Pages

Sunday, May 15, 2011

Konkors ta’ Kitbiet u Poezija Bil-Malti ghal Jum Hal Tarxien

Il-Kunsill Lokali ta’ Hal Tarxien, ghall-okkazjoni ta’ Jum Hal Tarxien 2011 li din is-Sena ser jahbat nhar il-Hadd 26 ta’ Gunju, ser jorganizza Konkors ta’ Kitbiet bil-Malti b’Temi bi sfond Tarxiniz.

Id-Data tal-gheluq biex ikunu sottomessi dawn il-Kitbiet hija it-Tlieta, 31 ta’ Mejju. L-partecipazzjoni hija minghajr hlas.
.Jinghata premju ta’ Kotba u tifkira lix-Xoghol rebbieh filwaqt li jinghata wkoll Certifikat ta’ Partecipazzjoni lil partecipanti kollha.
Ir-rebbieh jintghazel minn Gurija esperta fil-qasam letterarju u d-decizjonijiet mehuda tkunu inappellabli.

Kitbiet jistghu jkunu Essays ta’ madwar 400 kelma u Novelli ta’ madwar 1500 kelma u poeziji mhux itwal minn 15-il vers.

Regolamenti u Applikazzjonijiet jingabru mill-Ufficcju tal-Kunsill Lokali fil-hinijiet tal-Ufficcju.
Ghal aktar informazzjoni tista cempel lil Frans Agius, Vici-Sindku fuq 99486162.

No comments:

Post a Comment