Pages

Monday, December 31, 2007

Il-Kelma Tal-President - The Word of The President - Diċembru 2007

Kulħadd jaf li minn Jannar li ġej Malta ser taqleb għall-munita Ewro. Mela, fil-ħlasijiet ta’ xiri u bejgħ ser jibdew jintużaw l-Ewro. Lilna din is-sistema tolqotna wkoll kemm fejn jidħlu miżati u kemm fejn jidħlu abbonamenti f’Versi.
Kif ġa ħabbarna fl-aħħar ħarġa ta’ IL-FOLJU (Sett.2007), il-miżata se tkun Lm2 (4.66Ewro) u l-abbonament f’Versi se jkun Lm1.50 (3.50 Ewro). Nittama li l-membri kollha jikkoperaw.
Nieħu l-opportunita’ biex infakkar li biex l-Għ.P.M. tibqa’ ħajja u tibqa’ tiffunzjona kif imiss, teħtieġ il-finanzi; u l-uniku dħul li għandha jiġi biss mill-miżati tagħna. Mela, ejjew nuru li aqħna kburin li ninsabu mseħbin f’din l-Għaqda u li rriduha tibqa’ ħajja fil-veru sens tal-kelma. Illum l-Għaqda tagħna kisbet rikonoxximent għal ħidmietha kemm f’Malta u kemm barra minn xtutna. Imma hemm bżonn li nħallsu l-miżata (u l-abbonament fir-rivista Versi) regolarment, ħalli ma jkunx hemm bżonn ta’ spejjeż żejda ta’ reminders mit-Teżoriera. Ta’ min jgħid, li kull Ċirkolari li tintbagħat tiswa lill-Għaqda aktar minn Lm7 (16.31 Ewro).
Nagħlaq billi Nawgura Milied hieni u qaddis, kif ukoll Sena Ġdida mimlija riżq, barka u ħidma lill-membri kollha u lill-familji tagħhom.

Alfred Massa
President

Midja - Media 2007

"It-Torca" (30.12.2007): Lejla ta' Muzika u Poezija f'Hal Tarxien.
"Lehen is-Sewwa" (29.12.2007): Lejla ta' Muzika u Poezija f'Hal Tarxien.
The Sunday Times (16.12.2007): Prizes for Poets.
Il-Mument (23.12.2007): Lejla ta' Muzika u Poezija f'Hal Tarxien
“Il-Gens” (1.12.2007): L-Ghaqda Poeti Maltin qalb is-sigar fi 34U.
"Lehen is-Sewwa" (1.12.2007): Lejla fil-Mellieha - Premjazzjoni tal-Konkors tal-Poezija 2007.
"It-Torca" (25.11.2007): Versi
"Il-mument" (25.11.2007): Premjazzjoni Konkors Nazzjonali tal-Poezija 2007 - 34U fil-Mellieha.
"The Sunday Times of Malta":  (18.11.2007) The Hive Poetry and 34U
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20071118/social/poetry-and-34u
"Il-Mument": (11.11.2007) Konkors Nazzjonali ta' Poeziji ghat-Tfal
"The Times" (02.11.2007). Poetry Competition for Children 
"Il-mument" (04.11.2007) Messagg ghal Jum il-Poezija 2007
Il-Gens 20 ta' Ottubru Il-Poezija ghada valida? 
"The Sunday Times of Malta": (14.10.2007) Is Poetry still valid?
"Il-Mument": (01.07.2007) San Gorg Preca waqt Lejla ta' Poezija fiz-Zejtun.
"Lehen is-Sewwa":  (18.08.2007) Lejla ta' Poezija fin-Nadur.
"Lehen is-Sewwa": (30.06.2007) Lejla ta' Poezija ohra fiz-Zejtun.
"The Sunday Times of Malta": (22.07.2007) Zejtun Poetry Evening.
"Il-Mument": (02.09.2007) Lejla ta' Poezija fin-Nadur.
"The Sunday Times of Malta": (26.08.2007) Poetry Evening at Nadur
"Il-Mument": (16.09.2007) Erba' Membri Onorarji Ghawdxin.
"Il-Gens": (22.09.2007) Lejla ta' Poezija fin-Nadur mill-Gh.P.M.
"The Sunday Times of Malta": (16.09.2007) Ghaqda Poeti Maltin appoints four Gozitan Honorary Members.
 "Lehen is-Sewwa":  (29.09.2007) L-Ghaqda Poeti Maltin tahtar erba' Membri Onorarji minn Ghawdex.
Lehen is-Sewwa 26 ta' Mejju L-Gh.P.M. FIC-CELEBRAZZJONIJIET TA' GHELUQ IL-50 SENA TA' L-U.E.
Il-Gens 19 ta' Mejju L-GHPM Fic-Celebrazzjonijiet ta' l-Gheluq il-50 sena ta' l-EU
Wotz up Union Print 20 ta' Mejju L-UE Tippromwovi l-poezija Maltija fl-Istati Uniti
il mument 20 ta' Mejju Collage Letteraatura
The Sunday Times May 13, 'Maltese Poets in EU Commemoration in Washington, DC'. 
Lehen is-Sewwa 17 ta' Mejju Lejla ta' Poezija f'Hal Safi
The Sunday Times April 29 The Latest VERSI
il-mument 29 ta' April 2007, L-Gh.P.M. fl-Imsida.
il-mument 22 ta' April Intervista ma' Paola Mara De Maestri
"L-Orizzont" (07.03.2007) Poezija fil-Floriana.
The Sunday Times Februrary 25, Budding Poets
MaltaMedia News Feb 3 KNK pays homage to late Karmenu Ellul Galea
Lehen is-Sewwa 17 ta' Frar Lejla ta' Poezija  
il-mument 191ta' Frar L-Gh.P.M. fil-Furjana.
The Sunday Times Februrary 11, Karm. Ellul Galea (Appr.),
The Sunday Times Februrary 4, Poetry Evening in Floriana.
"Gens" (19.01.2007) Muzika u Poezija f'Hal Tarxien.

Sunday, September 30, 2007

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Settembru 2007

Bi pjaċir ninnutaw l-interess li bħalissa hawn f’pajjiżna fil-poeżija. Iżda minn dak li nisimgħu fil-Lejliet li minn żmien għal żmien norganizzaw f’diversi lokalitajiet, kif wkoll mill-poeżiji li jiġu f’idejna ma nistgħux ma ninnutawx ċerti għeltijiet.
Għalkemm naqblu ma’ dak li stqarr il-kittieb Taljan, Luigi Marbella. F’intervista fuq l-istazzjon televiżiv 2000 (29.08.2005) li hu diffiċli tiġġudika poeżija,min-naħa l-oħra, id-differenza fis-sustanza, kemm fil-ħsieb u anki fin-nisġa ġieli tinħass sewwa.
Jiena naħseb li kollox ġej min-nuqqas ta’ qari ta’ poeżiji stabbiliti, fosthom il-klassiċi. Dan isostnuh kritiċi bħall Mathew Arnold u T.S.Eliot. Nagħmlu żball jekk poeti bħal dawn inqisuhom bħala “m’għadhomx moda”!
Anzi minn hawn irridu nibdew, mit-taghlim tal-Prosodija, ħalli mbagħad wieħed jissokta jimxi ‘l quddiem. Jekk ma nagħmlux dan nibża’ li jista jiġrilna kif ġara fis-sittinijiet meta twieldu ħafna poeti li mietu f’qasir il-għomor.

Alfred Massa
President

Saturday, June 30, 2007

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Ġunju 2007

Jiena li kelli x-xorti nara l-Għ.P.M. titwieled u tul is-snin tissokta tikber u tiżviluppa, ma nistax ma nħossnix sodisfatt li llum naraha waslet fejn waslet.

Il-membri minn nofs tużżana qabżu d-90. L-Għaqdda għandha l-e-mail u l-website tagħha. Ippubbnlikat 7 Antoloġiji b'ilsna differenti u oħra bl-Esperanto li waslet biex toħroġ f'qasir żmien. Għandha r-rivista tagħha li toħroġ regolarment. Kull sena torganizza Konkorsi ta' Poeżija għall-kbar u għat-tfal. Tat ħajja ġdida lill-Poeżija fost il-poplu tal-gżejjer tagħna.

Dan kollu huwa frott ta' ħidma sfiqa ta' wħud mill-membri. Iżda ċertament m'huwiex biżżejjed għax min-naħa l-oħra, għandna membri oħrajn li jħossuhom kuntenti sempliċiment għax isimhom hu mniżżel fil-lista tagħna. Uħud anki biex iħallsu l-miżata rridu noqogħdu niġru warajhom!

Nistaqsi: Dawn jistgħu jiftaħru li huma membri veri tal-Għ.P.M.? Ħbieb tiegħi, għal min irid jaħdem fl-għalqa tagħna hemm xogħol għalih żgur.

Alfred Massa
President

Friday, March 30, 2007

Il-Kelma Tal-President - Word From The President- Marzu 2007

Il-millennju, għalkemm ġab miegħu ġid f’diversi oqsma ta-soċjeta’- mhux biss Maltija – min-naħa l-oħra, donnu ta daqqa ‘l isfel lill-volontarjat. Jinħass li qed jerġa jerfa’ rasu l-materjaliżmu sfrenat imsejjes fuq il-marda kerha ta’ l-egoiżmu. B’hekk, qegħdin nassistu għal ċerta indifferenza u apatija f’bosta oqsma tal-ħajja.

Nibża’ li, jekk din il-marda tirfes anki l-għatba tal-Għaqda tagħna, allura jkun wasal iż-żmien li nkunu qbadna t-triq tan-niżla li tista’ twassal għall-qerda totali.

Kulmin għandu ftit melħ f’moħħu, jirrealizza li n-numri għandhom siwi limitat; hija kwalita’ li tgħodd. Għaliex qed ngħid dan? Għax il-fatt li, għall Grazzja t’Alla, illum l-Għ.P.M qabżet id-90 membru, jekk dawn il-membri ma jkunux attivi, ħawtiela u verament ħajjin, jiswew ftit wisq biex l-Għaqda tissokta timxi ‘l quddiem.

Jiena nitlob lill-membri jissuġġerixxu lill Kumitat x’għandu jagħmel biex jirnexxilu jlaqqa’ ħafna mill-membri flimkien. Għax sinċerament inħoss li f’dan ir-rigward almenu sal-lum fallejna.

Alfred Massa
President