieva l-Premju f’isem l-Għaqda Poeti Maltin.  Minħabba li Dr Malini kien indispost, il-konsenja tal-Premju lill-Għaqda Poeti Maltin saret minn Dario Picciau, Ambaxxatur tal-UNICEF, waqt is-Serata Kulturali li saret Malta.


Saturday, March 28, 2015

Konkors Nazzjonali ta’ Poeżija għat-tfal 2015

Bħal kull sena, l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda tniedi l-konkors tal-Poeżija għall-istudenti ta’ bejn il-ħames sena tal-Primarja u l-ewwel sena sekondarja (studenti ta’ bejn id-disgħa u l-ħdax –il sena).  L-għan ta’ dan il-konkors huwa sabiex trawwem l-imħabba għall-poeżija u l-kultura sa minn eta’ żgħira.  Għaldaqstant flimkien ma’ din l-ittra qiegħed nibgħatlek ir-regolamenti għal dan il-konkors, hekk kif ġew imhejjija mill-kummissjoni maħtura mill-Kumitat tal-Għaqda Poeti Maltin.


Konkors Nazzjonali ta’ Poeżija għat-tfal 2015

Regolamenti

1.  L-istudenti parteċipanti jridu jkunu ta’ eta’ ta’ bejn id-disgħa u l-ħdax –il sena  
  (Year 5 - Form 1).

2. Il-poeżiji jistgħu jkunu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u s-suġġett huwa wieħed liberu.

3. Kull konkorrent irid jibgħat tliet kopji separati ta’ kull poeżija li jibgħat (mhux aktar minn tliet poeżiji kull persuna) f’dan l-indirizz:

Charles Mifsud
51, “Caris” Triq F Zahra,
Birkirkara
BKR 1782

4. Ma’ kull poeżija jinħtieġ li jidhru b’mod ċar l-isem u l-kunjom, l-eta’ tal-konkorrent, l-indirizz residenzjali, numru tat-telefon/mobajl, flimkien mal-isem tal-iskola fejn jattenti/tattendi. 

5. Kull poeżija ma tridx tkun itwal minn tletin (30) vers.

6. Data tal-għeluq tkun it-tletin ta' April 2015.  Wara din id-data ma jiġux aċċettati poeżiji oħra.

7. Kull poeżija trid tkun mibgħuta fuq karti A4 jew A5 u miktubin kemm jista' jkun b'mod ċar

8. Jingħataw tliet premijiet, l-ewwel, it-tieni u t-tielet u jistgħu jingħataw premijiet lil dawk li jissemmew b’ġieh mill-ġurija.

9. Ċertifikati u diplomi jingħataw biss lir-rebbieħa u lil dawk li jissemmew b'ġieħ.

10. Kull deċiżjoni tal-ġurija hija finali u inappellabbli.  

Wednesday, March 4, 2015

KUMITAT ĠDID GĦALL-GĦAQDA POETI MALTIN

Fil-Laqgħa Ġenerali Triennali tal-Għaqda Poeti Maltin li saret is-Sibt, 31 ta’ Jannar 2015, il-Membri eleġġew Kumitat ġdid. Il-Kumitat issa hu kompost kif ġej: Charles Magro, President; Jesmond Sharples, Segretarju; Mary Doris Chircop, Teżoriera; Omar Seguna, Viċi President u Segretarju Internazzjonali; Charles Mifsud, Assistent Segretarju; Alfred Caruana Ruggier, Asst. Teżorier; u Miriam Ellul, Uff. Rel. Pubb. Inħatru wkoll diversi Kummissjonjiet għat-tliet snin li ġejjin. Awguri lil dan il-Kumitat ġdid.

Saturday, January 24, 2015

Laqgħa Ġenerali Triennali tal-Għaqda 2015

Għażiż Membru,

Għaddew tliet snin u reġa’ wasal iż-żmien li l-Għaqda Poeti Maltin ikollha Kumitat ġdid biex imexxi l-Għaqda għat-tliet snin li jmiss. Għal dan l-għan, se ssir il-Laqgħa Ġenerali Triennali tal-Għaqda nhar is-Sibt, 31 ta’ Jannar fis-Sala tal-Konferenzi ġewwa l-Ministeru tal-Edukazzjoni u Impjiegi, Triq l-Assedju l-Kbir, fil-Furjana. Il-ħin huwa fid-9:30 ta’ filgħodu.

Għaldaqstant, huwa dmir tiegħek bħala membru li tattendi għal din il-Laqgħa. L-aġenda hija din:

1.    Qari tal-Minuti tal-aħħar Laqgħa Ġenerali Triennali 2012-2014
2.    Korrispondenza
3.    Rapport Amministrattiv
4.    Rapport Finanzjarju
5.    Emendi għall-Istatut
6.    Diskors tal-President
7.    Elezzjoni għall-Kumitat 2015-2017
8.    Ħwejjeġ Oħra

Mill-ġdid nappella l-attendenza u s-sehem tiegħek f’din il-Laqgħa Ġenerali Triennali.

Tislijiet,

________________
Salv Sammut,
Segretarju,
2, “The Quest”, Block R,
Trejqet il-Ġilju,
Mtarfa MTF 1430