Pages

Friday, January 1, 2010

Godwin Cini (1952 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

Godwin Cini twieled Raħal Ġdid nhar it-18 ta’ April 1952. L-iżgħar fost sitt aħwa. Studja l-iskola Primarja tar-Raħal Ġdid u fl-istitut Tekniku ta’ l-Imrieħel.  Ikkwalifika bħala tekniku tal-vetturi. Intbagħat korsijiet fl-inġinerija barra minn Malta. Attenda kors fit-teknika tal-bini fl’MCAST. Ħa kors qasir fil-ġurnaliżmu.  Kiteb diversi artikli,sensiliet u poeżiji fuq bosta gażżetti,ġurnali,magazines u fuljetti. Kien editor ta’ tliet pubblikazzjonijiet differenti. Iżżewweġ lil Connie fil-1977 u għandhom żewġt ulied, Melanie u Carolyn. Kien u huwa membru (kien anki fil-kumitat) ta’ diversi għaqdiet fosthom; Mclaren F1 Malta, l-Għaqda Mużikali Sant’Anna Marsaskala. Saint Ann Choir Marseskala, Għaqda Poeti Maltin, Għaqda Letterarja Maltija, Kikkra Kulturali, Għaqda tal-Malti (Universita). Inħatar f’kumitati differenti mill-Kunsill Lokali Marsaskala. Għandu paġna fuq l-Internet, (poetry.com) tal-International Library of Poets fejn bħalissa ġew magħżula il-poeżiji tiegħu ”From fast to fast” ”Passion on wheels” ”Fair Share” “Cheers before you drive” u “I love and I hate”. Poeżiji tiegħu inqraw u ġew ippubblikati f’antoloġiji bħal “Voyage out of Darkness” fil 2002 u “Theatre of the Mind” fil-2003. u fil-ktieb “The Best Poems And Poets” kemm fl’Istati Uniti kif ukoll f’Pariġi u f’Londra. Poeżiji tiegħu bl-Ingliż wassluh biex jiġi nnominat għall-Poet of the Year Award fil-2003,2004,2005 u 2006 mill-International Society of Poets. Poeżija oħra rebbħitu “l-Editors Choice” fil-2002. Green Peace International stampaw poeżija tiegħu fil-Ġappun. Poeżiji tiegħu anki ġew ippubblikati minn Group 4 Securicor. Godwin huwa xandar bi programmi regolari dwar il-karozzi u b’ħidma kontinwa biex ma jsirux inċidenti tat-traffiku. Huwa ukoll dilettant tat-tpinġija bil-lapes u l-pittura bil-water colour u poster colour u xi drabi anki tella’ xi wirjiet tax-xogħolijiet  tiegħu. Bħal issa huwa responsabbli mill-programm “Driveway” fuq Radju Hompesch u huwa ukoll membru fil-kumitat tal-kultura tal-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala.

BEWSA TAHRAQ NAR
Godwin Cini 1/10/08

L-arlogg sejjer itektek
sekondi war’ xulxin,
tiktok tiktok bla jieqaf
Man-nifs sejjer il-hin.
Kull hin int dak li taghmel,
Kuljum int dak li trid,
Kull nifs u kull sekonda,
Ta’ hajtek li int is-sid.
Jekk tibla’ l-arja pura,
Fl-ghelieqi jew fix xtut,
Jekk tiekol ikel tajjeb,
Il-hxejjex jew il-hut.
Tehxin issir tqil hafna,
Irqiq hafif farfett,
Jekk teqred int trid sahhtek
Tbewwes ma’ sigarrett.
Kulhadd jibda iwarrbek,
Ghax tifga kullimkien,
Bil-loqom kull fejn tilmhek,
Iddahhan kullimkien.
Xi dwejjaq x’sigarretti,
Ihammgu l-arja pura,
Kemm jinten l-irmied taghhom,
U xejn ma jhallu sura.
Jiena ma nistax nifhem,
Kif hawn tant ghorrief
Daqsxejn tabakk imgerbeb,
Jikkmanda u jgib hrief.
Uhud tant pulikarja,
Ma jibzghu qatt u mkien,
Daqsxejn tabakk go karta ,
Igibhom minghajr snien.
U waqt li l-hajja tkompli,
U l-qalb thabbat bum bum,
Nifs tiehu waqt ki tbusu,
Jahraqlek il-pulmun,
Nifs tibla’ u iehor tonfoh,
U int tidhol fi sqaq,
l-qerrieda nikotina,
l-vini ggib irqaq.
Sidrek bid-duhhan timla’,
Butek tizvujtah,
Tbus bewsa tahraq nar,
Hajtek tispiccaha

godwincini@yahoo.com

GHAZIZ MISSIERI
Godwin Cini
Revised 6/8/10/08

Ghaziz missierrna,
Li inti fis-smewwiet,
Jien ninsab f’guf ommi,
Jum war’jum fis-skiet.
Qalbi issa bdiet thabbat,
Fil-hemda ta’ hawn gewwa,
Waqt li bdejt induq,
Xi ftit tl-hajja l-hlewwa.
Nitolbok missier Alla,
Izzomm ‘l ommi b’sahhitha,
Taf sewwa kemm nixtieq,
Nitghannaq f’imhabbitha.
Missieri hanin int tieghi,
Nixtieqek tiba’ hawn mieghi,
Nixtieqek dejjem hdejja,
F’di’ t-triq izzommli jdejja.
Ghaziz Alla missieri,
Din il-hajja gdida u twila,
Kulltant narah imcajpra,
Nixtieq li ma tkunx tqila,
Nixtieq missier hanin,
Tkun hdejja ta’ kull hin,
Biex flimkien m’ommi missieri,
Nghixu ‘lkoll ferhanin.

John Mallia (1944 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

John Mallia twieled Ħal Qormi fis-7 ta' Diċembru, 1944. Għallem għal 41 sena fl-iskejjel statali, l-aħħar 18-il sena bħala għalliem tal-Malti fil-Liċeo Maria Regina, Blata l-Bajda. Huwa membru fl-Għaqda Poeti Maltin u fl-Għaqda Letterarja Maltija. Xogħlijiet tiegħu ġew ippubblikati fl-antoloġija Spirali (1997), fil-ġabra ta' poeżiji Arkadja (2004), f'rivisti u f'ġurnali.

Fis-Skiet

Fis-skiet,
nisimgħek miexi, hemm, maġenbi.
Int dejjem miegħi tkun.

Ma' l-ewwel dawl tal-għodwa
nisma' ġmiel leħnek
fit-tpespis ħelu tal-għasfur tal-bejt
li wara lejl mistrieħ
jagħtik kull ġieħ.
Nixref fit-tieqa, tbusni fuq ħaddejja
b'dawk xofftejk żiffa friska;
nara madwari f'mirja qtar ta' nida
l-ilwien sbieħ tal-ħolqien.
Il-kobor tiegħek jimla s-sema jżernaq
f'għodwiet sajfin, xitwin,
meta, 'il bogħod, fix-xefaq,
tfiġġ xemx sħuna sħuna
jew jisbaħ b'leħħ il-beraq u t-tkarwit.

Narak fil-għajnejn kollhom ferħ tat-trabi,
f'teptip għajnejn iż-żgħażagħ imfarfrin,
narak fejn hemm l-imħabba fil-familja,
fejn jitlissen il-kliem li jġib is-sliem.

Int dejjem miegħi tkun.
Nisimgħek miexi, hemm, maġenbi,
fis-skiet.

John Mallia

Gużè Chetcuti (1914 - 2006)

Membru Onorarju ta' l-Għaqda Poeti Maltin

L-Għaqda Poeti Maltin issellem lil Guzè Chetcuti
L-Għaqda Poeti Maltin sogħbiha għall-mewt tal-kittieb Guzè Chetcuti li ħalliena fit-18 ta' Lulju 2006. Guzè Chetcuti twieled Bormla fil-11 ta' Awissu 1914. Ħuwa ħabb l-Ilsien Malti u dan urieħ bil-kitba ta' rumanzi, drammi, poeżiji u ħafna iktar matul ħajtu kollha. Ħuwa kien Membru Onorarju ta' l-Għaqda Poeti Maltin u wieħed mill-membri ewlenin li ngħaqad magħha sa kważi mill-bidu nett filwaqt li baqa' leali lejha sa l-aħħar. Fl-1986 rebaħ ukoll il-Premju Città di Valletta organizzat mill-GħPM stess flimkien mas-Soċietà dei Bronzi u s-Soċietà ISTEU ta' Catanzaro.


The Għaqda Poeti Maltin pays tribute to Guzè Chetcuti
The Għaqda Poeti Maltin pays tribute to Guzè Chetcuti who passed away last Tuesday 18th of July at the age of 91. Guzè Chetcuti was born in Cospicua on the 11th of August 1914. He worked throughout his whole life in favour of the Maltese language writing novels, plays and poetry. Guzè Chetcuti’s link with the Għaqda Poeti Maltin was a strong one. He was a life member of the Għaqda Poeti Maltin who became one of its members from almost the beginning while being loyal till the end. In 1986 he was awarded the Città di Valletta award organized by the Għaqda Poeti Maltin together with the Società dei Bronzi and the Società ISTEU of Catanzaro.

Stefano Farrugia (1986 - )

Jien twelidt fid-19 ta’ Diċembru 1986 u noqgħod l-Imqabba. Attendejt l-Iskola Primarja Theresa Nuzzo fil-Marsa, immexxija mis-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, l-Iskola Sekondarja San Mikiel f’Ħal Qormi, immexxija mis-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija (M.U.S.E.U.M.), u l-Kulleġġ De La Salle fil-Kottonera mmexxi mill-Brothers Lasalljani għall-Edukazzjoni Postsekondarja. Minn dejjem kelli għal qalbi dak kollu li hu Malti, l-aktar l-Istorja u l-patrimonju rikk ta’ pajjiżna, fuq quddiem nett l-ilsien għani li writna mingħand missirijietna. Għalhekk bqajt nispeċjalizza f’dan is-suġġett bis-seħer kollu tiegħu, speċjalment il-letteratura Maltija, kemm il-qasam tal-poeżija kif ukoll dak narrattiv. Fil-fatt fl-istudji tiegħi fl-Università ta’ Malta fittixt li nistħarreġ aktar fuq dawn l-għelieqi akkademiċi. Permezz ta’ Baċellerat tal-Arti bl-Unuri fil-Malti li ggradwajt fih fis-6 ta’ Diċembru 2007 xtarrejt L-Element Bibliku fil-Poeżija ta’ Marjanu Vella, u permezz ta’ Masters mill-istess Dipartiment li ggradwajt fih fit-18 ta’ Novembru 2011 esplorajt Is-Simboliżmu fil-Kitbiet ta’ Dun Ġorġ Preca. Bdejt nikteb il-poeżija b’mod kostanti mindu kelli ħmistax-il sena. Għaldaqstant kien ta’ pjaċir kbir għalija li l-Għaqda Poeti Maltin (1975) stednitni nissieħeb fiha, għaliex b’hekk stajt insir aktar midħla tal-kontribut siewi li qed tagħti lis-soċjetà Maltija, u tas-sehem li nista’ nagħti bil-kitba tiegħi. Daqstant ieħor meta ġejt aċċettat bħala membru tal-Akkademja tal-Malti (1920) fit-30 ta’ Marzu 2011. Poeżiji tiegħi dehru fost l-oħrajn fir-rivista Versi, 2008 (3), 2010 (2) u Leħen il-Għaqda Poeti Maltin (Marzu 2011), kif ukoll f’Leħen il-Malti (Għadd 31, 2008) maħruġ mill-Għaqda tal-Malti - Università (1931) li kont nagħmel parti minnha, u fil-paġni letterarji ta’ xi ġurnali lokali u pubblikazzjonijiet ta’ għaqdiet mużikali u soċjali Maltin. Kien ukoll ta’ privileġġ għalija li fl-2007 u fl-2008 rispettivament ġejt ikklassifikat fit-tielet u t-tieni post fil-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija organizzat mill-Għaqda Poeti Maltin, permezz tal-poeżiji “Minjatura tal-Enimmi” u “Requiem għal Anġlu Martri,” u li fl-2009 ġejt ikklassifikat fl-ewwel u t-tieni post f’konkors ieħor organizzat mill-istess Għaqda, fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-ewwel ħarġa tal-ġurnal “it-Torċa” bil-Malti, permezz tal-poeżiji “Eliżir ta’ Mħabba Qalbiena” u “Solitarja Moribonda.” Poeżija oħra li ġejt ippremjat biha fit-tieni post f’konkors letterarju ġġib l-isem “Ħal Tarxien, Blata Kennija,” billi f’dan il-konkors jintlaqgħu kitbiet bil-Malti b’temi li jkollhom sfond Tarxiniż. Fil-fatt il-konkors isir mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Tarxien fl-okkażjoni ta’ jum dan ir-raħal, u fl-2011 meta ħadt sehem kien iċċelebrat fis-26 ta’ Ġunju. Fl-istess sena kelli l-unur ukoll li niġi kklassifikat fl-ewwel post fil-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-poeżiji bil-Malti bil-poeżija “Flaxbekk,” filwaqt li ż-żewġ poeżiji l-oħra li ħadt sehem bihom fil-konkors, “Ġetsemani” u “Paranojja,” issemmew b’ġieħ mal-poeżiji rebbieħa.

Ġetsemani

B’dedika lill-annimali kollha mċaħħda mill-ambjent naturali tagħhom


Ġol-għerien ta’ sqaq il-ħemda donnha nstemgħet karba ġdida
li fis ħolqot babilonja qalb il-ħlejjaq ħfief fil-ħsieb
u ħalliet ġo ruħ il-merħla ħofra ħsus bil-mistoqsija
li ħadd qatt ma tħalla jwieġeb kif ’qas sab min kienu l-ħbieb.

Bħall-ħaddiema tal-minjieri kellhom jaqbżu f’ħalq l-eżilju
li kien jinbaħ biss għalihom sa mill-ibgħad żminijiet
u jkaħħalhom wara l-gaġeġ kollha msadda bl-esperjenzi
li jixirfu dlonk f’għajnejhom qishom krejn li jħott il-kwiet.

Għaddew jiem fi vjaġġ bla temma bla ma setgħu jobżqu kelma,
bla ma setgħu jimxu qajla jew jitgħaxxqu bil-ħolqien
u r-rixtellu nstabat f’wiċċhom hekk kif rifsu l-art mistmerra
li laqgħethom spiss bil-ħarta u rabtithom b’rit għajjien.

Bħall-ilsiera jkollhom jobdu kulma jamar l-ors li jsuqhom
għax jekk jonqsu tbexxex fuqhom xita qliel bin-nerf bla tehda
biex fiż-żgur ma jerġgħux jgħannqu lil uliedhom internati,
mikdudin ġo kamp imnikket li bħal qalbhom lagħaq kull wegħda.

Sider ommhom tbaħbaħ mistħi fis-sangraal li sqieh mal-għabex
kif bħal minġel xtaq jiġġelben bl-għafsa fraġli f’ġuf l-imħabba
ħalli jliġġem il-vjaġġ kiefer li qed jaħsad l-ulied dgħajfa,
imma leħnu le jinstema’ u l-għatx tiegħu xejn ma jxabba’.

U tissokta tidwi f’qalbhom dik il-karba ta’ żmien ilu
li taf tħanxar minn ħajjithom il-merżuq li jkeċċi l-lejl
kif dewwaqhom id-divorzju miċ-ċenaklu tan-natura
li fih dejjem xorbu l-hena bla ma ntalbu jieħdu l-kejl.


Stefano Farrugia

L-Imqabba, 19/04/2011Paranojja


Lill-popli fl-Afrika ta’ Fuq u fil-Lvant Nofsani li qed jissieltu għal-libertà


Kif il-borra xħin titħaġġar tarmi minnha sriep ta’ ilma,
imkebbin fi blokok siekta bħall-bnedmin imbeżżgħa b’għada,
beda l-annu b’qasma ċċaqċaq li xxebilket fost il-popli
u bid-demm ibaqbaq, jaqbad, għolliet l-ilma m’ogħla s-sema.

Żrameġ jiġru ġewwa t-toroq bl-armi jfaqqsu fuq spallejhom,
ommijiet fuq qabar żewġhom li ħalliehom fil-battalja,
żgħażagħ jgħajtu għajta ttarrax maċ-ċuqlajta tar-rewwixta
u ġo nofshom jaqgħu mejta dawk li tqatlu għal pajjiżhom.

Oqbra jħaffru bla ma jsumu, ma jafux jekk baqax spazju,
jiġbru l-fdal mid-djar imġarrfa mgħaffġa bħalhom mill-kalvarju,
jistennew xi boxxla ġdida qalb is-sħab ta’ kull splużjoni
u mat-telf li tħalli l-ħajja bħaż-żejt jogħla l-prezz tad-dazju.

Monumenti jsiru trietaq donnhom kienu taċ-ċarruta,
binjiet sħaħ jitneżżgħu l-għabra li fewħithom f’għajn l-għedewwa,
nies bla tama jieħdu r-riedni f’kull stazzjon u raħal ġwejjef
u bħad-dud idawru denbhom jekk jinqabdu f’dell l-għanqbuta.

U bħal barri jdur fl-arena meta ħadd ma jista’ jżommu
ġriet il-bxara li xi ċkejkna ġarrbu m’ommhom l-id setgħana,
umiljati mis-suldati li firduhom minn missierhom
u tawhulhom lura mejjet bħal Bin Alla fi ħdan ommu.

U kif laqgħet l-għaref Pawlu u lil ħutu f’xifer l-għarqa
Malta xammret kmiem idejha biex tindokra lill-pajżana
u bħal pont f’nofs port imdemmi li ried jibla’ ’l kull Fargħuni
fetħet fommha biex twettaqhom sa ma jpassu minn din l-għalqa.

Imma l-ilma jibqa’ jlebleb u jittewweb mat-tbatija
u mad-demm inixxi l-ġrieħi ta’ kull qalb u art maqsuma,
ġrieħi jgħajtu daqs iż-żgħażagħ fit-tnissil ta’ ġens li jtuqhom
flok fil-ġungla tax-xakalli li bid-demm ma tkunx mifdija.


Stefano Farrugia

L-Imqabba, 19/04/2011


Flaxbekk

B’suffraġju għall-vittmi tat-tsunami fil-Ġappun li seħħ fil-11 ta’ Marzu 2011


Konna ħsibna li kien għadda dak li għexna lejla waħda fuq it-troni tad-djar tagħna
u kien għadu biss tifkira fuq it-tila illuppjata, tibki bikja għall-irkant
sa ma ttawlet għodwa mgħaddba tolfoq fl-ibħra qisha gawwi mal-pinnur tax-xhur xitwija
u filġitna tingħi tgħajjat qabel ħarġet ruħha kollha w mejlet rasha lejn il-lvant.

Fl-agunija tqila tagħha ġabret magħha kull fettuqa li nsiet l-ombra tax-xandara,
imkebbsin daqs kalamita forsi jlaħħqu ma’ ħruxitha u ċ-ċaqliq ta’ ġnus kotrana
u f’kull laqxa terda’ ’l oħra mill-ġid fqir li baqa’ jfekren fuq id-dbabar ta’ ġisimha
tilmaħ lilha moribonda tiġbed l-aħħar nifs imkaxkar f’baħar miksi b’elf sikrana.

Kollox issa sab imkienu fejn riġlejh ma meddx fi żmienu, metri bogħ’d mid-dura tiegħu;
djar jogħlew bħall-bastimenti u jitbandlu ma’ kull mewġa li ddawwarhom fuq subgħajha
u l-vetturi-ġugarelli jqanqlu ċ-ċirklu tat-traġedja qalb it-toroq flaġellati,
midfunin ġo żaqq il-lupu li ħatafhom bla karezzi f’art li xebgħet fuq saqajha.

Nies maqfula ġewwa l-kċejjen, jistennew min iweżinhom u jeħlishom minn kull kefen,
jgħaddu ħinhom bħall-għasafar, jitħnu l-ftiet li tħalla jterter fi friġġ kiesħa daqs l-azzar
u l-ksieħ tagħha jeħel f’demmhom bil-biżgħat li tmiemhom wasal u mhux sejjer jaħfirhielhom,
jgħidu t-talba tal-indiema donnhom riesqa lejn il-forka b’mota sewda mill-kampnar.

Xi waħdiet bil-lożor f’idhom, ixejruhom bħal bandani fuq il-bjut li nbidlu f’dgħajjes
flok fis-sodod ixxukkjati li kostretti jħallu l-ġifen biex qatt aktar ma jserrħuhom,
oħrajn jgħinu fit-tfittxija, jisfidaw li jisfaw martri biex imqar iħarsu ħajja
jew isawbu x-xrar tal-ilma fuq in-nar iħeġġeġ, jhedded li jniżżilhom għarkopptejhom.

U mal-mewġa daqs Gulija stenbħet oħra f’wiċċ il-gżira tfarfar rixha b’deni qawwi
li bħal għaġna ntisġet għoqda mal-ħalib u l-ilma tari li f’munqarha mrar daqs spiera,
hekk li f’moħħha bexxqu għajnhom il-memorji rieqda f’koma tal-mard kbir li kien ħakimha
meta ġenbha ċċarrat kollu bħall-kustat ta’ Kristu msallab bl-għodod qarsa tal-gwerriera.

Lilna wkoll dal-jum ċanfarna bħal jum ieħor bl-istess isem li ra n-nies jintfew bħal faħma
kif fis-snin mhux wisq imbiegħda żewġ tajriet minn xogħol il-bniedem daħlu jkesksu s-swar tewmin,
imma għalxejn min dbiel ġo ħobbhom rewwaħ idu bħal bandiera f’għajn id-dinja addolorata
għax is-swar inħallu kobob u sal-lum kulħadd jistaqsi x’sar mill-ħolm ta’ seklu rżin.


Stefano Farrugia

L-Imqabba, 22/04/2011

Amante Buontempo (1920 - 2004)

Fundattur Tal-Għaqda Poeti maltin

Monsignor Professor Dr. Amante Buontempo.
15 October 1920 Senglea – 21 June 2004 Valletta , Malta
Mons . Prof. Dr. Amante Buontempo has spent many years as a Roman Catholic Priest, involved in the legal aspects of the Church for much of the time. He is also well known as a writer and poet, receiving inspiration for his works not only from religion, but also from other sources, especially politics, about which he was strongly critical. The son of the late Carmelo and Victoria Buontempo, Amante Buontempo was born in Senglea , Malta on 15 October 1920. He studied at Malta Seminary from 1934-39, but when World War II broke out transferred to Gozo Seminary, where he remained until entering Malta University in 1943. Three years later a British Council Scholarship enabled him to pursue postgraduate studies at Nottingham University , England , from 1946 to 1947. While in Nottingham he was also Curate and Spiritual Director of the Catholic Evidence guild at St. Barnabas Cathedral.
Returning to Malta , Mons . Buontempo taught English at the Malta Seminary for a couple of years. Studies at the Pontifical Lateran university in Rome from 1949-53 led to a JUD (Doctor of Civil and Canon Laws), awarded cum laude. In addition, from 1951-54 he followed a course at the Sacred Roman Rota to qualify as Adv. SRR (Advocate of the Sacred Roman Rota). In the meantime, he had become Canon of the Chapter of St. Paul the Shipwrecked, Valletta , serving as such from 1952-87. Additionally, he was chancellor of the same Chapter from 1956-61, Examiner in Canon Law for the Archbishop’s Curia in 1959, chaplain to the Malta House of Representatives (Parliament) from 1962-71 and Parish Priest of St. Paul the Shipwrecked from 1963-66. Since 1961 he has been a member of the Deputation for Marriage Legacies. In 1978 he enjoyed the distinction of being appointed Chaplain to His holiness Pope John Paul II, receiving the title of Monsignor.
The author of a book entitled “Problemi di Diritto Ecclesiastico Maltese”, published in 1954, as well as a number of articles in Latin in “Dictionarium Morale et Canonicum”, Rome, 1962-65, and “Dizionario dei Concili”, Rome, 1963-67, Dr. Buontempo has also contributed to juridical journals. His long and short poems in Maltese, English and Italian, number over 3,000 and appear in poetry magazines and anthologies. He has published twelve books of his poetry under the titles “I was called”, 1967, “I have won”, 1968, “Si vis pacem cane semper”, 1973, “Wishful Thoughts”, 1975, “Lacrime di Speranza”, 1977, “Echi di Sdegno”, 1981, “Rhythmical Reactions”, 1981, “Almond’s Flowers”, 1983, “Mix-Xquq ta’ Qalbi”, 1987 “Another Shipwreck?”, 1990, “The pope’s and My fifty Years of Priesthood” and “Quid Retribuam”, 2000.
In 1941 Mons . Buontempo won 2nd Prize and Special Mention in a public competition for Maltese poetry, while 2nd and 3rd Prizes followed in another competition for poetry in Maltese in 1945. He has won various prizes from all over Italy for his Italian poetry and other prizes for his English poetry. Honoured by the Accademia Tiberina of Rome in 1966, he was appointed Life Member and Honorary Delegate for Malta by the President of the Centro di Culture European, Enemonzo-Udine , Italy , in 1970. during the 4th World Congress of Poets in San Francisco the Academy of Arts and Culture of Taiwan made him Poet Laureate International. Furthermore, the International Guild of Contemporary Bards, Australia , honoured him as International Bard. Selected by the American Biographical Institute as Man of the Year for 1990 and 1995, he has also received honours and awards from the International Biographical Centre, most notably being appointed a Deputy Director General of the organisation.
Prof. Buontempo’s most important accomplishments include acting as interpreter and Assistant Secretary for the first international Catholic Congress on problems of rural life, held in Castelgandolfo in 1951. In 1957 he co-founded the Mary Rose Fund Committed, becoming its Chairman, while from 1959-60 he was involved in organising the First Malta Song Festival and Open-air Opera in Malta . The founder of the Maltese Poets Association in 1975, he has been its Life President ever since; as such, with the cooperation of Editor Vincenzo Ursini of Catanzaro, Italy, he organised the internationally prestigious Citta di Valletta Prize on ten occasions. Mons . Buontempo co-founded The Our Lady of Consecration Movement with a holy woman, Guza Mifusd, who died in 1996. In the year 2000, Amante Buontempo after 25 years as President, resigned and was subsequently elected as the first Honorary President of the Maltese Poets Association. He remained very active in writing poetry and drama, as well as articles and other contributions for journals and newspapers. He passed away peacefully on 21 June 2004.
Valletta , 8th February 2007
Further information on Monsignor Amante Buontempo’s literary works and achievements may be obtained by contacting his nephew Victor Chetcuti on email victorchetcuti@onvol.net or mobile 99475572.

HALLU LILL-POPLU HIELES

Mishut min jara d-dlam f'ghemil haddiehor,
biex jirbah hu bil-qerq li jxandar kliemu:
is-sewwa qatt ma jirbah bi kliem b'iehor;
poplu maqsum jasal malajr fi tmiemu.

Jahasra ghal min jizra' s-semm tal-firda,
ghax jahsad frott l-imwied fid-djar ta' wliedu;
il-hbieb li jsiru ghedewwa jgibu l-qirda,
u tant hsarat ta' llum jibqghu jizdiedu.

Hallu, mexxejja, 'l dan il-poplu hieles,
biex jaghzel hu l-futur ghal art twelidna;
tibqghux timlewlu mohhu b'hafna flieles!

Kull Malti li jivvota kif irid,
ihalli l-kotra tghid kif ALLA jridna:
U dak li jsir minn Malta jkun ta' gid!

20/12/02

WHAT DOES WAR MEAN?

To those who never lived in times of war
may mean injustice as a just revenge;
may mean an after-suffering
of Nations poor,
that find no means to feed their families,
but find kind friends
to help them to confront their enemies.
May mean a remedy,
as well as a necessity,
to stop the courage of some terrorists,
who commit siucide,
with the only scope
of vindicating their opponents' pride.
But to me
and to all lovers of a living world
War means destruction, hatred, suffering.
It means the contrary 
of what we want or hope:
in fact we want
the end of terrorism and caprice!
And so it goes against
all men's desire of free life and Peace.

08/01/03 

Alfred Palma (1939 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

Alfred Palma twieled il-Furjana fl-1939. Studja fl-Iskola Primarja ta’ Haż-Żabbar u fil-Kulleġġ De La Salle, fejn beda jikteb l-ewwel poeżiji tiegħu li kienu bil-Franċiż. Fl-1957 beda jaħdem bħala għalliem fl-Iskejjel Governattivi sal-1959 meta daħal fiċ-Ċivil sa meta rtira fl-1987. Sa mis-sittinijiet bdew jidhru poeżiji tiegħu bil-Malti f’bosta ġurnali lokali; kiteb ukoll bosta drammi għar-radju (dak iż-żmien ir-Rediffusion) u aktar poeżiji tiegħu bdew ukoll jinstemgħu fuq ix-xandir. Fl-1972 dehru l-ewwel poeżiji tiegħu f’ġabra li ħareġ flimkien ma’ Alfred Massa. John Sciberras u Maurice Vella Borg. Beda jieħu sehem f’bosta konkorsi letterarji kemm ta’ poeżiji u kemm ta’ novelli u bosta drabi kiseb l-ewwel premju. Fl-1966 beda t-traduzzjoni bil-Malti tad-Divina Commedia ta’ Dante, li temm fl-1986 u stampa fl-1991. Fl-1993 beda t-traduzzjonijiet bil-Malti tad-drammi ta’ Shakespeare, li minnhom stampa tnax u għandu lesti għall-istampa għoxrin oħra. Għal sebgħa minn dawn id-drammi, fl-1997 rebaħ il-Premju Letterarju. Rebaħ ukoll f’dan il-konkors bid-Divina Commedia’ (1992) u ‘Preludji – Ġabra ta’ Poeżiji (1993). Sadanittant kompla bil-kitba ta’ poeżiji li rebbħuh premjijiet fl-Istati Uniti, l-Ingilterra u l-Italja. Ingħata l-Premju Citta’ di Valletta fl-1993 u fl-istess sena 2000, unuri mill-Kunsell Lokali taż-Żabbar.   Fl-istess sena wkoll ingħata il-Literary Award min-National Library of Poetry ta’ l-Ingilterra.   Baqa’ jieħu sehem f’bosta attivitajiet letterarji, jikteb poeżiji ,novelli, rumanzi u bosta xogħol ieħor ta’ traduzzjoni. Beda wkoll jikteb bosta kotba ta’ natura soċjali u psikoloġika li dehru fl-Ingliterra. Fl-2005 xandar id-dramm ta’ Oscar Wilde Salome’, u din is-sena lesta r-rumanz ċelebri ta’Wilde; ‘Ir-Ritratt ta’ Dorian Grey’. Palma huwa membru ta’ l-Akkademja tal-Malti, fl-Għaqda Letterarja Maltija u Membru Onorarju fl-Għaqda Poeti Maltin.

ELEĠIJA

Il-ferħ li għeb tas-snin tiegħi imġienen

tqil daqs is-sakra illi skirt ilbieraħ,

li llum dallmitli moħħi.

Iżda, bħalma l-inbid, id-diq tal-jiem mgħoddija

hu isħaħ maż-zmien.

Kiebja l-mogħdija tiegħi.

Il-mewġ qalil ta’ baħar il-ġejjieni

iwegħdni niket biss, xogħ’l u tbatija.


Imma, ħbieb tiegħi, jien ma nixtieqx immut,

jien irrid ngħix –

ħa’ nibqa’ b’hekk naħseb u nsofri.

Naf, xi pjaċiri jkolli wkoll

fost id-dulur, taqtigħ il-qalb u saram.

Xi drabi nerġa’ nisker bl-armonija

inkella nibki fuq id-dehriet tiegħi,

u jista’ jkun, jewwilla,

meta nħoss kiebi illi saħħti marret,

l-imhabba lili tiddi bi tbissima,

qabel tasal tħallini.


Alexander Pushkin (1830) Traduzzjoni; Alfred Palma


A DOTTOR MARINO FLERI


(pochi giorni dalla sua partenza da Malta)


Odio gli addii:

le mani che si stringono,

per poi lasciarsi,

a malincuore;

gli sguardi tristi,

i sorrisi amari…

Amici che vanno

per lor diverse strade…

Ombre che si sciolgono

in un tramonto d’autunno!


Ed ancor oggi,

sul cupo soglio di un altro addio,

le mani si stringono,

per poi lasciarsi,

a malincuore…

Gli sguardi sono tristi,

ed i sorrisi amari…

amari quanto sian dolci e cari

i bei ricordi,

che in eterno,

io serberò di te!


E nasce già

nel cuore mio,

con il crepuscolar di quest’autunno,

la fervida speranza

che questo nostro addio

non sia l’estremo…

e che un giorno,

forse non lontano,

ci rivederemo!


Alfred Palma - il 22 settembre, 1993


SOGNI SUL LARIO


Rosso di sera tinge di tramonto

le piume bianche

d’un cigno solitario

che ancor si specchia

nelle limpide acque

del Lario…


Il campanile tacque

una quercia vecchia

riapre il suo diario

sotto le fianche

d’un colle che riprende il suo racconto…


E il Lario

rispecchia ancora

il cigno solitario

che sogna gia’ l’aurora…


Il colle tace

e la vecchia quercia

chiude il suo diario!

Alfred Palma


TO A ROSE

Yesterday,

You were a tender bud, all closed and shining,

Crammed to the brim with red alluring fragrance;

Then you burst forth,

To throw a mellow kiss to Mother Springtime,

So keenly looking on upon your foliage!


To-day,

You’re glowing like a gem, all blood and velvet,

And through the dewdrops clinging to your petals,

You tease the wind,

Wafting away and claiming back your fragrance,

Curling your sensual lips in sweet abandon!


To-morrow,

The sun will choose another bloom beside you,

Robbing away your fragrance and your beauty…

The wind will tease,

And Earth’s promise of yore: “You are eternal!”

Will laugh you off, as once it did my folly!

Alfred Palma

Emmanuel Attard Cassar (19 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

English

I hold the post of Assistant Lecturer at the University of Malta . I teach Computer Science / Information Technology at the Junior College, Msida. My main hobby is writing, particularly poems. I write in Maltese (mostly), English and Italian.

I hold a B.A.Educ (Hons) from the University of Malta and a Dott. Sc. Inf. from the University of Pisa .

Some of my poems and one short story appear in anthologies published by the Maltese Poets Association and the Maltese Literature Group.

Malti

Naħdem bħala Assistant Lecturer ma’ l-Univeristà ta’ Malta . Ngħallem ix-Xjenza tal-Kompjuter u t-Teknoloġija ta’ l-Informazzjoni fil-Junior College, l-Imsida. L-akbar passatemp tiegħi hi l-kitba, l-aktar tal-poeżija. Nikteb bil-Malti (l-aktar), bl-Ingliż u bit-Taljan.
 
Iggradwajt B.A.Educ (Hons) mill-Università ta' Malta u Dott. Sc. Inf. mill-Università ta' Pisa .

Uħud mill-poeżiji tieghi, flimkien ma' novella, jidhru f'antoloġiji publikati mill-Għaqda Poeti Maltin u mill-Ghaqda Letterarja Maltija.

Omar Seguna (19 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

Omar Seguna twieled il-Kalkara.
Pubblikazzjoni:  "Mal-Hoss Qawwi tar-Raghad", gabra ta' poeziji bi prezentazzjoni ta' Guze' Chetcuti, u diversi pubblikazzjonijiet ohrafuq il-gurnali u fuq ir-radju

Delizzji ohra: Xoghol artistiku bl-arkett, u kollezzjonist tal-cactus u sukkulenti ohra.

Kwotazzjoni favorita: "Issa ma hemmx izjed Lhudi u anqas Grieg, ma hemmx ilsir u anqas hieles, ma hemmx ragel u anqas mara" (Galatin 27)

Poeti Famuzi favoriti: Pablo Neruda, E E Cummings, Oscar Wilde
Liricisti ohrajn li influwenzawni: Jim Morrison tal-grupp the Doors.

Salv Sammut (1947 - )

Membru Tal-Ghaqda Poeti Maltin

Salv Sammut twieled fl-4 ta’ Marzu tas-sena 1947 f’Ħal Lija. Huwa l-iżgħar minn sitt ulied li erbgħa minnhom mietu f’eta bikrija. Minn tfulitu kien jiftakar lil missieru dieħel u ħiereġ minn ġewwa l-isptarijiet. Dan il-fatt mingħajr ma kien mixtieq wassal għal sitwazzjoni ta’ distanza fir-relazzjoni ta’ bejniethom kif ukoll għarfien rejali tas-sitwazzjoni ekonomika li kellha tnissel fih għaqal u kawtela. Iċ-ċirkostanzi li minn tfulitu il-familja bidlet bosta djar, minn Ħal Lija għal Isla imbagħad għal Ħal Balzan u mill-ġdid għal Ħal Lija u meta żżewweġ mar joqgħod Ħal Balzan u fl-aħħar nett l-Imtarfa, ġgħalitu jkun Indipendenti mill-element parrokjali kif ukoll trabba fih sens ta’ bniedem solitarju minkejja li jkun fost il-kotra.

Salv Sammut ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja ta’ Ħal Lija, l-Isla u dik sekondarja fis-St. Joseph Technical School ta’ Raħal Ġdid. Wara bosta snin ħa kors universitarju fl-Istudji Soċjali u fir-Relazzjonijiet Industrijali fejn kiseb Diploma.

Fis-snin sittin kien attiv fil-politika fil-qasam taż-Żgħażagħ f’dik l-era ta’ taqlib soċjali u politiku-reliġjuż. Lejn l-aħħar tas-snin sittin biddel it-triq u minn dik ta’ politika issieħeb fil-kamp trejdunjonistiku billi ġie maħtur jirrappreżenta lil sħabu l-ħaddiema f’dik li qabel kienet St. Paul’s Press u wara saret Interprint. Għal xi snin irtira minn din il-ħidma u żamm profil baxx sakemm fl-1985 reġa daħal f’karigi oħra li wassluh biex tela’ l-iskaluni kollha tal-karigi fejn fis-sena 2001, laħaq President tal-General Workers’ Union sakemm spiċċa bl-eta ta’ l-irtirar fis-sena 2008. Din il-posizzjoni minbarra li laqqgħatu ma’ bosta personalitajiet kemm ta’ naħa u kemm ta’ oħra, ġabitu wiċċ imb’wiċċ mar-rejalta ta’ l-arena tal-ħajja pubblika. Iżda fl-istess waqt kattret fih aktar dixxiplina personali u maturita li seta’ jifhem iżjed il-psikoloġija tal-bniedem u l-konflitt personali u egoistiku tiegħu. F’din il-ħidma wkoll, Salv Sammut kellu l-opportunita li jżur bosta bliet ewropej li ħallew impatt qawwi fuqu kif jixhdu wħud mill-poeżiji tiegħu.

Bejn is-snin 1989/92 Salv Sammut kien l-ewwel Segretarju amministrattiv ta’ l-Għaqda Residenti Mtarfa li twaqqfet bil-għan li tgħin lir-residenti tal-lokal jgħelbu l-problemi li sabu wiċċhom magħhom bix-xiri tad-djar tagħhom flimkien mal-problemi li setgħu joħorġu bil-proġett ġdid ta’ bini ta’ Belt ġdida fl-Imtarfa.

FIL-QASAM TAL-KITBA:
Salv Sammut ħasx l-ewwel tqanqila għal kitba fis-sena 1964. Beda jikteb il-poeżiji u jaqsamhom ma’ poeti żgħażagħ oħra bħal Trevor Zahra, Raymond Mahoney u Charles Flores li magħhom kellu ħbiberija aktar mill-qrib minn ta’ oħrajn. Mal-poeżija beda jikteb il-proża li dak iż-żmien kien influwenzat ħafna mill-kitba ta’ Edgar Allan Poe u f’dik li hija poeżija minn John Keats u Emily Bronte. Fil-letteratura maltija kienu jaffaxinawh il-patrijottiżmu ta’ Dun Karm u l-lirika ta’ Rużar Briffa. Il-poeżija kif ukoll il-proża kienu jixxandru minn fuq ir-Rediffusion kif ukoll jiġu pubblikati fil-ġurnali lokali li kienu joħorġu dak iż-żmien.

Daħal membru ta’ l-Għaqda Letterarja Maltija u fis-sena 1967 kien wieħed minn tal-bidu nett meta twaqqaf uffiċjalment il-Moviment Qawmien Letterarju. Kien tella’ b’suċċess ġewwa Ħal Lija Lejla ta’ Beat u Letteratura fejn is-Sala Parrokjali kienet litteralment maħnuqa b’kull ġeneru tas-soċjeta ta’ Ħal Lija. Xandar xi poeżiji f’xi Antoloġiji li kienu ġew pubblikati f’dik il-ħabta.

L-istess bħalma kien ġralu fil-kamp tat-trade union, hawnhekk ukoll, Salv Sammut bejn is-snin 1976 u 1994 daħal f’irtir letterarju u ma kiteb xejn aktar. Reġa beda l-kitba tiegħu wara l-1994 u ma waqafx minn dakinhar ’l hawn.

Bejn is-snin sebġħin, Salv Sammut kiteb żewġ rumanzi. Wieħed politiku soċjali (Staqsi lir-Riħ) bażat fuq is-snin sittin u l-ieħor soċjo-morali (Fid-Dell tal-Pellikan). It-tnejn li huma nqraw minn fuq il-PBS minn Charles Arrigo waqt li Staqsi lir-Riħ kien inqara wkoll minn Ġorġ Portelli fuq Super One Radio. Staqsi lir-Riħ ġie pubblikat fil-Gwida Magazine u Fid-Dell tal-Pellikan pubblikat fl-Antenna Magazine. Wara dawn, kiteb ieħor Id-Dar ta’ ħdejn il-Baħar.

Minn barra dan, Salv Sammut kiteb aktar minn tletin novella, bosta artikli għal ġurnal l-Orizzont, kif ukoll Drammi li wieħed minnhom ġie mtella’ fuq il-PBS, ieħor intgħażel biex jinħadem bħala assignment minn sħabu l-istudenti ta’ l-Istudju Soċjali fl-Universita waqt li ieħor ittella’ mill-Bronk Production fl-okkażżjoni tas-sittin sena mit-twaqqif tal-General Workers’ Union fis-sena 2003. L-Istazzjon tal-PBS, permezz ta’ Charles Caruana kien tella’ programm ta’ kull ġimgħa bl-isem ta’ Kwarta Kollox fejn Charles Caruana kien jaqra kitba ta’ Salv Sammut bażata fuq espressjonijiet minn nies magħrufa barranin. Fuq l-istess tip ta’ programm, Charles Caruana kien tella’ programm ieħor bl-isem Kliem Mixtar. Wara dan il-qari, Charles Caruana kien ikollu psikologu mistieden biex jagħti l-fehma tiegħu fuq dik il-kitba.

Fis-sena 2000, Salv Sammut flmkien ma’ Ġorġ Peresso, Rena Balzan u Charles Caruana kien ħareġ il-ktieb tal-poeżiji bl-isem ta’ Alfa liema ktieb kien ġie fit-tieni post fil-konkors nazzjonali Premju Letterarju 2001. Fis-sena 2008, ħareġ it-tieni ktieb, din id-darba waħdu bl-isem ta’ Tiżwiqa.

Fis-sena 2007, Salv Sammut daħal membru ta’ l-Għaqda Poeti Maltin. Minn ġewwa din l-Għaqda Salv Sammut għamel ħbieb ġodda kif ukoll permezz tal-lejliet ta’ qari ta’ poeżiji kattar it-taħlita ta’ ħsibijiet u kiseb esperjenza ta’ tqanqiliet ta’ poeti u ntellettwalisti oħra.

METAMORFOSI

Ilbieraħ kont gwerrier mimli bil-qilla,
F’kull eventwalità li setgħet ġiet.
Illum l-armi ħallejthom f’ġenb jissaddu,
Jinksew bl-għanqbut ta’ dak li kien ilbieraħ.

Ilbieraħ kont vulkan mix-xfar jiżbroffa,
Bil-lava tinżel taħraq kull fejn tgħaddi.
Illum inbeżżaq bżiq ta’ ndifferenza
Lejn dawk li stmajt w huma ma stmawniex lura.

Ilbieraħ żbaljajt noħloq l-avversarji,
Illum matur aktar nagħmel il-ħbieb.

Marzu 3, 2010


RIFLESSJONI QUDDIEM IL-MERA

Inħares ġewwa l-mera kull filgħodu
U nara l-verità ħierġa quddiemi ...
Tiċċappas biswiti.

Tinkini biż-żmien l’għadda fuqi.

Fil-mera jidher wiċċ
Kemmxejn kiebi u ħosbien
Għadu nieqes mit-tikmix.
L-għajnejn żebbieġa qed iħarsu lejja
Donnhom binokkju biex nara l-passat
U jien inħares lejhom ħalli nfittex
Insibx il-“jien” mitluf
Li ssawwar fuq medda ta’ snin
Qabel joħorġu r-raddi fuq dal-wiċċ
Ta’ bniedem solitarju ...
Vjaġġatur li terraq fis-solitudni
Tal-kotra għaġġelija fit-triqat.

Illum jinsab waħdu ...

Jiftakar fil-bieraħ
Jgħix f’illum
U jistenna l-għada jasal.

Mejju 8, 2010


JEKK JIEN ...

Jekk jien fjura li niftaħ infewwaħ
Fi ġnien l-umanità –
Ħu ħsiebi u saqqieni
Bl-ilma tal-ħajja
W iżborni mill-ħaxix ħażin li jinbet
Madwari.

Imma jekk jien xewka tniggeż fix-xagħri
F’għalqa żdingata mimlija għollieq
B’ħamrija iebsa miżgħuda b’firien –
Aqtagħni mill-għeruq u xħetni ’l bogħod
Fejn ninħaraq mix-xemx li tiżreġ f’għodwa
Ġdida ta’ jum sabiħ fuq sema nir.

Mejju 19, 2010


spirtu

jien nisma’ l-għanja moribonda f’leħen
il-pitirros minsub ġewwa t-trabokk.
it-tfexfix melodjuż tal-ilma ġieri
minn nixxiegħat għaddejja taħt l-għerien.
nogħxa bir-riħa tas-sagħtar imnibbet
mix-xquq tal-blat fit-truf tal-irdumijiet.
niġġerra bħal farfett il-lejl f’widien
se naħbat, ma naħbatx,
u norqod rasi ’l isfel
bla sens u bla gost.

jien ngħix f’sotterrani mudlama
fi qlub u mħuħ ta’ bnedmin indeċiżi
u nimraħ f’kerrejiet ta’ rwieħ minsija
f’labirint mingħajr ilwien
fejn il-lampa tat-tama ma tinxtegħelx.

jien dik l-assenza
li tħuf ’l hawn u ’l hinn
li ma tidhirx bil-għajn ’ma tinħass sew
fis-sensibilità tar-ruħ muġugħa
jew min lest jilqagħni għandu.

Mejju 10, 2010


PERĊEZZJONI

Rajt wiċċek miġbud,
U ħsibt l’int supperv.
... Ma fhimtx li kont mikdud.

Smajtek titkellem,
U kliemek kien maħtuf.
... Seta’ nifsek kien maqtugħ.

Għamiltek bla kultura,
Għax hekk bixritek tatni l-impressjoni.
... Meta l-intellet tiegħek kien mod ieħor.

Pinġejtek kif stħajjiltek tkun impinġi,
Mingħajr ma qist li m’għandi ebda dritt
Nagħmel ġudizzju jew tikketta fuqek.

Kemm niżbalja malajr meta
Perċezzjoni nagħmilha mingħajr ħsieb
... Għax hekk dherli, għax hekk ħsibt!

Ġunju 6, 2010

Joseph Axiaq (1968 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

Joseph Axiaq twieled St. Venera nhar is-7 t’Awissu 1968. Wara l-iskola obbligatorja kompla l-istudji tiegħu post-sekondarji fil-Kulleġġ De La Salle u wara fl-Universita’ ta’ Malta fejn gradwa BA fil-Malti u fl-Għarbi, BA (Hons.) fil-letteratura u l-lingwistika Maltija, MA fil-ligwistika applikata u PGCE fit-tagħlim tal-Malti. Kompla l-istudji tiegħu fl-Ingilterra fl-Universita’ ta’ Sheffield fejn fl-2004 kiseb id-Dottorat fl-Edukazzjoni fejn saħansitra, waqt l-istudji tiegħu, kiteb xi xogħol relatat ma’ l-edukazzjoni post-obbligatorja u tagħlim kif ukoll dwar it-tagħlim tul il-ħajja. Qaleb għall-Malti mit-Taljan ix-xogħol Ruma: Il-Pellegrinaġġ il-Kbir-L-Erba’ Bażiliki (1999) u huwa l-awtur tal-ktieb Dwardu Cachia 1857-1907 (2005). Huwa membru fil-kumitat ta’ l-Għaqda Poeti Maltin. Fil-preżent huwa jgħallem il-Malti fil-kulleġġ De La Salle, fis-sitt klassi post-sekondarja, u l-pedagoġija tal-Malti fil-Fakulta’ ta’ l-Edukazzjoni ġewwa d-Dipartiment ta’ l-Arti u l-Lingwi fl-Edukazzjoni fl-Universita’ ta’ Malta.

Alfred Massa (1938 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

Alfred Massa twieled Hal Tarxien. Ex-ghalliem tal-Malti f'Liceo tal-Bniet. Beda jikteb fis-sittinijiet u kiteb drammi, novelli, saggi, artikli ta' kull tip, rumanzi u poeziji. Rabah diversi premjijiet f'Malta u barra. Xoghliet tieghu kienu ppubblikati anki barra minn Malta. Jikteb bil-Malti, bl-Ingliz u bit-Taljan.

Kwazi ko-fundatur tal-Ghaqda Poeti Maltin ma' Mons. Dr. Amante Buontempo u President attwali ta' l-istess ghaqda mis-sena 2000. Membru Akkademiku sa mill-1976. Imsieheb ukoll fl-Ghaqda tal-Malti (univ.) u fl-Ghaqda Letterarja Maltija. Imsieheb ukoll f'Ghaqdiet ohra kulturali fl-Italja.

Fl-1985 kien nominat Cavalliere d'Onore mill-Accademia Fraterna Unione Culturale della Svizzera Italiana ta' Ponte Tresa. Membru Honoris Causa a vita tac-Centro Divulgazione Arte e Poesia ta' Sutri (VT), l-Italja. Din l-istess Associjazjoni hatritu Pioniere della Cultura Europea ghas-sehem tieghu fil-qasam poetiku fl-1993.


CATS ART EXHIBITION

Once in Spain

I visited a Cats Art Exhibition.

There were hundreds of cats

hanging on the wall.

There were black cats,

white cats,

ginger cats,

and more….

There were males and females,

young and old,

all posing smartly to steal

the viewer’s eye

and help him reach a deal.

One thing struck me most

- and still holds my mind -

every cat looked smiling

and so will stay

for ever more.But man,

one day smiles

another day cries.

His look changes with the seasons

as his fate

comes not from the artist’s brush

but from Him - giver of life -

who sends people on this planet

made up of ups and downs

of sorrows and of joys

of laughing and of moans;

a arena

with a reward to be won’

an open challenge to everyone.


Alfred Massa

Charles Magro (1943 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

MAGRO, CHARLES M, (29.9.1943-). Union Activist
Born in Birżebbuga,Magro was educated at De La Salle College, the Lyceum, St.Micheal's Training College , and UM from where he graduated BA(Gen).
In 1961 Magro was employed as a Teacher, and taught in various schools at Primary and Secondary levels, where he also served as Librarian and Guidance Teacher. In 1995 he was promoted to Assistant Head of School in Primary Schools. Magro was also Part-time Lecturer of Italian at the Institute of Tourism Studies , the Circolo Dante Alighieri, and the Police Academy . Magro was also involved in Trade Unionism, and in 1995 was appointed Secretary General of the C.M.T.U. He was a Council Member of the Malta Union of Teachers for 14 years.
Magro is a regular literary correspondent and book reviewer for Maltese and foreign newspapers and book reviewer for Maltese and foreign newspapers and magazines. He was the Editor of Leħen il-Fgura, and also served on the Editorial Board of the Eku magazine, and Sagħtar. He is currently the Editor of il-Huggiega, and a Member of the Editorial Board of Versi and Flimkien.
Magro is the Secretary of the Għaqda Poeti Maltin. He was nominated Accademico di Merito of the Accademia Internazionale Iblea di Lettere, Scienze e Arte. He is a Member of the Akkademja tal-Malti, and of the Għaqda tal-Malti (Universita') He was Chairman of the Fgura Parish Council for 13 years, and he is the International Secretary of the Malta Catholic Action. He was Vice President of the Circolo Dante Alighieri. For a short spell he also served on the Malta Community Chest Fund. He served as member of the panel of the Government Employee of the Year Award and currently of the Hospital Worker of the Year Award.
Currently he is a Member of the Board of the Governors of the Malta Mediation Centre. He also teaches Maltese to adults.
Magro's publications include Fatima Minn Fomm Luċija (1989), Is-Sena Internazzjonali tal-Familja(1993), It-Tfajla Ġurdien u Stejjer Oħra(1994), and Madwar l-Ewropa bl-Istejjer (2005), apart from poems in various anthologies. He also wrote an Oratorio dedicated to Our Lady of Mount Carmel (1995). He also wrote the official Hymn of Fgura. He also translated into Maltese The Life of Madre Curcio (who was beatified last November) and "Read Me or Rue It" (a pamphlet about Purgatory); both these books are in the process of ;being published.
(Taken from "Maltese Biographies of the Twentieth Century", published by PIN in 1997

Patrick Sammut (1968 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti maltin

Patrick Sammut twieled Tas-Sliema fl-1968. Ħa l-edukazzjoni tiegħu fi skejjel tal-Knisja u anki tal-Gvern. Studja l-lingwa u l-letteratura Maltija u Taljana fl-Università ta’ Malta. Kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta’ l-Istudji ta’ Firenze. Il-kitbiet ta’ kritika letterarja bdew jidhru fuq rivisti letterarji u ġurnali lokali sa mill-1992.
 Huwa għalliem tal-Malti u tat-Taljan fil-livell post-sekondarju fil-Kulleġġ ta’ De La Salle, u huwa miżżewweġ lil Rosalie u missier Andrew u Kristina.

Kevin Tanti (1982 - )

Membru Tal-Ghaqda Poeti Maltin

Jahdem bhala infermier. Mizzewweg lil Jacqueline u ghandhom tifel, Kyle.

Aħfirli Mulej

Aħfirli Mulej jekk
ma fhimtekx,
jisgħobbija Missier li
ma stmajtekx.
Ma ridtx.
Iċ-ċirkostanzi li ħassejt
F’qalbi
ġabuni f’sitwazzjoni
li talbi
nħossu
mhux mismugħ.
Kultant ninsa l-ġid
li qlajt
u naħseb biss
f’li rajt
dak il-ħin.
Ta’ dan kollu,Missier
jisgħobbija .
Naf li fit-tbatijieti
int hemm għalija
MAĦFRA

Kevin Tanti

Imħabbithom

Ippruvaw jwaqqfu mħabbithom
qalgħulhom ostakli kemm trid
kulħadd ipprova jtellifhom
bl-iskuża jridilhom il-ġid

Qalulhom dan ma kienx sewwa,
jmur kontra dak li ried Alla.
Il-morali ukoll semmew,
li dak għemilhom kien falla

Dahku bihom u għajjruhom,
sa n-nies bihom għamlu żufjett,
minn drittijithom ċaħħduhom
fuq dik ħajjithom għamlu jedd

Iżd’ huma

Ma xtaqux min jitħassarhom,
min f’ħajjithom jindaħlilhom
Xtaqu biss lil min jagħrafhom
jew lil min sewwa jifimhom

Ma xtaqux il-privileġġi
jew fuq ħaddieħor xi vantaġġ
Riedu biss dak li hu tagħhom
u min jagħmlilhom ftit kuraġġ

U b’ħajjithom baqgħu miexja
anke jekk fit-toroq iebsin
Imma kellhom għodda tajba
l-imħabba tagħhom lejn xulxin

Kevin Tanti

KWIET

Sabiħ,
kwiet msaħħar tax-xmajjar
miksur mill-ilmijiet
ġej mill-muntanji.
Jpaxxik.

Isbaħ,
il-ħemda fl-imsaġar
mtellfa mill-irjiħat
li qegħdin jonfħu.
Thennik

L-isbaħ,
il-kwiet li hemm f’qalbi
mtellef biss minn taħbit
li qiegħed joktor.
Għalik

Kevin Tanti

Joseph Bonnici

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

Jiena Joseph Bonnici. Ghandi sebgha u hamsin sena u mwieled u noqghod Haz-Zebbug.
Ili nikteb sa mis-snin sebghin. Kont membru fl-Ghaqda Kittieba Zaghzagh u mbaghad Grupp Awturi. Bhalissa qieghed assocjat ma’ l-Ghaqda Poeti Maltin u nattendi serati letterarji m’ohrajn.Ippublikajt xoghlijiet ta’ novelli, poeziji u artikli fuq diversi fuljetti u rivisti. Ktibt poeziji kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliz u bit-Taljan. Qrajt wkoll xoghlijiet minn tieghi f’serati li gew imtella’ minn ghaqdiet differenti l-aktar fosthom l-Ghaqda Poeti Maltin. Inqraw ukoll xoghlijiet minn tieghi f’okkazjonijiet differenti. Hadt sehem f’kompetizjonijiet ta’ Maratoni tal-Giri u Ghawm fit-tul kif ukoll meta dawn ikunu organizzati flimkien. Ma dawn kultant ukoll insuq ir-rota.Ili nipprattika dawn id-dixxiplini ta’ l-isport ghal dawn l-ahhar hmistax  il-sena.
Jien ukoll ili membru ta’ ghaqdiet sportivi kif wkoll religjuzi ghal hafna snin.Inhobb nisma’ u ndoqq il-muzika. F’dan ir-rigward ghamilt hamsa u tletin sena ndoqq ma’ banda tar-rahal.

Lin-Natura

Kemm hi sabiħa din-natura,
bl-istat tagħha bla mittiefes;
il-bniedem prova joħloq bħalha,
imma le b’daqshekk statura.
Ukoll issieħeb fl-ambjent tagħha,
f pittura, f disinn jew tagħrif,
li wassal ġmielha biex isaħħar,
u fisser x’hemm marbut magħha.

Jekk tħares lejn kobor is-sema;
b’dak li jinsab jaħdem fiha,
tara, li ta’ l-għaġeb kif timxi,
biex lejna xejn ma jintrema’.
Ebda bniedem ma ħalaq bħalha;
għalkemm teoriji nibtu,
fuq dak li hi mimlija bihom;
ma jurux kif ġew jew għala.

Issa xi ngħidu fuq l-art pura,
b’ramel, ġebel u ħamrija,
imantnu lill-ħolqien fuq wiċċhom;
bl-insetti, bhejjem u ħdura.
Miżugħda bix-xmajjar, għadajjar,
li jagħtu madwar il-ħajja;
b’imsaġar, widien u muntanji,
lix-xita lil dawn issajjar.

Il-baħar l-issib idawwarha,
ta’ kull fond, kulur u wesgħa;
iħabbat m’artha bil-mewġ tiegħu;
f’bajjiet, irdum, isawwarha.
Il-ħut fil-baħar isebbħuha,
ta’ kull għamla, daqs u razza;
iżidu mal-firxa tal-ħlejjaq,
biex ma’ l-Eden ixebbħuha.

Joseph Bonnici

23-11-2005

Fr. Geoffrey G. Attard (1978 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

Geoffrey G. Attard twieled nhar l-24 t'Awwissu 1978. Attenda l-Iskola Primarja
Sir Arturo Mercieca, il-Liceo Ninu Cremona u l-Iskola Post-Sekondarja Sir Michelangelo Refalo, ilkoll f'Victoria, Ghawdex. Beda l-kors tal-filosofija u t-teologija bi thejjija ghas-sacerdozju fis-Seminarju Maggjuri tal-Qalb ta' Gesu', aggregat mal-Universita' San Tumas (ANGELICUM) ta' Ruma u ircieva
l-bacellerat fit-teologija. Ordna sacerdot fil-25 ta' Gunju 2004. Ghandu ghal qalbu l-kitba bil-Malti u l-poezija. Awtur ta' diversi artikli ta' natura
storika religjuza f'Lehen is-Sewwa, PASTOR, u anke f'The Sunday Times of Malta.
Iggradwa M.Th. (Theology in History) mill-Universita' ta' Edinburgh fl-2005 u bhalissa qed jaghmel il-kors ta' M.Litt.fl-Universita' ta' Saint Andrews fl-Iskozja. Membru ta' l-Ghaqda Poeti Maltin.

Il-Fontana

Tmiss mal-belt tal-gzira Ghawdxija
Triq il-Ghajn, parrocca ghaliha
Wisq ghaziza ghad-devozzjoni
Lejn il-Qalb t’Alla bla htija.

Knisja helwa f’tarf ir-rahal
B’tant tahbit min-nies mibnija
Fejn mas-snin b’hegga s-sajjieda
Qiemu b’ghozza ‘l Sant’Andrija.

Imma llum f’Santwarju nbidel
Tal-Fontana t-tempju fin
Fejn Qalb Kristu tant meqjuma
Mill-Ghawdxin u mill-Maltin.

Statwa sbejha gmiel tal-Genna
Ta’ Wistinu xoghol mirqum
Wiccu jarmi d-dawl u d-dija
Minn kulhadd b’ghozza mizmum.

Tal-Cali xoghol imprezzabbli
Fuq l-altar it-titular;
Kristu l-ghajn, xmara ta’ mhabba
Kemm ghall-kbar u kemm ghaz-zghar.

Gunju x-xahar li n-nies tiffolla
Biex tqim lill-Qalb ta’ Gesu’,
Hawn trid tigi fil-Fontana
Biex tisseddaq fil-virtu’.


Ghajnsielem

Ghajn is-sliem, tal-paci benna
Hekk sejhulek, Misilmin
Ghajn li minnha int hadt ismek
Hekk sa tibqa’ tul is-snin.

Il-Madonna ta’ Loretu
Lilek thares mis-smewwiet,
Ghax il-maqdes int bnejtilha
l-oghla f’art it-tliet gholjiet.

“Viva x-Xemx” Ghajnsielem jghajjat
Lejn it-tmiem t’Awwissu x-xahar,
Inti l-ghozza ta’ dar-rahal
Li ghalik johrog bi hgar.

Kollok sfura qisek xmejxa
B’Gesu’ hlejju fuq idejk,
Qed isejjah il-migemgha
Biex tintefa’ go riglejk. . .

Biex bhall-angli jaghtu qima
Li garrew darek mill-boghod;
Din l-ghamara fejn fis-sliema
Lil Gesu’ rabbejt fis-sod.

Lill-port t’Ghawdex mill-fortizza
Ta’ Chambray hares f’kull zmien,
Lit-turist li jigi jzurna
Aghtih merhba, roddlu s-sliem.

Midja - Media 2010

"The Malta Independent on Sunday" (19.12.2010):Poetry and Musical evening at Tarxien.
"Il-Ġensillum" (26.12.2010): L-Ilsien Taljan f'Malta.
"Leħen is-Sewwa" (27.11.2010): Imfakkar Patri Wistin Born O.P.
"Il-Mument" (21.11.2010): Joe Saliba jirbaħ il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2010.
"Torċa" (21.11.2010): Riżultat tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2010.
"The Sunday Times" (14.11.2010): Poetry Contest.
"Il-Mument" (31.10.2010): Serata poetika fl-Istitut Kulturali Taljan.
"The Sunday Times" (31.10.2010): Italian Cultural Institue hosts Maltese poets.
"Torċa" (24.10.2010): Messaġġ għal Jum il-Poeżija 2010.
"Leħen is-Sewwa" (23.10,2010): Messaġġ għal Jum il-Poeżija 2010.
"il-Mument" (17.10.2010): Messagg ghal JUM IL-POEZIJA 2010.
"il-Mument" (17.10.2010): Versi.
"The Malta Independent on Sunday" (17.10.2010): Versi 2010/3.
"The Malta Independent on Sunday" (17.10.2010): Poetry: A portent of peace.
"The Sunday Times" (10.10.2010): Message for Poetry Day.
"The Sunday Times" (10.10.2010): A fitting tribute.
"Torċa" (03.10.2010): Tislima Xierqa lil Patri Wistin Born OP.
"il-Mument" (26.09.2010): Patri Wistin Born OP għamel ħafna ġid bħala kittieb u xandar.
"The Malta Independent on Sunday" (26.09.2010): Fr. Wistin Born OP commemorated.
"il-Mument" (19.09.2010): L-Għ.P.M. taħtar lil Lina Brockdorff Membru Onorarju.
"Illum: (19.09.2010): Lina Brockdorff Membru Onorarju tal-Għ.P.M.
"il-Mument" (29.08.2010): Lejla Kulturali f'Ħal Tarxien.
"The Malta independent on Sunday" (29.08.2010): Cultural Evening at Tarxien
"Torċa" (04.07.2010): L-Għ.P.M. fil-Fgura.
"The Sunday Times" (04.07.2010): The Maltese Poeta Association.
"The Malta Independent on Sunday" (18.04.2010): New issue of VERSI.
"Il-Mument" (02.05.2010): Lejla ta' Poeżija sabiħa fl-Imtarfa.
"Il-Mument" (02.05.2010): Attivitajiet Ġimgħa Mqaddsa.
"Torċa" (14.03.2010): Bookmarks poetiċi.
"The Sunday Times" (14.03.2010): A poetry evening.
"The Sunday Times" (28.02.2010): A Poetic Ramble in Esperanto.
"The Malta Independent on Sunday" (21.02.2010): Gozitan boy wins poetry competition.
"Il-Mument" (21.02.2010): Premjazzjoni Konkors Nazzjonali tal-Poeżija għat-tfal 2009.
"The Malta Independent on Sunday" (14.02.2010): BOV supports Għaqda Poeti Maltin.
"Torċa" (14.02.2010): Versi - Ħarġa 2010/1.
Lejla ta' Poeżija u Mużika f'Ħ'Attard.
"The Malta Independent on Sunday" (07.02.2010): A new Anthology in Esperanto.
"The Sunday Times": (07.02.2010) A Dedication to Fr. H. Born. (Versi).
"Il-Mument" (24.01.2010): Malta Nuntempa Poezio (Antologija).
"The Malta Independent on Sunday" (24.01.2010): Poetry evening at Attard.
"Il-Mument" (24.01.2010): Lejla ta' Poeżija f' Ħ'Attard.
"The Sunday Times" (17.01.2010): Poetry evening.
"Il-Mument" (10.01.2010): Versi ssellem lil Wistin Born OP.
Bookmarks b'differenza.