Pages

Friday, November 29, 2013

Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 'Mons. Amante Buontempo' 2013

Sezzjoni tal-Malti

L-Ewwel: Romanza lir-Rażan, ta' Therese Pace

It-Tieni: Kewkba Mitfija, ta' Josef Borg

It-Tielet: It-Teżor li ħbejt ġo fija, ta' Stefano Farrugia

Sezzjoni tal-Ingliż

L-Ewwel: Contemp(t)orary, ta' Kristina Miggiani

It-Tieni: Dictionary Blues, ta' Therese Vella

Imsemmija b'Ġieħ: Orisons of a Disgruntled Citizen, ta' Therese Pace

Sezzjoni tat-Taljan

L-Ewwel: Luci nel Tramonto, ta' Jane Micallef

It-Tieni: Caro Cuore, ta' Dr. Michelle Muscat

Imsemmija b'Ġieħ: Proposte all'Arno, ta' Therese PaceTuesday, November 12, 2013

Avviżi Tal-Għaqda Poeti Maltin1.   Waqt il-Festival tal-Ktieb ġewwa Dar il-Mediterran, l-Għaqda Poeti Maltin għandha stand bil-kotba li l-membri għoġobhom jgħaddulha biex il-qligħ imur b’risq l-istess Għaqda. Din l-inizjattiva hija nnovattiva għall-Għaqda minħabba li qatt ma kellha stand bil-kotba fil-fieri l-imgħoddija. Il-membri huma mħeġġin jattendu u jgħinu fil-finanzjament tal-Għaqda.
    
2 .   L-Għaqda Poeti Maltin, nhar il-Ħamis, 14 ta’ Novembru, flimkien mal-Kulleġġ San Nikola tal-Imtarfa se torganizza attivita ma’ klassi tal-primarja ta’ eżerċizzju ta’ poeżiji bis-sehem tal-membru tal-Għaqda, Sa Therese Pace.

3.    Nhar il-Ġimgħa, 15 ta’ Novembru, mis-7:00 ’l quddiem, l-Għaqda Poeti Maltin se ttella’ Lejla ta’ Qari ta’ Poeżiji fl-ispazju miftuħ ġewwa Dar il-Mediterran waqt il-Festival tal-Ktieb. Matul din il-lejla, se jiġi mniedi l-ktieb il-ġdid tal-membru Jonathan Balzan. Kulħadd huwa mistieden li jattendi. 

4.   Nhar l-Erbgħa, 27 ta’ Novembru, ġewwa l-bini tal-Arti, Manifattura u Kummerċ (Palazzo De La Salle) fil-Belt Valletta, l-Għaqda Poeti Maltin se tkun qed iżżomm il-lejla ta’ premjazzjoni għal parteċipanti li ħadu sehem  fill-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija tal-Kbar. Il-ħin ikun fis-6:30 ta’ filgħaxija.

Friday, November 8, 2013

Attività fil-Belt Valletta

Nhar is-Sibt 3 ta’Novembru 2013 , l-Għaqda Poeti Maltin żammet l-appuntament tagħha ta’ kull xahar fejn poeti u ħbieb tal-poeżija ngħidu kelma u naqraw xi poeżiji f’kafeterija fil-Belt Valletta.  Minkejja x-xita qalila, xorta kienet laqgħa interessanti fejni bħas-soltu ddiskutejna diversi temi interessanti.  Fost il-poeżiji moqrija kien hemm “Lil hinn” ta’ Anthony Vidal, poeżija ispirata mix-xahar ta’ Novembru – ix-xahar tal-mejtin.  F’dan ix-xahar li propju qegħdin fih iġagħlna nirriflettu li “Lillu, flus, saħħa” ma jiswew xejn, għax fi kliem il-poeta, “mewt le tieħu magħha”.  Joe Psaila qarha fost oħrajn il-poeżija ħelwa tiegħu “Ftit mill-istorja tiegħi u tiegħek”, ambjentata fi żmien ta’ wara l-gwerra.  Psaila ġabilna ħafna nostalġija għal drawwwiet ta’ l-imgħoddi.  Wara li nhar il-Ġimgħa, 18 ta’ Ottubru 2013, -Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta’ Poeżija f’ġieħ il-Poeta tan-Nirien, Karmenu Vassallo, Andrew Sciberras reġa’ sellem lil dan il-poeta kbir bil-poeżija tiegħu “Lil Karmenu Vassallo”. 
Elizabeth Buhagiar qrat il-poeżija tagħha “Kemm hu sabiħ”.  Kif tistqarr il-poetessa “Kemm hu sabiħ tgħix fl-armonija” u “kemm hu sabiħ li tfittex kumpanija” u fin-nuqqas tagħhhom tagħraf aktar il-bżonn tagħhom.  Omar Seguna qarha fost oħrajn il-poeżija “Kuntrast”  fejn ħoloq żewġ xenarji ta’ min huwa bil-ġuħ u bl-għatx imma “tbissmu” u ta’ “Persuni li sikru bl-inbid ... imma baqgħu għatxana.”  Ma setax jonqos bħas-soltu ħadna spunt minn kull poeżija sabiex niddiskutu bejnietna. 

Qari ta' Poeżiji

Qari ta' Poeżiji mill-Għaqda Poeti Maltin
FIL-FESTIVAL NAZZJONALI TAL-KTIEB 2013

L-Għaqda Poeti Maltin se tkun qed tieħu sehem attiv waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2013 ġewwa Dar il-Mediterran billi membri u pubbliku ġenerali qed ikunu mistiedna jattendu u jaqraw il-poeżiji tagħhom. Din is-serata se ssir nhar il-Gimgħa, 15 ta' Novembru mis-7:00 ta' filgħaxija 'l quddiem u se tkun imżewqa wkoll bi tnedija ta' ktieb tal-membru tal-Għaqda,
Jonathan Balzan.
Għalhekk inħeġġukom tiġi u ġġibu lil ħbieb tagħkom biex flimkien nitgħaxxqu bil-ġmiel tal-poeżija fl-atmosfera ta' ħbiebna l-kotba.

Tuesday, October 29, 2013

LEJLA F’ĠIEĦ KARMENU VASSALLO MILL-GĦAQDA POETI MALTIN

Nhar il-Ġimgħa, 18 ta’ Ottubru 2013, fis-6.30 pm, l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta’ Poeżija f’ġieħ il-Poeta tan-Nirien, Karmenu Vassallo. Dan seħħ fir-Razzett tal-Markiż, Ċentru Nazzjonali tal-Kultura fil-Mosta, immexxi mill-Għaqda Filantropika Talent Mosti. Għal-lejla kienu preżenti tliet ulied ta’ Karmenu Vassallo, Oliver Paul, Nikol u Jane u familjari oħrajn. Il-President tal-Poeti Maltin, Charles Magro, fetaħ bid-diskors tiegħu u fakkar li Karmenu Vassallo hu fost il-poeti Romantiċi ewlenin. Fakkar ukoll li Karmenu Vassallo kien Membru Onorarju tal-Għaqda Poeti Maltin, fatt li kompla jgħolli l-prestiġju tal-Għaqda. Matul is-serata nqraw bijografija tal-Poeta, siltiet minn ittri li kienu ntbagħtu lilu minn kittieba u personalitajiet prominenti, u għadd ta’ poeżiji minn ġabriet differenti li Vassallo ppubblika, fosthom NIRIEN u TNEMNIM. Għas-serata kien preżenti Marcel Zammit Marmarà, studjuż u bijografu ta’ Vassallo, li tkellem dwar ir-relazzjoni tal-poeta mis-Siġġiewi mal-Poeta Nazzjonali, Dun Karm Psaila, u qara xi korrispondenza li kienet tgħaddi bejniethom. Tkellem ukoll dwar Vassallo ibnu Oliver Paul. Huwa fakkar f’kemm missieru kien perfezzjonista meta kien jikteb il-versi tiegħu u qara wkoll xi poeżiji tal-Poeta tan-Nirien. Kien hemm ukoll ħin għall-membri tal-Għaqda Poeti Maltin li qraw xi poeżiji ddedikati lil jew ispirati minn Karmenu Vassallo. Is-serata tmexxiet mill-PRO tal-Għaqda Poeti Maltin, Miriam Ellul, u l-intervalli mużikali ġew ipprovduti minn Ray Ellul. Wara kien hemm ukoll bibita li matulha dawk li attendew setgħu jitkellmu anki mal-familjari ta’ Karmenu Vassallo.

Qari ta’ Poeżiji l-Belt Valletta

L-Għaqda Poeti Maltin għal darb’oħra tistieden lill-Membri u l-familjari
tagħhom flimkien mal-pubbliku ġenerali għal nofstanhar ieħor ta’ qari ta’
poeżiji fil-Kafeterija ta’ ħdejn il-Barrakka ta’ Fuq nhar is-Sibt, 2 ta’
Novembru biex flimkien naqsmu l-ħsibijiet ġewwiena tagħna. Bħas-soltu l-ħin
ikun bejn l-għaxra u nofsinhar.”

Sunday, October 13, 2013

Jum il-Poeżija 2013Fil-15 ta’ Ottubru ta’ kull sena hawn Malta niċċelebraw JUM IL-POEŻIJA.

            Dan mhux Jum li jiġi ċċelebrat Malta biss; anzi ħafna pajjiżi fid-dinja jiċċelebrawh, ukoll jekk f’dati differenti minn tagħna.

            X’inhu l-għan li għalih jiġi ċċelebrat dan il-Jum?  U għaliex propju tiġi ċċelebrata l-Poeżija, u mhux il-Proża, jew l-Arti Viżiva, jew xi forma oħra tal-arti?

            Għax il-Poeżija hi l-evidenza tal-ħajja (Leonard Cohen).  Il-poeta hu ispirat mill-esperjenzi ta’ ħajtu u tal-ħajja fi żmienu.  Dawn l-esperjenzi u emozzjonijiet varji jitfagħhom fil-versi tiegħu u juniversalizzahom.  Għalhekk, filwaqt li permezz tal-Poeżija l-awtur ikun qed jipprova jaħrab mir-realtà li ma togħġbux u jaħlaq realtà ideali, aħjar minn dik tal-eżistenza tiegħu, il-Poeżija ma tistax ma tkunx ritorn lejn dik ir-realtà li l-poeta jkun jixtieq jaħrab minnha.  Il-poeta hu giddieb li dejjem jgħid il-verità (Jean Cocteau).

            Veru li dan jista’ jingħad għal kull forma oħra tal-arti.  Iżda waħda mill-merti tal-Poeżija li ħadd ma jista’ jiċħad hi li tgħid iktar u f’inqas kliem mill-proża (Voltaire).

            X’inhi l-qawwa tal-Poeżija?  X’jagħmilha aktar sublimi minn forom oħrajn tal-attivitajiet tal-bniedem?  Meta l-poter iwassal lill-bniedem għall-arroganza, il-Poeżija tfakkru fil-limitazzjonijiet tiegħu.  Meta l-poter iwassal lill-bniedem biex jimpurtah minn inqas affarijiet li qabel kienu jikkonċernawh, il-Poeżija tfakkru fl-għana u d-diversità tal-eżistenza.  Meta l-poter jikkorrompi, il-Poeżija tnaddaf (John F. Kennedy).

Charles Magro, BA, MOM
President

Monday, October 7, 2013

Serata f'Ġieħ il-Poeta Siġġiewi, Karmenu Vassallo.

L-Għaqda Poeti Maltin, nhar il-Ġimgħa, 18 ta' Ottubru, fis-6:30 ta' filgħaxija ġewwa r-Razzett tal-Markiż Tabona fil-Mosta, se ttella' serata f'ġieħ il-Poeta Siġġiewi, Karmenu Vassallo. Il-membri tal-Għaqda kif ukoll il-pubbliku ġenerali huma mistiedna jattendu u min għandu xi poeżija relatata ma' dan il-poeta jista' jiġi u jaqraha.

Huwa xieraq li dan il-poeta kbir Malti jingħata l-ġieħ li jixraqlu. Għalhekk, inħeġġu lil kulħadd biex jattendi f'lejla ta' ħbiberija u poeżija.

Sunday, October 6, 2013

Interview Tatjana Debeljački vs. Patrick Sammut

You are the president of the Maltese Poets Association and the editor of the poetry magazine “Versi”?
In truth I am the vice-president, not the president, of the Maltese Poets Association (www.ghpm.blogspot.com). There were many members of the association who wanted me to become president, but I am not a leader, much better a follower. The MPA was founded in 1975 and it works to strengthen the love for poetry reading and writing here in Malta. Today it is composed of 90 members: some are beginners, some write poetry as a pastime and to remember special occasions, others are more promising, while others are established poets who have been publishing poetry collections for various years. We organize poetry evenings in different parts of the Maltese Islands, publish poetry anthologies on special occasions, organize two Poetry Competitions annually – one for adults in July-August and one for school children in November-December -, have different contacts with poets all over the world and publish the quarterly poetry magazine VERSI, established in 1986. I am currently editor of this magazine in which one can read poems from our members’ pen, poems from poets coming from different parts of the world, information about poetry in the world and about the MPA’s activities during the year. We also publish literary essays on poetry which help students who are sitting for the local Maltese literature secondary and matriculation examinations.

As member and vice-president of the MPA and editor of VERSI I have come to know many poets both from Malta and abroad. This gave me the opportunity to read many poetry collections which my poet friends give me for reviewing and also as a sign of friendship.


http://www.diogenpro.com/interview-patrick-sammut.html

Saturday, October 5, 2013

Il-Baruni Kelinu Vella Haber


"Delegazzjoni mill-Għaqda Poeti Maltin għamlet żjara ta' kortesija u awgurju fl-okkażjoni tal-mitt sena mit-twelid tal-Membru Onorarju tal-Għaqda. il-Baruni Kelinu Vella Haber fl-1 ta' Ottubru. Din iż-żjara kienet magħmula mill-President Charles Magra; mill-Viċi President Patrick Sammut; mis-Segretarju Salv Sammut u l-Assistent Segretarju Charles Mifsud. Kienet atmosfera sabiħa bil-mod luċidu li għadu fih il-Baruni u l-mod li kompla mad-delegazzjoni. Kienet sorpriża ħelwa meta għal għarrieda, il-Baruni qam bilwieqfa u bl-amment qara poeżij twila li kien kiteb aktar minn ħamsa u ħamsin sena ilu. L-Għaqda Poeti Maltin tawgura lil Baruni Kelinu Vella Haber snin aktar twal ta' ħajja mimlija hena u risq."

Thursday, October 3, 2013

Festa tal-Ktieb

Il-Fiera tal-Ktieb (BookFair) li ssir kull sena ġewwa Dar il-Mediterran issa se tibda tissejjaħ Festa tal-Ktieb (BookFest). Id-dati huma mit-13 sas-17 ta’ Novembru. Għall-ewwel darba minn kemm ilha ssir din l-attività, l-Għaqda Poeti Maltin se jkollha stand għaliha. F’dan l-istand, l-Għaqda se jkollha għal bejgħ kemm il-kotba, rivisti eċċ li ħarġet matul is-snin kif ukoll xi kotba li l-membri jogħġobhom jgħaddulha biex il-qligħ minnhom imur b’risq l-Għaqda.

B’dan il-ħsieb f’moħħna qed nistiednek biex jekk trid tgħin l-Għaqda, tista’ tgħaddi xi pubblikazzjonijiet tiegħek biex jinbiegħu waqt dik il-ġimgħa u d-dħul minnhom imur għall-Għaqda Poeti Maltin. Min hu nteressat, jista’ jagħmel kuntatt miegħi jew fuq l-indirizz elettroniku jew bit-telefown kif indikat aktar ’il fuq.

Sunday, September 29, 2013

f’Dar l-Emigrant Nhar is-Sibt

“L-Għaqda Poeti Maltin qed iżżomm l-appuntament tagħha għal laqgħa ta’ dawk li jħobbu l-qari tal-poeżiji għal laqgħa oħra nhar is-Sibt, 5 ta’ Ottubru bejn l-10:00 u nofsinhar f’Dar l-Emigrant ħdejn il-Barrakka ta’ Fuq. Ejjew, ġiebu magħkom il-poeżiji ħalli taqrawhom hemmhekk.”

Tuesday, September 17, 2013

100 THOUSAND POETS for CHANGE

Bħal snin oħra, L-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara u mal-Moviment 100Thousand Poets sejra torganizza Lejla Letterarja Internazzjonali bl-isem 100Thousand Poets for Change fejn gruppi jew għaqdiet diversi madwar id-dinja jorganizzaw fl-istess ħin attivitajiet ta’ poeżija, mużika, mima, teatru, fotografija, powsters  u żfin madwar it-tema Il-Paċi. Il-lejla ta’ qari ta’ poeżija u mużika f’Malta ser tinżamm fis-sala ewlenija tal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara nhar il-Ġimgħa, 27 ta’ Settembru 2013 fis-7.00 ta’ filgħaxija. Kulħadd huwa mistieden. Id-dħul huwa b’xejn. Ejjew ingħaqdu magħna ħa nsemmgħu leħinna favur il-paċi u s-sostennibbiltà fid-dinja.

Poeżija u Mużika fil-Ġnien De Vilhena

L-Għaqda Poeti Maltin għal darb'ohra tellgħet serata ta poeżija u mużika fil-Ġnien De Vilhena il-Furjana ... din id-darba flimkien mal-Kunsill tal-istess belt. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Sindku s-Sur Nigel Holland u xi kunsilliera ... fosthom is-Sur Torpiano. Is-serata fetħet bid-diskors tal-president tal-għaqda s-Sur Charles Magro li qal li jħossu kburi illi l-Għaqda Poeti Maltin hija l-ewwel għaqda li qed tuża dan il-ġnien hekk sabiħ għal attivitajiet tagħha. Huwa qal ukoll illi ħa pjaċir li kkunntattjawħ xi lukandi u staqsewħ jekk kienux jistgħu jattendu xi turisti għal din l-attivita'. Żied jgħid ukoll illi n-numru sabiħ ta udjenza preżenti jagħmel kuraġġ lil għaqda żżid f-dawn l-attivitajiet u juri kemm il-poplu għandu għal qalbu il-poeżija. Ġew moqrija numru sabiħ ta poeżiji sew bil-Malti u sew bl-Ingliż u li kienu tiżwiqa ta poeżiji leggeri, religjużi, soċjali fost oħrajn. Bejn il-qari tal-poeżiji kien hemm ukoll il-mużika sabiħa ta' Walter Micallef. Għalaq din is-serata s-Sindku tal-Furjana s-Sur Nigel Holland fejn qal illi hemm nies mil-Furjana stess li qatt ma marru Ġnien Vilhena u li din l-attivta' kienet tixraq f'post bħal dan. Qal ukoll illi attivitajiet bħal dawn għandhom isiru aktar spiss u jintużaw aktar ġonna ... semma wkoll illi hemm mal ghaxar ġonna ġewwa l-Furjana li forsi ftit jafu bihom. Is-serata għalqet b'bibita ġewwa l-istess post fejn sirna nafu iktar lil xulxin u qsamna t-tagħrif dwar il-poeżija fiż-żiffa helwa li kien hemm.
Is-serata giet ippreżentata minn Miriam Ellul.

Saturday, September 14, 2013

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA “Mons. A. Buontempo” 2013

LISTA TA' KONKORENTI


Poeżiji bil-Malti


Il-Liżar ta' Ħajti Orjun
Għad jisbaħ jum sabiħ Nirien
Issa li telqet u marret Prometheus
Irkibna dan it-tren Prometheus
Imħabba Prometheus
Pitirros Għal qalbi
Imma kif? Abbatelfnir
Il-warda ta' ħajti Taurus
Ir-rabja tiegħi Taurus
Armonija Taurus
Romanza lir-rażan ċikwetta
Karmenu Żiffa
Kibera Żiffa
Stampati f'moħħi Osservatur
Żjara Mutrab
Bint Helmar
Ħsieb fit-telfien Helmar
L-imħabba, ilbieraħ, illum Helmar
Xena ta' mħabba Ilsien Malti
Xabla bla demm Ilsien Malti
Kuntrast Ilsien Malti
Programm Kurrikulu
Armalu Kedda
Lill-gżira t'elba Retrospezzjoni
Fuq il-bank ta' żmien Retrospezzjoni
It-Teżor li ħbejt ġo fija Retrospezzjoni
L-Isla Senglean
Il-belt fejn twelidt Zalemyma
L-Imdina lejlija Sirdar
Għanja ta' mħabba Dejjiema
Ħolma reali Mistrieħ
L-Abbati tal-qaddis Luzzu
Pietru Pawl Sydon Luzzu
Ħdejn il-Crown Pharmacy Luzzu
Fuq putirjal Ironija
In-Nurse u l-Midwife Il-fjura
Lil Angele Il-fjura
Lill-Maħbub Il-fjura
Animożita Tozzi
Kewkba mitfija Tozzi
Tiftakar Tozzi
Oħra dwar daqs l-imħabba Maltija
Mitt biċċiet Riga
Evoluzzjoni Riga
Qamar kwinta Stilla polaris
Tas-Sliema Stilla polaris
Warda fid-deżert Stilla polaris
Familja tajba - ġawhra fis-soċjetà Imħabba
Lill-Vittmi tat-tsunami Iktus
Ix-xogħol ... Dinjità tal-ħaddiem Iktus
Lil Maria Brambillina
Dmugħ Brambillina
Riesaq il-maltemp Brambillina
Poeżiji bl-Ingliż


Orisons of a disgruntled citizen Ċikwetta
Today's wind Concordant
Contemp(+)orary iGENERATION
Dictionary blues Cobalt
A city of splendour Zalemyma
I am waiting Reunion
Break through Sublime
Poeżiji bit-Taljan


Divi per un’ora Mentira
Lacrima di Luce Miki
Caro Cuore Miki
La Discarica Miki
La Madre Maria Concetta
La Sorte La Forza del Destino
Proposta all’Arno Ċikwetta
Luci nel Tramonto Żiffa
Esperienza Amara Zalemyma

Monday, September 2, 2013

Serata f'GħawdexNhar is-Sibt 31 ta' Settembru, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Ministeru għal Għawdex tellgħu Serata ta' Poeżija u Mużika fil-bini tal-ministeru ġewwa l-Victoria Għawdex.
Kienet Serata mill-isbaħ u milquta b'kollox li għaliha kien hemm preżenti numru sabiħ ta udjenza, fosthom il-Ministru għal-Għawdex l-Onor.Anton Refalo.
Fetaħ is-Serata l-president tal-Għaqda s-Sur Charles Magro fejn ta' merħba 'l dawk preżenti u qal illi din kienet il-ħames attivita' li saret ġewwa Għawdex u t-tielet li kienet qed issir taħt il-patroċinju tal-Ministru għal-Għawdex. Hu qal ukoll illi n-numru sabiħ tal-pubbliku li jattendi għal dawn is-Serati jagħmlilna kuraġġ li dawn għandhom għandhom isiru aktar spiss.

Wara li nqraw l-ewwel erba' poeżiji smajna l-għanja ħelwa 'Marija ta' Wied il-Għajn' mil-kantanta żagħżugħa Josephine Marie Grima akkumpanjata mil-kitarrist Joe Engerer u l-Flawtista Charlene Portelli. Aktar tard kellna wkoll lis-Sopran Rosabel Pavia li flimkien mal-mużiċisti tawna l-kompożizzjoni tagħha stess 'Fis-Swar taċ-Ċittadella' versi ta' Charles Bezzina. 

Matul is-Serata inqraw poeżiji ta' erba' Membri Onorarji Għawdxin li huma: 
Ġannninu Cremona, Marċell Mizzi, Kav. Kelinu Vella Haber u l-Kan. Joe Meilaq.
Filwaqt illi Ġanninu Cremona qara' l-poeżiji tiegħu stess Mark, qara l-poeżiji ta' nannuh Marċell Mizzi u l-poeżiji l-oħrajn ġew fdati f-idejn Salv Sammut u Miriam Ellul. 

Waqt l-intervall saru preżentazzjonijiet lil-kantanti u mużiċisti u lis-Sur Charles Bezzina, il-persuna illi ħadem u għen ħafna biex din is-Serata kienet ta' suċċess kbir! Hawnhekk il-Ministru l-Onor Anton Refalo għamel id-diskors tiegħu. 

Is-Serata kienet ippreżentata minn Miriam Ellul.

Wednesday, July 10, 2013

l-Għaqda Poeti Maltin f'Dar l-Emigrant Lulju 2103

Għal darb’oħra, l-Għaqda Poeti Maltin żammet l-appuntament ta' kull xahar billi xi membri tal-Għaqda u dawk kollha li bħalna niggustaw il-poeżija ltqajna flimkien  nhar is-Sibt, 6 ta’ Lulju f'Dar l-Emigrant. Din  id-darba, il-laqgħa kienet ftit differenti minn laqgħat oħra. Minħabba li din is-sena jaħbat il-ħamsin sena mill-mewt tal-Poeta Rużar Briffa, Dr.Karmenu Mallia għadu kif kiteb essej bl-isem ta’ Il-Poeżija tat-tbatija f’Rużar Briffa b’riferenza għall-poeta Franċiż Alfred de Vigny. Dan l-istess essej ġie miġbur fi ktejjeb ta’ 24 paġna għal dawk kollha li jixtiequ jiksbu kopja tiegħu għal prezz baxx ħafna. Għaldaqstant waqt il-laqgħa, is-sur Salv Sammut qara xi siltiet minn dan il-ktejjeb għan-nom ta' Dr Mallia.  Is-Sur Patrick Sammut qara wkoll xi poeżiji ta' Briffa u għamel diversi riflessjonijiet,  Ma setax jonqos li ħafna minn dak li kienu preżenti qraw ukoll xi xogħoljiet minn tagħhom.

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA “Mons. A. Buontempo” 2013


 REGOLAMENTI

1.   Kull poeżija tista’ tkun f’kull forma, ma tridx tkun itwal minn tletin (30) vers u trid tkun oriġinali u qatt imxandra jew ippubblikata qabel.  Tista’ tkun bil-Malti, bl-Ingliż jew bit-Taljan.

2.   Kull poeżija trid tkun ittajpjata fi tliet (3) kopji bi spazju doppju.

3.   Il-Konkors hu miftuħ għal kull min għandu ‘l fuq minn 16-il sena, mhux għall-Membri tal-Għ.P.M. biss.  Iżda l-Membri tal-Kumitat tal-Għ.P.M. ma jistgħux jieħdu sehem.

4.   Kull konkorrent jista’ jibgħat sa tliet (3) poeżiji.

5.   Kull poeżija għandha tidher taħt psewdonimu. Isem il-poeżija, l-isem u l-indirizz tal-konkorrent flimkien mal-psewdonimu addottat, għandhom ikunu f’envelop issiġillat, li għandu jkun mehmuż mal-poeżiji.  Imbagħad, flus, envelop issiġillat u poeżiji jintbagħtu f’nevelop wieħed.

6.   Jingħataw tliet (3) premjijiet lill-ewwel tliet (3) poeżiji rebbieħa bil-Malti. Ir-rebbieħ ta’ l-ewwel premju għall-poeżija bil-Malti jingħata l-Premju “Mons. A. Buontempo”.  Jingħataw żewġ (2) premjijiet oħra għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bl-Ingliż, u żewġ (2) premjijiet għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bit-Taljan.

7.   L-Għaqda Poeti Maltin iżżomm il-jedd li tippubblika bla ħlas (għallinqas darba) il-poeżiji li jidħlu għall-Konkors.

8.    Il-poeżiji li jitressqu għall-Konkors ma jingħatawx lura.

9.   Ħadd ma jkollu jedd għal aktar minn premju wieħed, iżda jista’ jissemma b’ġieħ għal aktar minn poeżija waħda.

10.   Il-Ġurija titħabbar mar-riżultat u d-deċiżjoni tagħha tkun finali.

11.  Kull konkorrent irid jibgħat €10 jekk mhux membru tal-Għ.P.M.  Jekk hu membru jibgħat €5 Ewro, basta jkun regolari fil-ħlas tas-Sħubija (2012). Dan għandu jsir immaterjalment minn jekk il-konkorrent jiħux sehem b’poeżija waħda, tnejn jew tlieta.  Il-ħlas għandu jsir b’ċekk, indirizzat lis-Sur S. Sammut, u inkluż mal-poeżiji u l-envelop issiġillat bid-dettalji ta’ min jieħu sehem.  Ħlas f’bolol ma jiġix aċċettat.

12.  Il-poeżiji u l-ħlas iridu jaslu għand is-Segretarju tal-Għaqda Poeti Maltin, is-Sur Salv. Sammut, 2, “The Quest”, Blk.R, Trejqet il-Ġilju, Mtarfa, MTF 1430,  sal-31 t’Awwissu 2012.

13.  Lista tax-xogħlijiet li jkunu waslu għand is-Segretarju tidher fuq is-sit elettroniku tal-Għaqda kif jidher hawn fuq wara d-data tal-għeluq.

14.   Id-data taċ-Ċerimonja tal-Premjazzjoni titħabbar aktar tard.

15.  Min jonqos f’xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet jiġi mill-ewwel skwalifikat.

Monday, June 24, 2013

L-Għaqda Poeti Maltin u l-Laqgħa tas-Sibt, 6 ta’ LuljuBilli din is-sena Rużar Briffa qed ikun imfakkar fil-50 sena minn mewtu, l-Għaqda Poeti Maltin ħasbet biex matul il-laqgħa tal-ewwel Sibt tax-xahar li jmiss, jiġifieri fis-6 ta’ Lulju, ikun iddedikat ftit ħin għal dan il-poeta mill-Belt Valletta.
Dr. Carmel Mallia se jaqra esej bil-Malti bl-isem, "Il-Poeżija tat-Tbatija f'Rużar Briffa b'referenza għall-poeta Franċiż  Alfred de Vigny." Dan l-istess studju se jkun ippubblikat fi ktejjeb ta' 24 paġna u se jkun għall-bejgħ waqt din il-laqgħa li ssir f’Dar l-Emigrant – ħdejn dħul il-Ġnien tal-Barrakka ta’ Fuq – bejn l-10am u 12pm. Il-ktejjeb se jinbigħ għall-prezz ta’ €3 u l-qligħ imur għall-Għaqda Poeti Maltin. Il-ktejjeb dwar Rużar Briffa se jkun b'xi stampi, jagħti l-karatteristiċi tal-poeżija tat-tbatija ta' Rużar Briffa u fih Dr. Mallia jqabbel xi punti li ħareġ ma' xi karatteristiċi tal-poeta Franċiż Alfred de Vigny (1797-1863). Dan l-esej oriġinarjament inkiteb bl-Esperanto mill-istess Dr. Karmenu Mallia u deher flimkien ma' esejs ta' awturi esperantisti oħra fil-'Festlibro de A al B/por Andre' Albault', ippubblikat mill-Edition Iltis, Franza. 
Kulħadd huwa mistieden. Se jkun hemm ukoll ħin biex dawk preżenti jaqraw kemm poeżiji ta’ Rużar Briffa kif ukoll versi tagħhom stess.

Wednesday, June 12, 2013

Laqgħa bejn il-Kumitat u żewġ kittieba Maltin mill-Awstralja

Nhar il-Ħamis, 6 ta' Ġunju, il-membri tal-Kumitat tal-Għaqda Poeti Maltin kellhom laqgħa informali ma' żewġ kittieba Maltin mill-Awstralja. Dawn huma Lou Drofenik minn Melbourne, awtriċi ta' rumanzi bħal Birds of Passage, In Search of Carmen Caruana, Of Cloves and Bitter Almonds, Cast the Long Shadow, u l-aktar reċenti, Beloved Convict; u Frank Zammit minn Sydney, awtur ta' ġabriet ta' poeżiji bħal Bejn Żewġ Gżiriet, Qwiel minn Fomm l-Imġarrab, u l-aktar reċenti, Mixjieti fi Triqatek. L-Għ.P.M. u ż-żewġ kittieba Maltin-Awstraljani tkellmu dwar kif jistgħu jitjiebu r-relazzjonijiet bejn l-Għaqda u l-kittieba Maltin fl-Awstralja, u anki dwar kif jistgħu jissaħħu r-rabtiet bejn it-tielet ġenerazzjoni tal-Maltin fl-Awstralja u persuni tal-istess eta' f'Malta.

Sunday, June 2, 2013Nhar is-Sibt, l-1 ta’ Ġunju, membri tal-Għaqda Poeti Maltin qraw poeżiji tagħhom f’Dar l-Emigrant, ħdejn il-Barrakka ta’ Fuq, il-Belt Valletta.

Tuesday, May 28, 2013

“Nhar is-Sibt, l-1 ta’ Ġunju, l-Għaqda Poeti Maltin qed tistieden lil dawk kollha li jixtiequ jaqraw poeżiji minn tagħhom b’liema lsien ikun f’Dar l-Emigrant, ħdejn il-Barrakka ta’ Fuq bejn l-għaxra ta’ filgħodu u nofsinhar. Kulħadd huwa ħieles li jippreżenta l-kitbiet tiegħu fuq liema ġeneru jrid imbasta dan ikun wieħed li ma joffendi lil ħadd. Qiegħda tkun ħaġa sabiħa u ta’ min jinkoraġġiha li tfal żgħar qed jitħajru jiġu biex jaqraw il-poeżiji ukoll jekk dawn ma jkunux kitbuhom huma stess. L-importanti huwa li dawn it-tfal ineħħu l-mistħija minn fuqhom.”

Saturday, May 25, 2013

Serata Ġewwa r-Razzett tal-Markiż


Għal darb'oħra, l-Għaqda Poeti Maltin, tellgħet lejla ta qari ta poeżija ġewwa r-razzett tal-Markiħ fil-Mosta. F'ambjent mill-isbaħ imżewwaq b'kuluri tal-fjuri u żiffa ħelwa, udjenza ġmielha nġabret biex tapprezza l-kitba moqrija minn membri tal-istess Għaqda.
Il-President is-Sur Charles Magro, qal illi għalkemm il-poeżija fiha t-teknika tagħha xorta kull karba jew għajta ta ferħ li toħrog mil-qalb tissejjaħ poeħija. Huwa stieden lil dawk preżenti biex jifhmu u joqgħodu attenti għal dak li se jisimgħu għax b'hekk biss wieħed iħoss sudisfazzjon tal-kitba tiegħu.
Fost il-mistednin kien hemm is-Sur Frank Zammit, Malti li jgħix ġewwa l-Awstralja, u li għamel żmien membru tal-Għaqda Poeti Maltin. Huwa qal illi jixtieq li jerġa jibda jikkorrespondi magħna u wara li qara żewġ poeżiji offra għaxar kotba tiegħu lil Għaqda Poeti Maltin.
Iżżewwaq il-poeżija kien hemm il-Mużika li din id-darba giet offruta lilna mil-kitarrist Ray Ellul li semmalna siltiet sbieħ minn tal-Beatles.
Il-grupp Talent Mosti offra kotba lil Għaqda fl-okkażjoni tal-anniversarju tagħhom. Aħna nirringrazzjawjhom talli ta kull sena joffrulna dan il-post sabiħ biex inkunu nistgħu inqattgħu sagħtejn flimkien f'ambjent tradizzjonali.

Saturday, May 18, 2013

Ikla fir-Razzett l-Antik f'Ħal Qormi


Nhar is-Sibt, 18 ta' Mejju 2013, l-Għaqda Poeti Maltin organizzat ikla għall-membri tagħha. Din saret fir-Razzett l-Antik, f'Ħal Qormi, fejn dawk preżenti setgħu jgawdu ikel tipikament Malti. Din kienet okkażjoni oħra fejn il-membri tal-Għ.P.M. setgħu jiltaqgħu u jitkellmu dwar suġġetti differenti f'atmosfera informali.

Wednesday, May 8, 2013

l-Għaqda Poeti Maltin fl-ImtarfaNhar is-Sibt 4 ta’ Mejju, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa, tellgħu serata mużiko-poetika ġewwa l-iskola Primarja tal-istess raħal. Għal din l-attivita’ kien hemm preżenti s-Sindku s-Sur Daniel Attard u l-kunsilliera u membri tal-Għaqda Poeti Maltin. Kienhemm ukoll il-Kap tal-Iskola s-sinjura Joanne Mifsud.

Is-serata fetħet b’diskors mil-Viċi President tal-Għaqda s-Sur Patrick Sammut u kompliet b’qari ta’ poeżiji minn diversi membri tal-Għaqda u kunsilliera. Fost il-poeti u qarrejja kienhemm wkoll żewġt itfal li qraw poeżiji miktubin minnhom stess.

Fl-aħħar saret preżentazzjoni ta’ kotba lil-Kap tal-iskola Primarja tal-Imtarfa u wara għamel id-diskors tiegħu is-Sindku.

Għal din l-attivita’ li ġiet ippreżentata minn Miriam Ellul. kellna bħala mistieden il-kantant Lawrence Gray li tagħna tlett kanzunetti mil-isbaħ li komplew żewqu din is-serata.

Lejla ta' Poeżija r-Razzett tal-Markiż

Il-Lejla ta' Poeżija li jmiss ser issir ġewwa r-Razzett tal-Markiż il-Mosta, nhar il-Ġimgħa 24 ta' Mejju, fis-7pm. Kulħadd huwa mistieden biex jiġi jaqra l-poeżiji tiegħu fl-ambjent ħelu ta' dan ir-razzett.

Monday, May 6, 2013

Qari ta’ Poeżiji f’Dar l-EmigrantQari ta’ Poeżiji f’Dar l-Emigrant
L-Għaqda Poeti Maltin żammet l-appuntament ta’ kull xahar fejn il-poeti u ħbieb tal-poeżija jiltaqgħu f’Dar l-Emigrant u bejn kikkra kafe’ u oħra, jaqraw xi poeżija u jgħidu kelma.  Illum kien ta’ sodisfazzjon li fostna kien hemm taħlita’ ta’ żgħażagħ flimkien ma’ awturi aktar maturi.  Ma jonqsux ukoll żewġt itfal ħelwin li wkoll qraw poeżija favorita tagħhom.  Interessanti wkoll,  membru ġdid tal-Għaqda Poeti Maltin, persuna li titħaddet tajjeb ir-Russu, l-ewwel lingwa tagħha, l-Ingliż u l-Malti li tgħallmitu matul dawn il-ftit snin kemm ilha Malti.  Mhux biss imma rreċitat ukoll tliet poeżiji minn tagħha, bil-Malti bl-amment!  Bħas-soltu, kull poeżija ta’ kull poeta hija differenti, kull waħda tixhed il-personalita’ differenti tal-poeta.  Iltqajna bħas-soltu għall-ħabta tal-10.00 am.  Inħeġġu lil dawk kollha li jew għandhom xi poeżija, jew anke dawk kollha li forsi qatt ma kitbu imma jħobbu jisimgħu l-poeżija sabiex iżommu l-appuntament għal xahar ieħor u jiltaqgħu magħna. 

Sunday, April 28, 2013

Qari ta' Poeżiji f'Dar l-Emigrant

Nhar is-Sibt, 4 ta' Mejju, filgħodu bejn l-10:00 u nofsinhar, l-Għaqda Poeti Maltin tistieden lil dawk kollha, membri u mhumiex biex jiġu f'Dar l-Emigrant, il-belt Valletta għal nofstanhar ta' qari ta' poeżiji fuq kull ġeneru u b'kull lingwa.

Thursday, April 25, 2013

SERATA TA’ POEŻIJA - JUM L-IMTARFA

L-GĦAQDA POETI MALTIN u l-KUNSILL LOKALI MTARFA
jistiednu lilek, ‘il-familjari tiegħek, u l-ħbieb għal Serata ta’ Poeżija u Mużika bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’JUM L-IMTARFA.

Is-Serata se ssir is-Sibt, 4 ta’ Mejju 2012, fis-7:30 pm fl-iSkola Primarja ta’ l-iMtarfa

Ġibu l-Poeżiji tagħkom biex taqrawhom. Tistgħu taqraw ukoll poeżiji ta’ ħaddieħor. Kulħadd hu mistieden biex jieħu sehem.

Saturday, April 20, 2013

It-Tnedija tal-Ktieb Vacanza Romane 2012Nhar il-Ġimgħa 19 t’April saret it-tnedija tal-ktieb Vacanza Romane 2012, liema ktieb ħareġ mil-pinna ta’ Dr. Emmanuel Attard Cassar. Il-preżentazzjoni ġiet fdata f’idejn l-Għaqda Poeti Maltin u saret ġewwa ċ-Ċentru Kommunita’ Franġiskana tal-Furjana.   Waqt din is-serata inqraw siltiet ta’ proża u poeżija mill-ktieb u bħas-soltu kellna tisbiħ bil-mużika u l-kant ta’ Walter Micallef.

Numru sabiħ ta’ membri tal-Għaqda flimkien mal familja ta’ Emmanuel u membri tal-Gruppi Familji Franġiskani setgħu virtwalment jgħaddu mit-toroq ta’ Ruma u jħossu il-ġmiel ta’ din il-Belt eterna’, kif inhi msejħa. Il-ktieb jispjega tajjeb l-esperjenzi illi Emmanuel għadda minnhom flimkien mal-familja tiegħu ġewwa Ruma. Waħda mil-kitbiet tiegħu, illi ġġib l-isem ta’ Il Frate di Via Cairoli, toħodna lura għas-snin tmenin meta l-awtur u xi ħbieb tiegħu kienu marru jżuru xi kunventi ġewwa Ruma flimkien ma Patri Filippu, illi kien ukoll preżenti għal din is-serata.

L-introduzzjoni saret mill-President tal-Għaqda s-Sur Charles Magro fejn qal illi kien pjaċir tal-Għaqda illi tippreżenta dan il-ktieb ta’ membru tagħha u esprima wkoll sodisfazzjon għan-numru mdaqqas ta’ udjenza. Huwa qal illi Ruma hija tlitt ibliet f’waħda ... Ruma Kristjana, Ruma storika u Ruma moderna. Il-President tal-għaqda rringrazzja wkoll lil-kantant Walter Micallef talli aċċetta l-istedina tagħna.
Wara din l-introduzzjoni Charles Magro qara l-poeżija mil-l-istess ktieb Vacanze Romane 2012 ... Roma u wara smajna lil Patrick Sammut jaqra s-silta Il Frate di Via Cairoli. Il-poeżija Magnificenza nqrat minn Salv Sammut ... poeżija fejn l-awtur jiddeskrivi mument ta’ paċi fil-kumpanija tal-familja tiegħu waqt li qegħdin jieħdu l-fatra ġewwa l-lukanda. Un Problema Irrisolvibile silta ħelwa mil-ktieb inqrat mis-Sur Azzopardi, membru fi ħdan il-Grupp Familji Franġiskani.

Hawnhekk wasal il-ħin biex Emmanuel jagħmel l-intervent tiegħu u beda billi tkellem dwar l-esperjenza illi kellu s-sena l-oħra ġewwa Ruma, fejn mar flimkien mal-familja tiegħu biex jakkumpanjaw lit-tifel Jack, ġewwa l-Vatikan, bħala abbati. Huwa qal illi din l-esperjenza ġiegħlithom jikbru u jissaħħu flimkien u ħass illi għandu jesprimniha f’dan il-ktieb. Huwa qal ukoll illi kellhom l-opportunita’ illi jżuru Assisi, pajjiż kwiet u trankwilll kif jiddeskrivu tajjeb it-tlitt poeżiji illi nqraw u li jġibu l-istess isem.

Wara d-diskors t’ Emmanuel inqrat poeżija oħra tiegħu minn Omar Seguna bl-isem ta’ Percorso u fl-aħħar inqraw ukoll poeżiji mil-membri tal-Għaqda Poeti Maltin, Therese pace u John Mallia.

Is-serata ingħalqet minn Patri Filippu Cutajar, li qali li kien ilu ħafna snin jaf lil Emmanuel u jħossu kburi illi dan il-kittieb għażel iċ-Ċentru Komunita’ Franġiskana għal-preżentazzjoni tal-ktieb tiegħu fejn wieħed jista’ jinduna wkoll bl-ispirtu Franġiskan.
Wara kulħadd baqa’ fiċ-ċentru għal-bibita.

Ippreżentat din is-serata Miriam Ellul.

Monday, April 15, 2013

L-Għ.P.M tistieden fiċ-Ċentru Kultura Franġiskana

Tnedija tal-ktieb “Vacanze Romane 2012” ta' seħibna Emmanuel Attard Cassar, se ssir nhar il-Ġimgħa, 19 ta' April fit-8:00 ta' filgħaxija fiċ-Ċentru Kultura Franġiskana qrib il-Kunvent tal-Kapuċċini tal-Furjana. L-Għaqda Poeti Maltin tistieden lil dawk li għandhom xi poeżija b'liema lsien jixtiequ u li tkun relatata mal-Belt ta' Ruma, il-Vatikan jew il-Belt ta' Assisi biex dakinhar jaqrawha f'dik is-serata. Grazzi, narawkom.

Saturday, April 13, 2013

L-Għaqda Poeti Maltin - Mosta.

L-Għaqda Poeti Maltin, f'kollaborazzjoni mal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, se ttella' Lejla ta' Poeżija nhar il-Ġimgħa, 24 ta' Mejju 2013, fis-7p.m. Kulħadd huwa mistieden. Min irid jista' jġib u jaqra l-versi tiegħu b'ilsna differenti u jista' wkoll jaqra versi ta' poeti għal qalbu. Dħul b'xejn.

Tuesday, March 12, 2013

Il-Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tat-tfal 2013Nhar il-Ħamis, 21 ta' Marzu saret lejla ta'premjazzjoni tal-kompetizzjoni "Poeżjija għall-istudenti ta' bejn id-disa' u l-ħdax il-sena. Għal din il-kompetizzjoni ippateċipaw 216 il-student minn 27 skola, 6 minn Għawdex u 21 minn Malta.

Għal din is-serata li tmexxiet mis-Sur Charles Mifsud, attendew numru sabiħ ta' studenti flimkien mal-ġenituri tagħhom. Indirizza wkoll il-laqgħa l-President, is-Sur Charles Magro, li qassam ukoll il-premjijiet. Is-Sinjura Therese Pace, li flimkien mas-Sur Mario Attard u S-Sur George Falzon kienu jiffurmaw il-ġurija qrat ir-rapport tal-istess ġurija. Il-konkors intrebaħ minn: L-ewwel, Nathaniel Debono u George Vella, li kisbu l-istess numru ta' marki. It-tieni Gabriel Vella, u tielet Neil Vella.

Saturday, February 23, 2013

Qari ta' poeżiji s-Sibt filgħodu

Għat-tielet darba, l-Għaqda Poeti Maltin se terġa' żżomm l-appuntament tagħha għal qari ta' poeżiji kemm mill-imsieħba tagħha u kemm minn dawk mhumiex nhar is-Sibt, 2 ta' Marzu mill-10:00 sa nofsinhar fil-Belt Valletta. Kull min iħoss li għandu jesprimi ruħu f'forma poetika, huwa mistieden jattendi. It-tema hija ħielsa u tista' tkun f'kull ilsien sakemm din tkun addattata għal pubbliku. Jekk wieħed iħoss il-ħtieġa li jagħti ħjiel ta' dak li jkun se jaqra, jista' jagħmel dan ukoll. Din id-darba, biex ikun hemm ambjent aktar fejn wieħed jista' jfisser it-tqanqiliet tiegħu f'iżjed trankwillità, il-post ġie mibdul minn dak li kien sar fid-darbtejn l-oħra għal ieħor li huwa f'Dar l-Emigrant fuq ix-xellug qabel wieħed jidħol fil-Barrakka ta' Fuq.

Thursday, February 21, 2013

Serata f’ġieħ il-Professur Oliver Friġġieri


Nhar it-Tlieta 19 ta’ Frar kienet erba’ għaqdiet tal-Letteratura Maltija ... L-Għaqda Poeti Maltin, Poeżija Plus, Writers’ Club u l-Koperattiva Kulturali tal-Universita’ organizzaw serata f’ġieħ il-Professur Oliver Friġġieri. Għal din is-serata ġew mistiedna il-President ta’ Malta Dr. Gorġ Abela, il-Professur innifsu Oliver Friġġieri u l-membri tal-għaqdiet imsemmija.
Il-lejla, li saret Palazzo de La Salle, Soċjeta’ tal-Arti, Manifattura u Kummerċ il-Belt, bdiet b’merħba lil-President ta’ Malta fejn tkanta l-Innu Malti.
Kit Azzopardi (Writers’ Club) ta’ merħba lil-Professur Friġġieri, lil-President ta’ Malta u lil-mistednin kollha preżenti u għamel introduzzjoni ta’ dak li kien se jsir.  Inqraw diversi xogħlijiet ta’ dan il-kittieb mil atturi Mario Micallef, Therese Gauċi u Vanni Riolo. Il-poeżija u l-mużika huma taħlita sabiħa ta’ espressjonijiet li joħorġu mill-qalb kif urina tajjeb il-kantant u kompożitur Vince Fabri (Poeżija Plus). Huwa għażel poeżiji ta’ Oliver Friġġieri u żejjinhom b’melodija mil-isbaħ.
L-erba’ għaqdiet kollha taw is-sehem tagħhom f’din is-serata u dan kien is-sabiħ ta’ din l-attivita’ fejn dawn ingħaqdu kollha għal istess għan ... dak biex jagħtu ġieħ lil dan il-kittieb Malti.
Il-Professur ingħata tifkira mil-għaqdiet ikkonċernati u din ġiet ippreżentata lilu mil-President ta’ Malta Dr. Ġorġ Abela.  Wara l-preżentazzjoni, il-Professur Friġġieri għamel diskors fejn fost affarijiet oħra qal illi jħossu emozzjonat għall-aħħar għax qatt ma stenna lejla organizzata b’dak il-mod.
 Is-Sur Charles Magro, president tal-Għaqda Poeti Maltin għamel id-diskors tal-għeluq u Kit Azzopardi irringrazzja lil-dawk kollha li taw sehemhom biex din is-serata kienet ta’ suċċess. Miriam Ellul (Għaqda Poeti Maltin) ippreżentat din is-serata.

Monday, February 18, 2013

Lejla ta' Ġieħ ad unur il-Professur Oliver Friggieri


L-Għaqda Poeti Maltin, The Writers Club u Poeżija Plus flimkien u bil-parteċipazzjoni tal-Koperattiva tal-Kultura fi ħdan l-Università ta' Malta, se jtellgħu Lejla ta' Ġieħ ad unur il-Professur Oliver Friggieri, Poeta, Rumanzier u Studjuż tal-identità Maltija. Din se ssir nhar it-Tlieta, 19 ta' Frar bejn is-6:30 u s-7:30 ta' filgħaxija fil-bini tal-Arti, Manifattura u Kummerċ, il-Belt Valletta.

Is-Sa Theresa Gauci u s-Sur Vanni Riolo se jaqraw uħud mill-poeżiji tal-Professur Oliver Friggieri waqt li s-Sur Vince Fabri se jdoqq u jkanta poeżiji oħra fuq arranġament mużikali tiegħu. Is-Sur Mario Micallef se jinterpreta silta minn “Ribell Ġentili”.

Fost mistiedna distinti oħra, din il-lejla ta' ġieħ lil Professur Oliver Friggieri se tkun onorata bil-preżenza tal-Eċċellenza Tiegħu, Dr. George Abela, President tar-Repubblika ta' Malta.

Għaldaqstant, l-Għaqda Poeti Maltin qed tistiednek li tattendi għal din is-serata.

L-attività se tittella' xahrejn u nofs wara li l-Professur kien onorat l-"Al Merito della Repubblica Italiana" mill-Italja, unur li huwa l-ekwivalenti għal Ġieħ ir-Repubblika f'Malta. Il-Professur ta kontribut kbir fil-qasam letterarju mhux biss permezz ta' kitbiet letterarji, iżda wkoll permezz ta' kitbiet akkademiċi, filwaqt li ħafna mill-istudenti tiegħu jibqgħu grati lejh għall-ġenerożità tiegħu.

L-attività se ssir fil-Palazz De La Salle, 219 Triq ir-Repubblika, il-Belt, u se tkun nhar it-Tlieta 19 ta' Frar, fis-6:30pm. Kulħadd huwa mitlub ikun bilqiegħda 10 minuti qabel. Kulħadd huwa mistieden u d-dħul huwa b'xejn. Il-Palazz huwa magħruf ukoll bħala d-dar tas-Soċjetà ta' Malta tal-Arti, il-Manufattura u l-Kummerċ (www.artsmalta.org).

Ħajr lill-Għ.P.M. tal-għajnuna tagħhom bil-kiri tas-sala, u lil Vince Fabri li aċċetta li jkanta xi poeżiji.