Pages

Wednesday, December 31, 2008

Midja - Media 2008

"Il-Mument" (28.12.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin issellem lill-Kanonku Joe Mejlak.
"Il-Gensillum" (10.01.2009): L-Ghaqda Poeti Maltin fl-ahhar xhur.
"Lehen is-Sewwa" (03.01.2009): L-Gh.P.M. issellem lill-poeta, il-Kan. Joe Mejlak.
"Lehen is-Sewwa" (03.01.2009): Kant, Muzika u Poezija dwar il-Milied.
"Il-Mument" (07.12.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin tfakkar lil Erin Serracino Inglott.
"Il-Mument" (21.12.2008): Festa Milied f'Hal Tarxien.
"Lehen is-Sewwa" (27.12.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin tfakkar il-25 sena mill-mewt ta' Erin Serracino Inglott.
"Il-mument" (16.11.2008): Tislima lil Anton Buttigieg (Versi).
"Lehen is-Sewwa" (15.11.2008): Versi.
"KullHadd" (23.11.2008): Premjazzjoni Konkors Poezija.
"Torca" (23.11.2008): Konkors Poezija 2008 - Serata ta' premjazzjoni.
"The Sunday Times" (23.11.2008): Versi.
"il-mument" (09.11.2008) - Progett tal-Ghaqda Poeti Maltin lil hinn minn xtutna
"Il-GENSillum" (11.10. 2008) - Meta l-poezija tghaqqad il-gnus
"Kullhadd" (19.10.2008): Ghaqda Hawtiela.
"Kullhadd" (19.10.2008): Stqarrija mill-Gh.P.M.
"Kullhadd" (19.10.2008): Poeta Ingliz f'Lejla ta' Poezija.
"Il-Mument" (02.11.2008): Lejla ta' Premjazzjoni - Konkors Nazzjonali Poezija 2008.
"Torca" (26.10.2008): Gieh lil Kilin mill-Ghaqda Poeti Maltin.
"Il-Gens" (25.10.2008): Stqarrija tal-Gh.P.M. dwar tibdil fl-ortografija Maltija
"Il-Gens" (25.10.2008): Messagg ghal Jum il-Poezija 2008.
"Lehen is-Sewwa" (25.10.2008): Gieh lil Kilin mill-Ghaqda Poeti Maltin.
"Kullhadd" (12.10.2008): Messagg ghal Jum il-Poezija.
"Kullhadd" (12.10.2008): Gieh lil Kilin.
"Il-Mument" (12.10.2008): Messagg ghal Jum il-Poezija.
"Il-Mument" (12.10.2008):  Jinghata Gieh lil Kilin mill-Ghaqda Poeti Maltin.
"It-Torca"  (12.10.2008):  Messagg ghal Jum il-Poezija.
Bottega letteraria Vetrina/ Patrick Sammut. Selezione di poesie in italiano
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php&cmd=v&id=6863
"Illum" (05.10.2008): Kilin imfakkar fir-Rabat mill-Gh.P.M.
"The Sunday Times" (05.10.2008): Remembering poet Kilin.
"The Malta Independent" (04.10.2008): A tribute to Kilin in Rabat.
"Il-Gens" (04.10.2008): Attivitajiet mill-Ghaqda Poeti Maltin.
"Il-Mument" (28.09.2008): Attivitajiet mill-Ghaqda Poeti Maltin.
"Lehen is-Sewwa" (27.09.2008): Lejla Marjana f'Hal Ghaxaq.
"The Sunday Times" (03.08.2008): Anthology with a difference.
"Il-Mument" (20.07.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin f'Zewg attivitajiet f'Ghawdex.
"Il-Mument" (20.07.2008): Il-poezija fil-Festival Malti ta' l-Arti 2008.
"It-Torca"  (13.07.2008): It-tieni zjara tal-poeta Ingliz Stephen Morris f'Malta.
"It-Torca" (20.07.2008): Il-poezija fil-festival ta' l-Arti 2008.
"It-Torca"  (13.07.2008): It-tieni zjara tal-poeta Ingliz Stephen Morris f'Malta.
"The Sunday Times" (20.07.2008): Poetry at the Arts Festival.
"Il-Gens" (12.07.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin fil-Mosta u z-Zejtun.
"The Sunday Times" (18.05.2008): Racognition for alfred Palma.
"Il-Mument" (29.06.2008): Aktar Lejliet ta' Poezija mill-Gh.P.M.
"Lehen is-Sewwa" (21.06.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin fil-Mosta u fiz-Zejtun.
"Il-Mument" (25.05.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin tiddizapprova. Ara l-Blogg
"It-Torca" (24.04.2008): Lejla ta' Poezija Ghand il-Kappuccini fil-Furjana.
"It-Torca" (20.04.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin fil-Furjana.
"Il-Mument" (20,04.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin fic- Centru Kulturali Frangiskan.
Harga ohra tar-rivista "Versi".
"The Sunday Times" (20.04.2008): Poetry Evening.
"Il-Gensillum" (12.04.2008): Zewg Lejliet ta' Poezija mill-Gh.P.M.
"Lehen is-Sewwa" (12.04.2008): Aktar Lejliet ta' Poezija. Versi u l-Gh.P.M.
"It-Torca" (09.03.2008): Poeta Ingliz f'Lejla ta' Poezija fil-Birgu.
"The Sunday Times" (09.03.2008): Poetry Evening at Vittoriosa.
"Lehen is-Sewwa" (08.03.2008): Il-poeta Ingliz Stephen Morris waqt Lejla ta' Poezija fil-Birgu.
"Il-Mument" (02.03.2008): Lejla ta' Poezija fil-Birgu.
"Il-Gens" (01.03.2008): L-ewwel harga ta' Versi 2008.
"Il-Gens" (01.03.2008): Rizultat tal-Konkors ta' Poeziji ghat-Tfal 2007.
"Lehen is-Sewwa" (01.03.2008): Rizultat tal-Konkors ta' Poeziji ghat-Tfal 2007.
"It-Torca" (17.02.2008): Versi.
"The Sunday Times" (10.02.2008): Poetry promotes love of beauty.
Another issue of Versi
"Il-Mument" (10.02.2008): Premjazzjoni tal-Konkors ta' Poeziji ghat-Tfal 2007.

Tuesday, December 30, 2008

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Diċembru 2008

Bl-għajnuna t’Alla, wasalna fi tmiem sena oħra. Imma wasalna wkoll fi tmiem terminu ieħor ta’ tmexxija għall-Għaqda tagħna. F’Jannar li ġej, il-membri se jkollhom id-dritt li jagħżlu Kumitat ġdid għat-tliet snin li ġejjin. Hu dmir ta’ kull membru li dakinhar tal-Laqgħa ġenerali jattendi u jaqdi dmiru kif imiss.
Meta wieħed iħares lejn it-tliet snin li għaddew, ma jistax ma jħossx ċertu sodisfazzjon. L-attivitajiet li l-Għaqda organizzat juru kemm hi tabilħaqq ħawtiela fil-qasam letterarju (poetiku). Il-fatt, li ħafna minn dawn l-attivitajiet saru fuq stediniet minn Kunsilli Lokali u minn għaqdiet oħra, juri kemm l-Għ.P.M. hija apprezzata; kif jixhdu wkoll l-attentenzi li dejjem kellha.
L-unika weġgħa li ħalliet f’qalb l-Għaqda kienet l-apatija ta’ ċerti membri. Ħasra tassew! L-Għaqda għamlet minn kollox biex lil dawn it-talin tqajjimhom minn nagħas tagħhom, imma mhux dejjem irnexxielha. Grazzi minn qalbi lill-Kumitat li ħadem miegħi tul dawn it-tliet snin li għaddew. Fl-istess waqt Awguri sinċieri lill-Kumiat il-ġdid.
Sadattant, nixtieq lill-membri kollha: il-Festi t-Tajba!

Alfred Massa
President

Tuesday, September 30, 2008

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Settembru 2008

F'Lulju li għadda, l-Għaqda ppubblikat uffiċjalment it-tmien Antoloġija tagħha bl-isem I Silenzi della Montagna e le Voci del Mare / Silences of the Mountain and Voices of the Sea. Din ma kinetx l-ewwel darba li membri tal-Għaqda Poeti Maltin ingħaqdu ma' poeti barranin f'pubblikazzjoni simili.

Kienet esperjenza oħra, fejn l-Għaqda esportat f'pajjiż barrani l-poeżija Maltija kontemporanja; ukoll jekk il-versi tagħna kellhom ikunu bil-lingwa Ingliża.

Diżgrazzjatament, kif sikwit jiġri, is-suċċess ta' din l-Antoloġija aktar deher fl-Italja milli f'pajjiżna. Għax it-Taljani tawha importanza kbira f'diversi websites, Bloggs u saħansitra f'sezzjoni ta' l-istampa. Min-naħa tagħna, nistqarru li xtaqna ftaħna l-bieb għal aktar membri, kif ukoll użajna Lsienna flok wieħed barrani. Imma l-għażla ma kinetx f'idejna.

Jalla fil-futur qarib ikollna aktar okkażjonijiet simili. Ma ninsewx l-Antoloġija bl-Esperanto li għadna għaddejjin bit-tentattivi biex narawha stampata wkoll. Jalla l-membri tagħna japprezzaw bil-fatti dak li l-Għaqda qiegħda tagħmel għalihom.

Alfred Massa
President

Monday, June 30, 2008

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Ġunju 2008

Fil-Folju preċedenti ktibt dwar il-website ta' l-Għaqda tagħna. Mhux biss urejt kif żvolġew l-affarijiet u rringrazzjajt lil min wellidha u lil min għadu jieħu ħsiebha, imma appellajt lill-membri tagħna biex minn żmien għal żmien ituha titwila.

Dan għamiltu primarjament biex il-membri jżommu ruħhom aġġornati dwar l-attivitajiet ta' l-Għaqda, imma wkoll biex fl-istess ħin ngħinu lill-Għaqda tiffranka ċerti spejjeż. Kien proprju għalhekk li ftit ilu tlabniekom ċerta informazzjoni marbuta b'mod partikolari ma' l-internet u ma' l-indirizz elettroniku.

B'hekk, ċerti Ċirkolarijiet, bħal dawk marbutin ma' Lejliet ta' Poeżija, eċċ., nistgħu ma nibagħtuhomx. Informazzjoni oħra, iva, l-Għaqda tibqa' tgħaddiha lill-membri kollha kif għamlet fl-imgħoddi. Ser nibqgħu nagħmlu hekk ukoll ma' min m'għandux la internet u lanqas indirizz elettroniku. Imma min għandu, ġentilment mitlub jgħarraf lis-Segretarju mill-aktar fis possibbli. Ta' dan, Grazzi bil quddiem.

Awguri għal Sajf ta' mistrieħ lil kulħadd.

Alfred Massa
President

Monday, March 31, 2008

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Marzu 2008

Sa minn mindu ħadt f’idejja t-tmexxija tal-Għaqda fhimt l-importanza li din ikollha l-website tagħha. Għax importanti li l-Għ.P.M. timxi maż-żminijiet; kemm għaliha bħala Għaqda, kif ukoll għall-membri tagħha.

Grazzi għas-Segretarju Internazzjonali tagħna, Manwel Attard Cassar, fl-2003 il-ħ sieb tiegħi sar realta'. Aktar tard imbagħad, il-website għaddiet f’idejn il-membru ħabrieki tagħna, Raymond Grech, li aġġornaha u għadu jżommha ħajja sal-lum. Lil dawn iż-żewġ membri nirringrazzjahom minn qalbi.

Il-website www.ghpm.netfirms.com hija sabiħa, attraenti u informattiva. Faħħruha nies bla ebda konnessjoni ma’ l-Għaqda u l-fatt li sa llum fittxewha aktar minn 5,000 persuna ġa huwa sinjal pożittiv.

Nistaqsi: Int iżżurha? Tibgħat kummnenti jew poeżiji biex jidhru fiha? Minnha ssir taf l-attivitajiet li tkun organizzat jew ser torganizza l-Għaqda.

Ħaġa tajba li jkollok oġġett utli; imma x’jiswa jekk ma tagħmilx użu minnu? Dan japplika wkoll għall-website tagħna!

Alfred Massa
President