Pages

Sunday, December 18, 2011

L-Għ.P.M. TFAKKAR LIL ĠUŻE' AQUILINA


L-Għaqda Poeti Maltin temmet l-attivitajiet tagħha għas-sena 2011 b'Lejla ta' Poeżija ad unur il-Prof. Ġuże' Aquilina f'għeluq iċ-ċentinarju ta' twelidu. Din saret nhar is-Sibt, 17 ta' Diċembru, fis-sala ewlenija tal-Kunsill Lokali ta' Birkirkara u tmexxiet minn Charles Magro, Segretarju tal-Għaqda.
F'Kelmtejn fil-qosor fil-bidu tal-Lejla, il-president Alfred Massa qal li l-2011 kienet waħda importanti għall-Għ.P.M. u għal kulmin iħobb il-poeżija Maltija. Matulha tfakkar il-50 anniversarju tal-mewt ta' Dun Karm Psaila, il-Poeta Nazzjonali. Tfakkru wkoll iċ-ċentinarji tat-twelid tan-Nutar V.M. Pellegrini u tal-Prof. Ġuże' Aquilina. Dawn it-tlieta kellhom rabta speċjali mal-Għ.P.M. Dun Karm għax poġġa l-poeżija tagħna fuq pedamenti sodi filwaqt li Pellegrini u Aquilina kienu Membri Onorarji ad vitam tal-Għaqda u ngħataw ukoll mill-istess Għaqda il-Premio Citta' di Valletta' premju prestiġjuż organizzat mill-Għ.P.M. ma' żewġ Assoċjazzjonijiet Taljani u li dejjem sar taħt il-patroċinju tal-President tar-Repubblika.
Massa temm billi kkwota kliem il-Mons. Prof. Karm Sant dwar il-Profs. Aquilina: Isem Ġ. Aquilina hu punt ta' riferiment ewlieni fil-ġrajja kulturali kollha ta' Malta, u hu monument fl-istorja partikolari tal-Malti. (Leħen il-Malti, 1977).
Wara inqraw diversi xogħlijiet tal-Prof. Aqulina minn dawk preżenti. Inqraw ukoll kitbiet dwaru minn Therese Pace, Peter A. Caruana u Marlene Saliba Toledo.
Fi tmiem il-Lejla, il-President Alfred Massa ta Diploma u Medalja tal-Għ.P.M. lill-poetessa Therese Pace bħala rikonoxximent għall-ħidma tagħha fi ħdan l-Għaqda.
Il-parti mużikali kienet afdata f'idejn il-kant-awtur Walter Micallef.

Monday, December 5, 2011

LEJLA TA’ PREMJAZZJONI - Konkors Nazzjonali ta’ Poeżija 2011


Il-Konkors Nazzjonali ta’ Poeżija organizzat mill-G]aqda Poeti Maltin [ie fi tmiemu waqt Lejla ta’ Premjazzjoni li saret il-Ħamis, 1 ta’ Diċembru 2011, fis-sala tas-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ, il-Belt. Din tmexxiet mis-Segretarju, Charles Magro.
F’diskors fil-bidu taċ-ċerimonja l-President tal-Għaqda, Alfred Massa qal li sa mit-twaqqif tagħha fl-1975, l-Għ.P.M. mill-ewwel ħasbet biex tibda torganizza diversi attivitajiet ħalli tqajjem kuxjenza pubblika favor il-poeżija f’pajjiżna. Fost dawn l-attivitajiet kien hemm il-Konkors ta’ Poeżija li kellu jibda jsir kull sena. U hekk sar u hekk nittama li jibqa’ jsir. Għax dan il-Konkors qed jgħin lil ħafna poeżiji li jkunu ilhom is-snin maqfulin fil-kxaxen tal-individwi li jkunu nisġuhom.
Kull sena dan il-Konkors ġibed lejh numru konsiderevoli ta’ parteċipanti kemm poeti stabbiliti kif ukoll oħrajn prinċipjanti. L-aktar meta dan infetaħ għall-poeżiji bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan; bl-enfasi, naturalment, dejjem tkun fuq il-Malti. Imbagħad il-kelliem irringrazzja lil kulmin ħa sehem fl-organizzazzjoni tal-Konkors u feraħ lill-parteċipanti kollha, rebbieħa u mhumiex.
Wara l-Ġurija qrat ir-Rapport tagħha. Intqal li fuq nota ġenerali l-konkors kien wieħed ta’ livell tajjeb ħafna. Saru wkoll suġġerimenti lil dawk li għadhom tarjin fin-nisġa tal-versi biex jaqraw aktar poeżiji kemm ta’ poeti Maltin kif ukoll ta’ poeti barranin.
Imbagħad inqraw il-poeżiji rebbieħa u tqassmu l-Premjijiet mill-President tal-Għ.P.M., Alfred Massa. Ir-riżultat kien dan li ġej:

TAQSIMA MALTI:
1. Flaxbekk ta’ Stefano Farrugia (rebbieħ ukoll tal-Premju Buontempo);
2. Lil R ta’ Keith Azzopardi;
3. Meta l-Aħħar Xemgħa ta’ Jane Micallef.

TAQSIMA INGLIŻ:
1. The Physician ta’ Kristina Miggiani;
2. Those few moments in time ta’ Raymond Grech.

TAQSIMA TALJAN:
1. Sotto il legno crocifisso nella mia stanza ta’ Mario Attard;
2. Da capo ta’ Christine Farrugia.

Issemmew b'ġieħ poeżiji mit-tliet taqsimiet, din id-darba ta' Therese Pace, Robert Zammit, Therese Vella, Stefano Farrugia, Kevin Tanti, Keith Azzopardi u Robert Gatt.

Monday, November 21, 2011

Serata f'Ġieħ il-Prof. Ġuże' Aquilina

L-Għaqda Poeti Maltin ser torganizza Serata f'Ġieħ il-Prof. Ġuże' Aquilina (ex Membru Onararju ad vitam ) f'għeluq il-100 sena ta' twelidu, nhar is-Sibt, 17 ta' Diċembru 2011 fis-Sala tal-Kunsill Lokali, B'Kara. Il-ħin: 6.30 pm. Kulħadd mistieden biex jattendi.

Serata ta' Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija

L-Għaqda Poeti Maltin tħabbar li s-Serata ta' Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2011 se ssir nhar il-Ħamis, 1 ta' Diċembru 2011 fis-Sala tas-Soċjeta', Arti, Manifattura u Kummerċ, Triq ir-Repubblika, Valletta. Ħin: 6.30 pm. Il-parteċipanti kollha huma mistiedna biex jattendu.

Sunday, October 16, 2011

L-Għ.P.M. tfakkar lil Dun KarmQuddiem udjenza sabiħa ferm fir-Razzett tal-Markiż, il-Mosta, l-Għaqda Poeti Maltin organizzat Serata biex tfakkar il-50 sena mill-mewt ta' Dun Karm Psaila, il-Poeta Nazzjonali tagħna.
F'diskors qasir il-President, Alfred Massa qal li jekk l-Għ.P.M. fl-imgħoddi fakkret diversi poeti lokali kemm kien xieraq tfakkar lil Dun Karm. Massa ssokta jgħid li lil dan il-poeta kbir tagħna tawh diversi titli, fosthom dawk ta' Poeta Nazzjonali, Poeta tal-Protesta u Poeta tat-Tama. Hu kkwota lill-Prof. Ġuże' Aquilina li f'artiklu fil-ħarġa speċjali tar-rivista Il-Malti (1986) kiteb illi biex wieħed jifhem tajjeb lil Dun Karm irid jifhem iż-żmien li għex fih. Fl-aħħarnett, il-kelliem irrefera wkoll għal kliem ta' Ġuże' Chetcuti, li Dun karm għadu u jibqa' magħna minħabba l-wirt kbir li ħallielna.
Fis-Serata nqraw kemm poeżiji ta' Dun Karm, oħrajn miktubin dedikati lilu, u xogħlijiet kritiċi dwar temi mill-versi dunkarmjani. Instemgħu wkoll xi Innijiet b'arranġament ta' Mro Joe Vella kantati mill-Kor Għawdxi Laudate Pueri.
Is-Serata tmexxiet mis-Segretarju tal-Għ.P.M., Charles Magro.

Lejla f'Ħal TarxienIl-Ġimgħa, 14 ta' Ottubru 2011, l-Għaqda Poeti Maltin ħadet sehem f'Lejla Kulturali quddiem il-knisja parrokkjali ta' Ħal Tarxien. Din kienet parti minn manifestazzjoni mqassma fuq tlett ijiem bl-isem Puniċi organizzata mill-Kunsill Lokali tal-post.
Barra kant minn kantanti stabbiliti, il-poeti preżenti qraw xogħlijiethom. It-temi kienu marbutin mar-raħal ta' Ħal Tarxien, mal-Lunzjata u mal-Istorja ta' Malta inġenerali.
F'diskors qasir fil-bidu tas-Serata, li tmexxiet b'mod eċċellenti minn Dr Joseph Axiaq, Ass. Segretarju tal-Għ.P.M., il-President Alfred Massa tkellem dwar l-importanza tal-Istorja għax minnha nistgħu nitgħallmu nibnu l-preżent aħjar u jfasslu ġejjieni xieraq għal uliedna. Massa faħħar lill-organizzaturi talli fil-programm inkludew rokna dedikata lill-Dun Karm Psaila f'għeluq il-50 sena minn mewtu.
Fil-fatt aktar tard inqraw bijografija tal-Poeta Nazzjonali u Innu li Dun Karm kiteb fl-1936 biex jitkanta fil-purċissjoni titulari tal-lokal.
Is-Sindku, il-Kav. Paul Farrugia fi tmiem is-Serata rringrazzja lil kulmin ta sehmu fis-Serata.

Thursday, October 6, 2011

Żewġ Serati mill-Għ.P.M.

Il-Ġimgħa, 14 ta' Ottubru 2011 fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali ta' Ħal Tarxien fis-7.00 pm fliem mal-Kunsill Lokali. Serata Klassika imżewqa bil-kant u l-mużika. Min jiġi jġib poeżija miegħu. Kulħadd mistieden.

Is-Sibt, 15 ta' Ottubru 2011
fis-6.30 pm filPaslazz tal-Markiż, il-Mosta. Serata Poe-Mużikali f'tifkira tal-50 sena mill-mewt ta' Dun Karm, il-Poeta Nazzjonali. Min jiġi jġib miegħu poeżija/proża konnessa ma' Dun karm. Ser nisimgħu jindaqqu Innijiet miktubin minn Dun Karm. Kulħadd mistieden.

Wednesday, September 28, 2011

Lejla ta’ Poeżija internazzjonali


Nhar is-Sibt, 24 ta’ Settembru 2011 f’madwar 350 belt fi 80 pajjiż ħadu sehem f’Lejla ta’ Poeżija bit-tema Poeżija u Solidarjeta’ (Poetry and Sustainability). Malta ħadet sehem ukoll permezz tal-Għaqda Poeti Maltin li organizzat attivita’ fis-sala ewlenija tal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara. L-organizzaturi ta’ din l-attivita’ huma l-100 Thousand Poets for Change; għaqda fi ħdan l-universita’ ta’ Stanford ġewwa California (USA) u l-fundatur tagħha huwa Michael Rothenberg, poeta u editur tar-rivista letterarja Amerikana Bigbridge.

F’diskors qasir Alfred Massa, il-President tal-Għ.P.M., qal li l-paċi hija kelma komuni ħafna fuq fomm il-bniedem. Dan ifisser li l-paċi hija nieqsa fost il-bnedmin u li fl-istess waqt il-bnedmin huma tant imxennqin għaliha. Iżda rridu naħdmu biex ikollna l-paċi bejnietna u l-ewwel ħaġa li kull bniedem ta’ rieda tajba jrid jagħmel hi, li hu nnifsu jkollu l-paċi fih; imbagħad dan ikun jista’ jmexxiha fost ħutu l-bnedmin.

Inqraw diversi poeżiji b’ilsna differenti minn dawk preżenti, membri tal-Għ.P.M. u m’humiex, kollha bit-tema fuq imsemmija. Il-parti mużikali kienet f’idejn il-familji Ellul u Debono li komplew taw ħajja lis-Serata. Il-prezentatur kien Charles Magro.

Dawn il-poeżiji issa jinsabu fil-website tal-100 Thousand Poets for Change u huma miżmumin fl-arkivji ta’ Stanford University ġewwa California. Michael Rothenberg sejjaħ din l-attivita’ the largest poetry reading in history.

Friday, September 9, 2011

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2011

POEŻIJI PARTEĊIPANTI BIL-MALTI
POEŻIJA -- N.d.p.

1 Għajnejn -- Swordlaw
2 Int Kont Hemm -- Żelona
3 Ħsibijiet Għaslin -- Żelona
4 Venus -- Żelona
5 Xbejba f’Żernieq -- Beckett
6 Xrift mit-Tieqa l-Kaħlana -- Berkoff
7 Illum Jien Tirt ma’ Farfett -- Voltaire
8 Awtopsja Immaġinarja -- Patologu
9 Ilsien Twelidi -- Patrijott
10 Mit-Tebut -- JK3
11 Getsemani -- Patibulum
12 Paranojja -- Patibulum
13 Flaxbekk -- Patibulum
14 Reċidiv -- Awrora
15 Sanction Letter -- Awrora
16 Għanja ta’ Qalb Muġugħa -- Serħan il-Moħħ
17 Il-Fanal Serħan -- il-Moħħ
18 Lil Għawdex, Art Twelidi -- Gaulos
19 Ir-Referendum 2011 -- Balluta
20 Operat -- Uman
21 Limitazzjoni -- Saħta
22 Kuala Lumpur -- llea
23 Xiħa -- Ellea
24 Ħabel -- Ellea
25 Ħolm il-Majjistral -- Żiffa
26 Il-Bank ta’ l-iStħajjil -- Fantasia
27 Is-Sengħa tal-Kurdara -- Pietas
28 Meta l-Aħħar Xemgħa -- Gżira
29 Intir ... Intir Nixtieq -- Ir-Riħ
30 Il-Muża Kapriċċuża -- Mużetta
31 Laqgħa ma’ Ġuvnott -- L-Għarus
32 Ġesù Bambin Andrea Bell -- Carter
33 Il-Kitarra Andrea Bell -- Carter
34 Ommi, f’Jum l-Omm Andrea Bell -- Carter
35 Isimha – Ġurnata Nieqsa minn Ħinha -- Seines II
36 Ferħ ta’ dejjem -- Dunkarmjan
37 Nhar il-Festa -- Antifona
38 Kull Kalendarju -- Ad Multos Annos
39 Għaliex? -- Divorzju
40 Lix-Xemx mas-Sebħ -- Heliopolis
41 Bħali -- Ħarifa
42 It-Tajra -- Pitirross
43 Miexja -- Petali
44 Il-Klarinett -- Alfrida
45 Il-Fqir -- Agwem
46 Il-Leħen Aljen Tiegħek -- Ċerbru
47 Irkib l-Anġli, xi kultant -- Ċerbru
48 Lil r -- Ċerbru
49 Lill-Muża Tiegħi -- Kajinu

POEŻIJI PARTEĊIPANTI BlL-INGLIŻ
POEŻIJA -- N.d.p.
1 Bombing in ... -- Milady 2004
2 Missing -- Milady 2004
3 Dark Enchantment -- Milady 2004
4 The Silent Stroy-Teller -- Swordlaw
5 Invisibles Swordlaw
6 The Silence that charms me -- Awrora
7 The Question -- Balluta
8 Lipstick -- Independent
9 I wrote a song -- Life
10 The Narcissus -- Orion
11 Like Paper -- Satine
12 Bitter Sweet Memories -- J. Portelli
13 Modern Holocoust -- Peace Activist
14 Fragrance of a Lake -- Miralago
15 Dear Priest -- Bilaħx
16 Those Few Moments in Time -- Merlin
17 The Physician -- Marina Morgan

POEŻIJI PARTEĊIPANTI BIT-TALJAN
POEŻIJA -- N.d.p.
1 Il-frutto proibito -- Mariposa
2 Saudade -- Mariposa
3 Da capo -- Mariposa
4 Figli 2000 -- martedì
5 La vita in pezzi -- fiori
6 A Torre Ombra -- Cassiopea
7 Cocuzze -- Sirte
8 Dalle grandi finestre del palazzo dorato -- J. Portelli
9 Una donna unica -- Romantico
10 Sotto il legno crocefisso nella mia stanza -- Arbore
11 Spazi confusi -- Unità
12 Ġeipì – agosto 2011 -- Kajinu

Wednesday, September 7, 2011

100 Thousand Poets for Change


L-Għaqda Poeti Maltin se ttella' Serata Internazzjonali ta' Poeżija, din id-darba fis-Sala ewlenija tal-Kunsill Lokali ta' B'Kara. Il-ħin ikun fis-7pm. Kulħadd huwa mistieden li jġib miegħu poeżiji b'kull ilsien, din id-darba bit-tema "Peace and Sustainability". Din il-lejla se tkun parti minn avveniment internazzjonali li se jseħħ fl-istess jum f'pajjiżi differenti bl-isem ta' "100 Thousand Poets for Change". Dħul b'xejn

Thursday, September 1, 2011

LEJLIET TA’ POEŻIJA – FOLJU TAL-GĦAQDA POETI MALTIN

Editur: Patrick Sammut

Ħarġa Nru -- Data -- Post

1 -- 17 ta’ Novembru 2005 Ħal Balzan
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Frans Xuereb; Raymond Grech; Mary Grace Caruana; Peter A. Caruana; Ġorġ Borg; Saviour Camilleri; Jessica Micallef; Therese Pace; Miriam Camilleri; Doris Chircop; Ninu Borg; Frans Borg; Rita Debono.

2 -- 19 ta’ Mejju 2006 Ħaż-Żabbar
Poeżiji ta’: Tarcisio Cini; Jonathan Balzan; Alfred Massa; Lino Grech; Chartles Magro; Alfred Palma; Karmenu Mallia; Matthias Ebejer; Mary Grace Caruana; Frans Borg; Ninu Borg; Raymond Grech; Alfred Calleja, Saviour Camilleri; Therese Pace; Peter A. Caruana; Patrick Sammut.

3 -- 9 ta’ Ġunju 2006 Iż-Żejtun
Poeżiji ta’:Charles Magro; Patrick Sammut; Amanda Busuttil; Tarcisio Cini; Miriam Camilleri; Mario Grech; Joseph Buttigieg.

4 -- 23 ta’ Ġunju 2006 Birkirkara
Poeżiji ta’: Gorg Borg; Carmel G. Cauchi; Alfred Massa; Charles Magro; Therese Pace; John Mallia; Joseph Bonnici; Raymond Grech; Noel Fabri; Lino Grech;Frans Baldacchino; Alfred Calleja; Miriam Camilleri; Jonathan Balzan.

5 -- 23 ta’ Lulju 2006 L-Imdina
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Therese Pace; Gorg Borg; Carmel G. Cauchi; Emmanuel Attard Cassar; Raymond Grech; Charles Magro; Mary Grace Caruana; Joe Zammit Tabona; Peter A. Caruana.

6 -- 29 ta’ Awwissu 2006 Wied il-Għajn
Poeżiji ta’: Charles Magro; John Mallia; Mary Grace Caruana; Alfred Massa; Joseph Axiaq; Jonathan Balzan; Emmanuel Attard Cassar; Godwin Cini; Pater A. Caruana; Joe Farrugia; Emmanuel Grech; Patrick Sammut.

7 -- 2 ta’ Settembru 2006 Rabat, Għawdex
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Charles Bezzina; Robert Gatt; Raymond Grech; Therese Pace; Doris Chircop; Patrick Sammut; Carmel Bianchi; Lino Grech.

8 -- 12 ta’ Novembru 2006 Il-Mellieħa
Poeżiji ta’: Charles Magro; Doris Chircop; Alfred Massa; Robert Gatt; David Muscat; Ernest Vella; Emmanuel Attard Cassar; John Mallia; Raymond Grech; Patrick Sammut; Lino Grech.

9 -- 19 ta’ Jannar 2007 Il-Furjana
Poeżiji ta’: Charles Magro; Therese Pace; Frans Borg; Lino Grech; Alfred Massa; Joseph Sciberras; Raymond Grech; Manol; Emmanuel Attard Cassar; Elizabeth Zammit; Bruno Zahra; John Mallia; Patrick Sammut; Joseph Bonnici; Therese Abela.

10 -- 19 ta’ Marzu 2007 L-Imsida
Poeżiji ta’: Ġużè Chetcuti; Kilin; Alfred Calleja; Claire Cachia; Raymond Grech; Therese Pace; Emmanuel Attard Cassar.

11 -- 14 ta’ April 2007 Ħal Safi
Poeżiji ta’: Godwin Ellul; Raymond Grech; Emmanuel Attard Cassar; Alfred Massa; Jonathan Balzan; Lino Grech; Therese Pace, Joseph Axiaq; Miriam Camilleri.

12 -- 22 ta’ Mejju 2007 Ħaż-Żabbar
Poeżiji ta’: Manol; John Mallia; Tarcisio Cini; Anthony Farrugia; Raymond Grech; Therese Pace; Miriam Camilleri; Ninu Borg; Alfred Calleja; Frans Borg; Joseph Bonnici; Patrick Sammut; Jessica Micallef; Claire Cachia.

13 -- 8 ta’ Ġunju 2007 Iż-Żejtun
Poeżiji ta’: John Mallia; Miriam Camilleri; Joseph Bonnici; Karmenu Caruana; Elizabeth Zammit; Therese Pace; Alfred Massa; Charles Magro; Alfred Calleja; Carmel G. Cauchi.

14 -- 28 ta’ Lulju 2007 In-Nadur, Għawdex
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Lino Grech; Robert Gatt; Lino Grech; Raymond Grech; Charles Bezzina; Patrick Sammut; Charles Magro; Paul Portelli; J.W. Psaila.

15 -- 26 ta’ Ottubru 2007 Il-Mellieħa
Poeżiji ta’: Alfred Palma; Therese Pace; Charles Magro; John Mallia; Raymond Grech; Patrick Sammut; David Muscat; Alfred Massa.

16 -- 22 ta’ Frar 2008 Il-Birgu
Poeżiji ta’: Rina Camilleri; John Mallia; Leanne Ellul; Joseph Bonnici; Miriam Camilleri; Raymond Grech; Salv Sammut; Guido Lanfranco; Stephen Morris; Frans Borg; Therese Pace; Ninu Borg.

17 -- 28 ta’ Marzu 2008 Il-Furjana
Poeżiji ta’: Raymond Grech; Joseph Bonnici; Lino Grech; Salv Sammut; John Mallia; Rina Camilleri; Alfred Massa; Therese Pace; Leanne Ellul; Frans Borg.

18 -- 16 ta’ Mejju 2008 Il-Mosta
Poeżiji ta’: Maurice Mifsud Bonnici; Salv Sammut; Raymond Grech; Therese Pace; John Mallia; Alfred Massa; Joseph Bonnici; Andrew Sciberras; Lino Grech.

19 -- 6 ta’ Ġunju 2008 Iż-Żejtun Alfred Massa;
Poeżiji ta’: Andrew Sciberras; Joseph Bonnici; Frans Borg; Therese Pace; Ninu Borg; Raymond Grech, Daniel Schembri; Salv Sammut; Saviour Camilleri.

20 -- 29 ta’ Awwissu 2008 Ħal Għaxaq
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Peter A. Caruana; Omar Seguna; Alfred Calleja; Amanda Busuttil; Ninu Borg; Carmnu Caruana; Frans Borg; Miriam Camilleri; John Mallia; Robert Gatt; Salv Sammut; Mary Grace Caruana; Alfred Palma; Carmel Bianchi; Maurice Mifsud Bonnici.

21 Ma ħariġx

22 -- 2 ta’ Ottubru 2008 Mosta Frans Borg;
Poeżiji ta’: Margaret Attard Baldacchino; Maurice Mifsud Bonnici; Salv Sammut; Marie Therese Vassallo; Alfred Massa; Raymond Grech; Stephen Morris; Jessica Micallef; Lino Grech; John Mallia; Mary Grace Caruana; Therese Pace; Peter A. Caruana; Miriam Camilleri; Joseph Bonnici; Feliċ Fenech.

23 -- 20 ta’ Marzu 2009 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Miriam Camilleri; Grace Attard; Charles Magro; Salv Sammut; Lina Brockdorff; Leanne Ellul; Peter A. Caruana; Rina Camilleri; Andrew Sciberras; Georgina Aquilina; John Mallia; Therese Pace; Mr. Cassola; Rita Debono; Carmel Bianchi; Mary Grace Caruana; Joseph Bonnici; Lino Grech; Imelda Serracino Inglott.

24 -- 25 ta’ April 2009 L-Imtarfa
Poeżiji ta’: Charles Magro; Jonathan Balzan; Raymond Grech; Jane Micallef; Frans Borg; Salv Sammut; Joseph Sciberras; Omar Seguna; Therese Pace; Rita Debono Muscat; Joseph Bonnici; John Mallia; Saviour Camilleri; Peter A. Caruana; Mary Grace Caruana; Lino Grech; Ninu Borg.

25 -- 12 ta’ Ġunju 2009 Iż-Żejtun
Poeżiji ta’: Salv Sammut; Joseph Sciberras; Raymond Grech; Lino Grech; Peter A. Caruana; Miriam Camilleri; Omar Seguna; Mary Grace Caruana; Andrew Sciberras; Joseph Bonnici; Godwin Cini.

26 -- 21 ta’ Awwissu 2009 Il-Mosta
Poeżiji ta’: Emmanuel Attard Cassar; Paola Mara De Maestri; Patrick Sammut; Rita Debono; Joseph Sciberras; Charles Magro; Joseph Bonnici; Maria Grazia Caruana; Alfred Massa; Salv Sammut; Therese Pace; Miriam Ellul; Ninu Borg.

27 -- 27 ta’ Novembru 2009 Il-Furjana
Poeżiji ta’:Lino Grech; Therese Pace; Raymond Grech; Joseph Bonnici.

28 -- 8 ta’ Jannar 2010 Ħ’Attard
Poeżiji ta’: Salv Sammut; Raymond Grech; Therese Pace; Lino Grech; Peter A. Caruana; Joseph Sciberras; Ninu Borg; Patrick Sammut; John Mallia; Joseph Bonnici; Mary Grace Caruana; Joseph Sciberras (Ħ’Attard); Charles Mifsud.

29 -- 23 ta’ April 2010 L-Imtarfa
Poeżiji ta’: Charles Magro; Miriam Camilleri; Joseph Sciberras (Ħ’Attard); Salv Sammut; Peter A. Caruana; Therese Pace; Alfred Massa; Joseph Bonnici; Lino Grech; Mary Grace Caruana.

30 -- 7 ta’ Mejju 2010 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alfred Palma; Alice Buħagiar; Alfred Massa; Charles Magro; Therese Pace; Joseph Bonnici; Lino Grech; Alda Merini; Rita Debono Muscat; Rigu Bovingdon; Raymond Grech; Patrick Sammut; Jane Micallef.

31 -- 21 ta’ Mejju 2010 Il-Fgura
Poeżiji ta’: Charles Magro; Peter A. Caruana; Alfred Massa; Joseph Bonnici; Lino Grech; Mary Grace Caruana; Miriam Camilleri.

32 -- 13 ta’ Awwissu 2010 Ħal Tarxien
Poeżiji ta’: Raymond Grech; Emmanuel Attard Cassar; Miriam Camilleri; Ninu Borg; Salv Sammut; Jonathan Balzan; John Mallia, Therese Pace; Mary Grace Caruana; Joseph Bonnici; Joseph Sciberras (Ħ’Attard).

33 -- 3 ta’ Settembru 2010 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Lina Brockdorff; Alfred Palma; Therese Pace; Amanda Busuttil; Raymond Grech; Andrew Sciberras; Miriam Ellul; Joseph Bonnici; Jack Vella; Lino Grech; Anthony Farrugia; Jane Micallef; Charles Mifsud; Joseph Sciberras (Ħ’Attard).

34 -- 22 ta’ Ottubru 2010 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Dun Karm Psaila; Emmanuel Attard Cassar; Paola Mara De Maestri; Alberto Figliolia; John Mallia; Alfred Palma; Amerigo Iannacone; Joseph Bonnici; Anthony Farrugia; Lino Grech; Jane Micallef; Miriam Camilleri, Therese Pace; Carlo Liberto.

35 -- 13 ta’ Diċembru 2010 Ħal Tarxien
Poeżiji ta’: Charles Mifsud; Omar Seguna; Jonathan Balzan; Joseph Bonnici; Marlene Saliba Toledo; Mary Grace Caruana.

36 -- 25 ta’ Marzu 2011 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alberto Figliolia; Mario Griscti (traduzione di Alfred Palma); John Mallia; Clirim Muca; Therese Pace; Raymond Grech; Jonathan Balzan; Anthony Farrugia; Saviour Camilleri; Joseph Bonnici; Patrick Sammut; Rita Debono; Emmanuel Attard Cassar; Lino Grech.

Friday, July 29, 2011

Il-kittieb Vincenzo Maria Pellegrini mfakkar mill-Għaqda Poeti Maltin


Nhar il-Ġimgħa, 22 ta’ Lulju 2011, fis-7pm, l-Għaqda Poeti Maltin organizzat Lejla ta’ Poeżija f’ġieħ Vincenzo Maria Pellegrini, din id-darba fir-Razzett tal-Markiz Mallia Tabone fil-Mosta. Il-Lejla tmexxiet mis-Segretarju, Charles Magro. Fid-diskors introduttiv tiegħu l-President, Alfred Massa, qal li mhux l-ewwel darba li l-Għ.P.M. fakkret poeti membri tagħha. Pellegrini, li dis-sena jagħlaq mitt sena minn twelidu, kien attiv ħafna fl-Għaqda sa mill-bidu, tant li ngħata l-unur ta’ Membru Onorarju. Waqt is-serata nqraw poeżiji mill-membri preżenti b’ilsna u stili differenti u li missew temi differenti. Kien hemm ukoll parti ddedikata lil Vincenzo Maria Pellegrini: inqraw bijografija, kumment kritiku dwar il-poeżiji tiegħu u anki numru ta’ xogħlijiet mill-pinna tiegħu, u dan kollu bis-saħħa tal-membri tal-Għaqda Poeti Maltin preżenti. Is-serata ġiet imżewqa wkoll mill-mużika folk tal-kantawtur Walter Micallef, preżenza regolari waqt okkażjonijiet bħal dawn. Minn hawnhekk ħajr ukoll lill-Għaqda Filantropika Talent Mosti li pprovdiet għal darb’oħra l-post pittoresk fejn setgħet tittella’ din il-Lejla.

Tuesday, July 12, 2011

Omar Seguna jniedi ġabra ta’ poeżija ġdida f’kollaborazzjoni mal-Għaqda Poeti MaltinNhar il-Ġimgħa, 8 ta’ Lulju 2011, ġiet mitbugħa t-tieni ġabra ta’ poeżiji tal-poeta żagħżugħ u membru tal-Għaqda Poeti Maltin, Omar Seguna, bl-isem ta’ 24, Triq Ħad-Dwieli. Dan seħħ f’kollaborazzjoni mal-Għaqda Poeti Maltin waqt Lejla apposta li saret fl-iSkola Sekondarja tas-Subien tal-Gżira fis-7.30p.m. Il-Lejla kienet immexxija mis-Segretarju tal-Għ.P.M., is-Sur Charles Magro, li fetaħ l-okkażjoni billi qara bijografija tal-poeta żagħżugħ. Huwa fakkar ukoll li din mhix l-ewwel darba li l-Għ.P.M. għenet fit-tnedija ta’ pubblikazzjonijiet miktubin minn poeti membri tagħha. Waqt is-serata nqraw apprezzamenti kritiċi dwar din il-ġabra ġdida ta’ poeżiji minn Mario Attard u Patrick Sammut, li tkellmu dwar elementi tematiċi u stilistiċi rispettivament. Waqt is-serata kien hemm ukoll siltiet ta’ mużika fuq l-accordion mill-mużiċista Jason Bugeja. 24, Triq Ħad-Dwieli huwa ktieb li ħareġ flimkien ma’ cd li fiha wieħed jista’ jaqra, jisma’ moqrija u jara akkumpanjati minn videos u ritratti attraenti, il-poeżiji li hemm fl-istess ktieb. Dan huwa kunċett ġdid li jgħin lil dawk li mhumiex ħbieb tal-ktieb joqorbu lejn il-letteratura in ġenerali u l-poeżija in partikolari b’modi aktar moderni marbutin mat-teknoloġija tal-informatika. Lejn l-aħħar tas-serata tkellem ukoll is-sur Dorian Cassar tal-“Active Promotions”, li wera lil dawk preżenti l-proċess li wassal biex 24, Triq Ħad-Dwieli jsir ukoll xorta ta’ e-book. Is-serata ngħalqet b’diskors qasir mill-istess Omar Seguna li wara tkellem ma’ dawk preżenti u ffirma kopji tal-antoloġija poetika ġdida tiegħu. Min attenda għal din il-Lejla ta’ Tnedija fl-aħħar kien mistieden għal riċeviment żgħir li matulu kien hemm il-ħin biex membri tal-Għ.P.M. u nies oħra preżenti jitkellmu bejniethom u anki ma’ Omar Seguna.

Sunday, July 10, 2011

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2011

REGOLAMENTI
1. Kull poeżija tista’ tkun f’kull forma, ma tridx tkun itwal minn tletin (30) vers u trid tkun oriġinali u qatt imxandra jew ippubblikata qabel. Tista’ tkun bil-Malti, bl-Ingliż jew bit-Taljan.
2. Kull poeżija trid tkun ittajpjata fi tliet (3) kopji bi spazju doppju.
3. Il-Konkors hu miftuħ għal kull min għandu ‘l fuq minn 16-sena, mhux għall-Membri tal-Għ.P.M. biss. Iżda l-Membri tal-Kumitat tal-Għ.P.M. ma jistgħux jieħdu sehem.
4. Kull konkorrent jista’ jibgħat sa tliet (3) poeżiji.
5. Kull poeżija għandha tidher taħt psewdonimu. Isem il-poeżija, l-isem u l-indirizz tal-konkorrent flimkien mal-psewdonimu addottat, għandhom ikunu f’envelop issiġillat, li għandu jkun mehmuż mal-poeżiji.
6. Jingħataw tliet (3) premjijiet lill-ewwel tliet (3) poeżiji rebbieħa bil-Malti. Ir-rebbieħ ta’ l-ewwel premju jingħata wkoll il-Premju Mons. Buontempo. Jingħataw żewġ (2) premjijiet oħra għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bl-Ingliż u żewġ (2) premjijiet għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bit-Taljan.
7. L-Għaqda Poeti Maltin iżżomm il-jedd li tippubblika bla ħlas (għallinqas darba) il-poeżiji li jidħlu għall-Konkors.
8. Il-poeżiji li jitressqu għall-Konkors ma jingħatawx lura.
9. Ħadd ma jkollu jedd għal aktar minn premju wieħed, iżda jista’ jissemma b’ġieħ għal aktar minn poeżija waħda.
10. Il-Ġurija titħabbar mar-riżultat u d-deċiżjoni tagħha tkun finali.
11. Kull konkorrent irid jibgħat €6 jekk m’hux membru tal-Għ.P.M. Jekk hu membru jibgħat €4 Ewro, basta jkun regolari fil-ħlas tas-Sħubija (2011). Dan għandu jsir immaterjalment minn jekk il-konkorrent jiħux sehem b’poeżija waħda, tnejn jew tlieta. Il-ħlas għandu jsir b’ċekk, jew money order, indirizzat lis-Sur C. Magro, u inkluż mal-poeżiji u l-envelop issiġillat bid-dettalji ta’ min jieħu sehem. Ħlas f’bolol ma jiġix aċċettat.
12. Il-poeżiji u l-ħlas iridu jaslu għand is-Segretarju tal-Għaqda Poeti Maltin, is-Sur Charles Magro, “Darna”, 42, Triq is-Sur, Fgura, FGR 1249, sal-31 t’Awwissu 2011.
13. Lista tax-xogħlijiet li jkunu waslu għand is-Segretarju tidher fuq is-sit elettroniku tal-Għaqda kif jidher hawn fuq wara d-data tal-għeluq.
14. Id-data taċ-Ċerimonja tal-Premjazzjoni titħabbar aktar tard.
15. Min jonqos f’xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet jiġi mill-ewwel skwalifikat.

Wednesday, June 29, 2011

Avviżi Tal-Għaqda Poeti Maltin - Notice Board

Lulju 2011 - July 2011

Tnedija tal-ktieb diġitali tal-membru tal-Għ.P.M., Omar Seguna, nhar il-Ġimgħa, 8 ta' Lulju 2011 fis-7.30 pm.
Post: L-iskola sekondarja tas-subien, Triq Nazju Ellul, Gżira. Membri u ħbieb mistiedna.

L-Għ.P.M. se ttella' Serata f'ġieħ in-nutat V.M. Pellegrini LL.D. (ex-Membru Onorarju ad vitam tagħha) f'għeluq il-100 sena minn twelidu. Din se ssir nhar il-Ġimgħa, 22 ta' Lulju 2011 fis-7.00 pm fil-Palazz tal-Markiż, il-Mosta. Kulħadd mistieden, speċjalment il-membri li se jkollhom iċ-ċans li jaqraw il-poeżiji tagħhom ukoll.

Sunday, June 26, 2011

IL-Kelma Tal-President - Word From The President - Ġunju 2011

Mhux l-ewwel darba li lmentajt dwar in-nuqqas ta' wħud mill-membri fl-attivitajiet tal-Għaqda. Tajjeb infakkar li bosta minn dawn l-attivitajiet isiru propju għall-membri nfushom.
Bħalissa ninsabu fis-Sajf. L-attivitajiet tagħna jibqgħu għaddejjin, għalhekk wieħed jistenna li l-attendenza tal-membri tiżdied għax is-Sajf iġib miegħu inqas irbit.
Ma jdumx ma jitħabbar il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2011. Okkażjoni fejn il-membri jistgħu jesponu vrushom; immaterjali jispiċċawx rebbieħa jew le. Jisgħobbija ngħid li kultant aktar ikollna parteċipanti li mhumiex membri milli mill-membri nfushom. Dan m'għandux ikun.
Ta' min ifakkar li l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda hemm biex tgħin qabel xejn lill-membri tagħha billi fost affarijiet oħra toffrilhom opportunitajiet biex joħorġu għad-dawl il-poeżiji li jkunu nisġu matul is-sena.
Jalla aħna l-membri ngħinu lill-Għaqda u fl-istess ħin nagħmlu użu mill-għajnuna li l-Għaqda toffri lilna.

ALFRED MASSA

Sunday, May 15, 2011

Konkors ta’ Kitbiet u Poezija Bil-Malti ghal Jum Hal Tarxien

Il-Kunsill Lokali ta’ Hal Tarxien, ghall-okkazjoni ta’ Jum Hal Tarxien 2011 li din is-Sena ser jahbat nhar il-Hadd 26 ta’ Gunju, ser jorganizza Konkors ta’ Kitbiet bil-Malti b’Temi bi sfond Tarxiniz.

Id-Data tal-gheluq biex ikunu sottomessi dawn il-Kitbiet hija it-Tlieta, 31 ta’ Mejju. L-partecipazzjoni hija minghajr hlas.
.Jinghata premju ta’ Kotba u tifkira lix-Xoghol rebbieh filwaqt li jinghata wkoll Certifikat ta’ Partecipazzjoni lil partecipanti kollha.
Ir-rebbieh jintghazel minn Gurija esperta fil-qasam letterarju u d-decizjonijiet mehuda tkunu inappellabli.

Kitbiet jistghu jkunu Essays ta’ madwar 400 kelma u Novelli ta’ madwar 1500 kelma u poeziji mhux itwal minn 15-il vers.

Regolamenti u Applikazzjonijiet jingabru mill-Ufficcju tal-Kunsill Lokali fil-hinijiet tal-Ufficcju.
Ghal aktar informazzjoni tista cempel lil Frans Agius, Vici-Sindku fuq 99486162.

Thursday, April 28, 2011

LEJLA TA’ POEŻIJA U MUŻIKA FL-IMTARFA


Membri Poeti Tal-Għaqda Poeti Maltin


Nhar it-Tlieta, 26 ta’ April 2011, fis-7.30 p.m. l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta’ Poeżija u Mużika oħra f’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa. Il-post magħżul kien l-Iskola Primarja tal-Imtarfa. Din mhix l-ewwel darba li dawn iż-żewġ entitajiet ħadmu flimkien f’rabta maċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum l-Imtarfa 2011, u bħal dejjem l-attendenza għas-serata kienet waħda tajba ħafna.
Il-Lejla ta’ Poeżija u Mużika tmexxiet mis-Segretarju tal-Għ.P.M., Charles Magro. Il-viċi-President, Patrick Sammut, għamel id-diskors tal-bidu, u dan fl-assenza tal-President tal-Għ.P.M., Alfred Massa, li kien indispost. Sammut insista fuq l-importanza li tinqara l-poeżija, imqar waħda jew tnejn fil-ġimgħa. Dan għax il-poeżija minnha nnifisha hija konċiża u riflessiva, u tiddiskuti kull tip ta’ tiġrib li ngħaddu minnu. Sammut qal ukoll li ma għandniex nillimitaw il-poeżija għall-ktieb imma nistgħu nużaw ukoll l-internet biex naraw saħansitra poeżiji moqrija minn poeti magħrufa, niksbu tagħrif marbut mad-dinja tal-poeżija, u nsiru nafu dwar assoċjazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali li jaħdmu għat-tkattir tal-imħabba tal-poeżija bħalma tagħmel l-Għaqda Poeti Maltin f’pajjiżna.
Waqt din il-Lejla ta’ Poeżija u Mużika nqraw poeżiji kemm mill-membri tal-Għaqda Poeti Maltin preżenti, kif ukoll minn numru sabiħ ta’ tfal u żgħażagħ mill-Imtarfa. Il-kantawtur Vince Fabri pprovda l-mużika permezz tal-kanzunetti tiegħu, kollha b’tema attwali. Parti mill-istess serata kienet il-Premjazzjoni tal-Konkors tal-Poeżija f’rabta ma’ Jum l-Imtarfa. Il-konkorrenti żgħar u żgħażagħ ingħataw ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u r-rebbieħa ngħataw ukoll kotba sponsorjati mil-Librerija Merlin tal-Blata l-Bajda.
Il-Lejla ta’ Poeżija u Mużika ngħalqet minn diskors tas-Sindku tal-Imtarfa, is-Sur Anton Mifsud, li rringrazzja lill-Kunsilliera preżenti u lil dawk kollha li pparteċipaw f’avveniment bħal dan. Huwa qal li l-Kunsill huwa dejjem miftuħ għal okkażjonijiet simili. Wara huwa ta rigal lill-Għaqda Poeti Maltin bħala ħajr għax-xogħol tagħha f’rabta mal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa. Is-Segretarju tal-Għ.P.M., Charles Magro, ukoll ippreżenta żewġ medalji bħala ringrazzjament lis-Sindku, kif ukoll lill-kantawtur Vince Fabri. Fl-aħħar tal-Lejla dawk preżenti gawdew ukoll minn riċeviment ippreparat mill-istess Kunsill Lokali.

Saturday, March 26, 2011

IL-Kelma Tal-President - Word From The President - Marzu 2011

Din is-sena qegħdin infakkru tliet anniversarji kbar, li lilna, bħala Għaqda Poeti Maltin, jolqtuna ħafna. Dawn huma l-50 sena mill-mewt ta' Dun Karm Psaila, il-Poeta Nazzjonali, iċ-ċentinarju tat-twelid tal-Prof. Ġuże' Aquilina u l-10 snin mill-mewt tan-nutar Vincenzo Maria Pellegrini.
Bħala Għaqda tal-Poeżija ma nistgħux ma nħossux rabta speċjali ma' Dun Karm li poġġa l-Poeżija Maltija fuq bażi serja li tista' tħabbatha tajjeb ħafna ma' dik barranija. Min-naħa l-oħra, iż-żewġ poeti l-oħra kienu Membri Onorarji ad vitam tal-Għaqda tagħna; stedina li għamilnielhom u li laqgħuha b'idejhom miftuħin.
L-Għ.P.M. issellem lil dawn it-tliet poeti li għamlu ġieħ lill-poeżija tagħna; ' Il quddiem hemm il-ħsieb li nfakkruhom b'mod xieraq ukoll.
Jalla Dun Karm jissokta jispirana biex inkomplu mixjin fit-triq li fetħilna. Ngħożżu u ninsġu l-Għanja Maltija. Aquilina u Pellegrini nittama li jixprunawna biex nagħtu sehemna f'kull ħidma li torganizza l-Għaqda b'riżq il-Poeżija ta' pajjiżna.

ALFRED MASSA

Żewġ Poeti Taljani waqt Lejla ta’ PoeżijaGħal darb’oħra l-Għaqda Poeti Maltin, flimkien mal-Istitut Taljan tal-Kultura, tellgħet Lejla ta’ Poeżija, fejn kienu wkoll mistednin żewġ poeti mill-Italja ta’ Fuq. Dan seħħ nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Marzu, 2011, fis-7pm. Alberto Figliolia, minn Milan, u Clirim Muca, oriġinarjament mill-Albanija imma jgħix Livorno, kienu mistednin biex jipparteċipaw waqt dis-serata fejn inqraw poeżiji bil-Malti u bit-Taljan mill-membri tal-Għaqda Poeti Maltin, u anki poeżiji bit-Taljan u xi wħud bl-Albaniż minn Figliolia u Muca.
Kienet serata mimlija sinerġija, fejn il-membri tal-Għaqda qraw il-parti l-kbira tal-poeżiji tagħhom bit-Taljan, anki biex jagħmluha aktar faċli lill-mistednin biex jifhmu. Figliolia u Muca, irringrazzjaw lil dawk li qraw talli għoġobhom jagħżlu poeżiji bit-Taljan, imma rringrazzjaw ukoll lil dawk li qraw poeżiji bil-Malti ladarba setgħu japprezzaw l-isbuħija ta’ lsienna, bir-ritmi u l-melodiji partikolari tiegħu.
Bħal bosta drabi l-kantawtur Walter Micallef żewwaq il-Lejla bil-mużika u l-kanzunetti impenjati tiegħu. Mexxa l-Lejla s-Segretarju, Charles Magro, filwaqt li l-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Internazzjonali, Dr. Emmanuel Attard Cassar, fetaħ u mexxa l-parti ddedikata liż-żewġ mistednin. Figliolia huwa ġurnalist, filwaqt li Muca għandu dar tal-pubblikazzjoni tal-kotba, Albalibri. F’din il-parti Figliolia u Muca qraw numru sabiħ ta’ poeżiji minn tagħhom li ttrattaw suġġetti bħall-imħabba, il-mewt, il-familja u anki t-teknoloġija. Dawk preżenti setgħu jgawdu spettaklu mill-isbaħ fejn iż-żewġ poeti urew ukoll li l-poeżija hija wkoll divertiment, logħba bil-kliem, eżerċizzju li kapaċi jħallik b’ħalqek miftuħ u mibluh. Il-quċċata ta’ dan l-ispettaklu ntlaħqet meta ż-żewġ poeti flimkien qraw u fl-istess ħin iddrammatizzaw wieħed mix-xogħol tagħhom, b’Figliolia jdur u jgħanni vrusu fost dawk preżenti, filwaqt li Muca, bilqiegħda, jwieġbu, iservi ta’ eku, jgħid l-istess vrus imma b’ritmu jew ton differenti. Hawn wieħed jifhem li l-poeżija xi drabi għandha tiġi wkoll mgħajta.
Kienet Lejla ta’ Poeżija interessanti anki għax dawk li pparteċipaw kienu ta’ etajiet differenti, b’parteċipazzjoni femminili qawwija u anki poeti żgħażagħ. Huwa żgur li Lejliet u okkażjonijiet bħal dawn ħaqqhom udjenza ħafna ikbar, anki għax dawk preżenti jkunu jistgħu jgawdu minn esperjenza speċjali u mhux daqstant frekwenti.
Din mhix l-ewwel darba li l-Għaqda Poeti Maltin stiednet poeti barranin. Insemmu lil Stephen Morris mill-Ingilterra, u lil Paola Mara De Maestri mill-Italja.
Lejn l-aħħar tas-serata dawk preżenti setgħu jixtru xi pubblikazzjonijiet tal-poeti mistednin. Alberto Figliolia u Clirim Muca mbagħad ffirmaw il-kotba tagħhom. Okkażjonijiet bħal dawn huma ideali biex poeti lokali u dawk li jħobbu l-poeżija jiltaqgħu ma’ talenti barranin u jpartu ideat u esperjenzi.

Saturday, February 19, 2011

IL-KONKORS TAL-POEŻIJA GĦAT-TFAL 2010 JIĠI FI TMIEMUIl-Konkors tal- Poeżija għat-Tfal 2010 ġie fi tmiemu f'Lejla ta' Premjazzjoni li saret fil-Foyer tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, il-Furjana, nhar il-Ġimgħa 11 ta' Frar 2011. Il-Lejla tmexxiet minn Dr Joseph Axiaq li flimkien ma' Dr Emmanuel Attard Cassar kienu jiffurmaw il-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat tal-Għaqda Poeti Maltin li ħadet ħsieb l-organizzazzjoni tal-Konkors.

Il-President tal-Għ.P.M., Alfred Massa f'Kelmtejn tal-Okkażjoni wera l-importanza ta' dan il-Konkors meta wieħed iħares lejn il-ġejjieni tal-poeżija f'pajjiżna. Massa fisser kif it-tfal l-ewwel għandhom jiġu mħajra jersqu lejn il-poeżija billi wieħed jurihom is-sbuħija u s-siwi tagħha. Li l-poeżija mhix xi ħaġa marbuta mal-eżamijiet biss. Tkun ħaġa tajba jekk il-ġenituri jagħtu eżempju lil uliedhom billi huma wkoll jaqraw u jisimgħu xi poeżiji fil-kumpanija ta' wliedhom. Imbagħad it-tfal għandhom jitħallew fil-libertà jekk jitħajrux jiktbu xi versi, jużaw liema lingwa jridu. Imma jekk jitħajru jagħmlu dan tajjeb li dejjem ikunu ggwidati kemm mill-ġenituri kif ukoll mill-għalliema.

Lejn tmiem id-diskors tiegħu Massa rringrazzja lill-Ġurija, lill-Kummissjoni u lid-Djar tal-Pubblikazzjoni Agius & Agius u Merlin Library, it-tnejn ta' Blata l-Bajda għar-rigali li offrew lir-rebbieħa.

Il-poetessa Therese Pace qrat ir-Rapport tal-Ġurija li tagħha kienet Chairman. Fir-Rapport issemmew xi nuqqasijiet li wettqu xi tfal, iżda ssemmew ukoll il-merti ta' bosta xogħlijiet, li b'kollox qabżu l-200. Ta' min jgħid li did-darba l-Konkors kien miftuħ biss għal studenti ta' bejn id-disgħa u l-ħdax-il sena.

Imbagħad it-tfal preżenti qraw il-versi rebbieħa tagħhom u rċevew Diplomi u Kotba mill-President tal-Għ.P.M., Alfred Massa.

Ir-riżultat kien dan: 1. L-Ambjent Malti ta’ Josephine Vella; 2. What I Like ta’ Mark Delicata; 3. Il-Ferħ tal-Milied ta’ Kevin Cassar; 4. Talba lil Ġesù Bambin ta’ Jesmar Gauci; 5. The Poem ta’ Maria Galea; 6. Il-Milied ta’ Andrew Schembri; 7. It-Twissija t’Ommi ta’ Erica Dingli; 8. In-Nannu Karm ta’ James Francalanza; 9. L-Istudju ta’ Mariah Camilleri; 10. Il-Festa ta’ Nicole Farrugia. Issemmew b’ġieħ il-poeżiji Milied ta’ Kimverly May Catania u Iz-Zija Rina ta’ Erica Dingli.

THE CHILDREN’S POETRY COMPETITION 2010


The children’s Poetry Competition 2010 came to a close with the presentation of prizes to the young winners at the foyer of the Eduaction Division, Floriana, on the 11 February. The evening was presented by Dr Joseph Axiaq who, together with Dr Emmanuel Attard Cassar, was part of the Għaqda Poeti Maltin’s Committee who saw to the organization of the competition.

In a short speech, Mr Alfred Massa, president of the Association, highlighted the importance of such competitions given the bleak predicament of poetry in Malta. Massa stressed that children should first be brought to poetry and shown its beauty and its worth. Children should extricate poetry from the dreariness of exams and parents would do well to be of example to their offspring by enjoying a poetry read en famille. The children should be left free to express themselves in verse, in whatever language they may opt for. But in such a case, parental guidance should be sought as well as help from teachers.

At the end of his speech, Massa thanked the Judging Panel, the Commission and publishers Agius and Agius Ltd, and Merlin Library, both of Blata l-Bajda, for the gifts they offered to the winners.

Poetess Therese Pace then read the report of the Judging Panel, which she chaired. She listed a number of shortcomings in the 200 poems entered, but very positive remarks were not lacking. One must keep in mind that here the average age for the competing children was between 9 and 11 years.

The winners then read out their respective poems and were presented with diplomas and books by Mr Massa.

These were the winners: 1. L-Ambjent Malti – Josephine Vella; 2. What I Like – Mark Delicata; 3. Il-Ferħ tal-Milied– Kevin Cassar; 4. Talba lil Ġesù Bambin – Jesmar Gauci; 5. The Poem – Maria Galea; 6. Il-Milied – Andrew Schembri; 7. It-Twissija t’Ommi – Erica Dingli; 8. In-Nannu Karm – James Francalanza; 9. L-Istudju – Mariah Camilleri; 10. Il-Festa – Nicole Farrugia.
Honorary mentions went to: Milied - Kimberley May Catania and Iz-Zija Rina – Erica Dingli.

Alfred Palma

Tuesday, January 11, 2011

Midja - Media 2011

"The Malta Independent on Sunday" (20.11.2011): International poetry event marked in Malta
"Il-Mument" (07.08.2011): L-Għ.P.m. tfakkar lil V.M. Pellegrini.
"Il-Mument" (16.10.2011): Messaġġ għal Jum il-Poeżija 2011.
"Il-Mument" (16.10.2011): Lejla ta' Poeżija Internqazzjonali.
"Leħen is-Sewwa" (29.10.2011): L-Għ.P.M. tfakkar lil Dun Karm.
"Il-Mument" (23.10.2011): L-Għ.P.M. tfakkar lil Dun Karm.
"The Sunday Times" (30.10.2011): Dun Karm's Poetry Marked.
"il-mument" (13.03.2011): Premjazzjoni ta' konkors ta' poeżija gtħast-tfal.
"Il-Ġensillum" (19.02.2011): il-Konkors tal-Poeżija għat-Tfal jiġi fi tmiemu.
"The Sunday Times" (20.02.2011): Cildren's poetry competition.
"The Malta Independent" (20.02.2011): Another issue of "Versi", poetry magazine.
"The Sunday Times" (06.02.2011): Lack of appreciation for Dun Karm Psaila.
"Il-Mument" (09.01.2011): Lejla ta' Poeżija u Mużika f'Ħal Tarxien.
"Torċa" (09.01.2011): Lejla ta' Poeżija u Mużika f'Ħal Tarxien.